βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bathhouse, bath, bathing room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλανεῖονβαλανεῖα
GENβαλανείουβαλανείων
DATβαλανείῳβαλανείοις
ACCβαλανεῖονβαλανεῖα
βαλανείῳ
βαλανείων
βάλανοι
βάλανον
βάλανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oak, oak-tree, acorn tree, acorn
  • gates of oak
  • bolt pin, oaks bar on a door
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβάλανοςβάλανοι
GENβαλάνουβαλάνων
DATβαλάνῳβαλάνοις
ACCβάλανονβαλάνους
VOCβάλανεβάλανοι
βαλάνου
βαλάντια
βαλάντιον
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλάντιονβαλάντια
GENβαλαντίουβαλαντίων
DATβαλαντίῳβαλαντίοις
ACCβαλάντιονβαλάντια
βαλαντίου
βαλάνῳ
βάλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖν
βαλεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βάλετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλλάντια
βαλλάντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bag, purse, money pouch, wallet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
GENβαλλαντίου
βαλαντίου
βαλλαντίων
βαλαντίων
DATβαλλαντίῳ
βαλαντίῳ
βαλλαντίοις
βαλαντίοις
ACCβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
βαλλαντίου
βαλλαντίῳ
βάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλειν
βάλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βάλλω
βάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλλόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: βάλλω
βαλλόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βάλλω
βαλλόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βάλλουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλω
 • Present
 • βάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • βάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βάλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • βαλλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • βαλλόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • βαλλόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • βάλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • βάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βάλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • βαλλόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • βάλλουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • βάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • βαλῶVerb: Fut act ind 1st sing
 • βάλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • βαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • βληθήσονται Verb: Fut Pass ind 3rd plur
 • βληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • βάλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • βάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βαλέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • βάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • βάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • βαλόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • βαλοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • βάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • βαλών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • βάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • βληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • βληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • βληθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • βληθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • βληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • βληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἔβαλαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔβαλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβάλομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβάλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • βαλῶ
  • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • βάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • βεβλημένων Verb: Perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • βεβλημένους Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
 • βέβληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βεβληκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • βεβλημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • βεβλημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • βεβλημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • βεβλημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • βέβληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβέβλητο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
βάλλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βαλόντων
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βαλοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βάλλω
βαλοῦσι
βαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: βάλλω
βαλταμ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chancellor
 • Concord: Ezra 4:8,9,17
βάλω
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
  • Verb: Fut act ind 1st sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • Root: βάλλω
βάλωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βάλλω