ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
ἀπαγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι, ἀπάγγειλαι
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαγγελίαἀπαγγελίαι
GENἀπαγγελίαςἀπαγγελιῶν
DATἀπαγγελίᾳἀπαγγελίαις
ACCἀπαγγελίανἀπαγγελίας
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
ἀπαγγέλλεις
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
ἀπαγγέλλω
 • Present
 • ἀπαγγέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαγγέλλωσι(ν) Verb: Pres Act subj 3rd plur
 • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπαγγέλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • ἀπαγγέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀπαγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπαγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • ἀπαγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀπαγγέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπαγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀπήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπαγγέλλωσι(ν) Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπάγγειλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπαγγείλασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπαγγείλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπηγγελκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπαγγέλλων
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγει
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορεύω
ἀπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strangle, throttle (someone, something)
  • Middle:
   • to hang oneself
 • Cognates: ἄγχω
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπάγω
 • Present
 • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • ἀπαγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπαγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀπήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπῆγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀπαγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀπηγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀπηγμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
ἀπαγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαγωγήἀπαγωγαί
GENἀπαγωγῆςἀπαγωγῶν
DATἀπαγωγῇἀπαγωγαῖς
ACCἀπαγωγήνἀπαγωγάς
VOCἀπαγωγήἀπαγωγαί
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω