γαβής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorrowful (I Chron. 4:9)
γαβίν
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: farmer, field worker
 • Concord: 2Kings 25:12
γαβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fine pearl, crystal (Job 28:10)
γάγγραινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an ulcer, canker, cancer, lit.: gangrene (II Tim 2:17)
γάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • treasure, valuable objects
  • treasury
 • Forms:
  • γάζαις Noun: Dat Plur Fem
  • γάζαν Noun: Acc Sing Fem
  • γάζης Noun: Gen Sing Fem
γάζαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γάζα
γάζαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γάζα
γαζαρηνοί
γαζαρηνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: astrologer, soothsayer
 • Aramaic:
 • Forms:
  • γαζαρηνοί Noun: Nom Plur Masc
  • γαζαρηνούς Noun: Acc Plur Masc
  • γαζαρηνῶν Noun: Gen Plur Masc
γαζαρηνούς
γαζαρηνῶν
γάζης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γάζα
γαζοφύλακας
γαζοφυλακεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: treasury, treasure room
γαζοφύλακι
γαζοφυλάκια
γαζοφυλακίοις
γαζοφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: treasury, treasure room
 • Forms:
  • γαζοφυλάκια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • γαζοφυλακίοις Noun: Dat Plur Neut
  • γαζοφυλακίου Noun: Gen Sing Neut
  • γαζοφυλακίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • γαζοφυλακίων Noun: Gen Plur Neut
γαζοφυλακίου
γαζοφυλακίῳ
γαζοφυλακίων
γαζοφύλαξ
γαζοφύλαξι
γαζοφύλαξιν
γαί
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: valley, ravine
 • Concord: 1Chron 4:39; Ezek. 39:11,15
γαῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earth, land, country
 • Forms:
  • γαιῶν Noun: Gen Plur Fem
γαίαις
γαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γῆ
γαῖσον
γαισόν
γαῖσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin, spear
 • Forms:
  • γαῖσον Noun: Acc Sing Masc
  • γαισόν Noun: Acc Sing Masc
  • γαίσῳ Noun: Dat Sing Masc
  • γαισῷ Noun: Dat Sing Masc
γαίσῳ
γαισῷ
γαιῶν
γάλα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: milk
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγάλαγάλακτα
GENγάλακτοςγαλάκτων
DATγάλακτιγαλάκτοις
ACCγάλαγάλακτα
γαλαθηνά
γαλαθηνόν
γαλαθηνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • milk-sucking, sucking, young
  • Substantival:
   • suckling, infant
 • Forms:
  • γαλαθηνά Adj: Acc Plur Neut
  • γαλαθηνόν Adj: Acc Sing Masc
  • γαλαθηνοῦ Adj: Gen Sing Masc
γαλαθηνοῦ
γάλακτι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: γάλα
γαλακτοποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink milk
 • Forms:
  • γαλακτοποτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
γαλακτοποτοῦντες
γάλακτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: γάλα
γαλακτοτροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nursing at breast, milk sucking, act of suckling
 • Forms:
  • γαλακτοτροφίαι Noun: Nom Plur Fem
γαλακτοτροφίαι
γαλεάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel-trap, cage (for beast or prisoners)
 • Forms:
  • γαλεάγρᾳ Noun: Dat Sing Fem
γαλεάγρᾳ
γαλέη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weasel, marten, ferret
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγαλέη, γαλῆγαλέαι
GENγαλῆςγαλεῶν
DATγαλῇγαλέαις
ACCγαλῆνγαλέας
γαλῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem (contracted)
 • Root: γαλέη
γαλῆν
γαλήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tranquility, calm
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγαλήνηγαλῆναι
GENγαλήνηςγαληνῶν
DATγαλήνῃγαλήναις
ACCγαλήνηνγαλήνας
VOCγαλήνηγαλῆναι
γαληνόν
γαληνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: calm (esp. of the sea), free from agitation, gentle
 • Forms:
  • γαληνόν Adj: Acc Sing Neut
γαλῆς
γάμβρευσαι
γαμβρεύσητε
γαμβρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be connected by marriage, be related by marriage
   • to form a connection by marriage
   • to do the role of a brother-in-law
  • Middle:
   • to marry
 • Cognates: ἐπιγαμβρεύω
 • Forms:
  • γάμβρευσαι Verb: 1Aor Mid Imp 2nd Sing
  • γαμβρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
γαμβροί
γαμβρόν
γαμβρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a relative by marriage, in-law
  • son-in-law, brother-in-law, father-in-law
 • Forms:
  • γαμβροί Noun: Nom Plur Masc
  • γαμβρόν Noun: Acc Sing Masc
  • γαμβροῦ Noun: Gen Sing Masc
  • γαμβρούς Noun: Acc Plur Masc
  • γαμβρῷ Noun: Dat Sing Masc
  • γαμβρῶν Noun: Gen Plur Masc
γαμβροῦ
γαμβρούς
γαμβρῷ
γαμβρῶν
γαμεῖν
γαμείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: γαμέω
γαμετᾶς
γαμετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wife, married woman
 • Forms:
  • γαμετᾶς Noun: Acc Plur Fem
  • γαμετήν Noun: Acc Sing Fem
  • γαμετῇ Noun: Dat Sing Fem
γαμετῇ
γαμετήν
γαμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wed, marry (a wife). to enter a marital relationship
 • Forms:
  • γαμουμέναις
   • Verb: Pres Mid/Pass part Dat Plur Fem
   • Verb: Fut Mid Part Dat Plur Fem
  • γαμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • γαμείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • γαμήθη Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γαμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • γαμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γαμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γαμήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • γαμησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • γαμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • γαμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γαμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γαμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γαμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γάμων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • γεγαμηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • γεγαμηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • γῆμαι Verb: Aor Act Infin
  • γήμαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • γήμας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γήμῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • γήμῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐγάμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγάμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔγημα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
γαμήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: γαμέω
γαμηθῆναι
γαμῆσαι
γαμήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γαμέω
γαμήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γαμέω
γαμησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: γαμέω
γαμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: γαμέω
γαμήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: γαμέω
γαμίζονται
γαμίζοντες
γαμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage
 • Cognates: ἐκγαμίζω
γαμίζων
γαμικόν
γαμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to marriage, bridal, connubial intercourse
 • Forms:
  • γαμικόν Adj: Acc Sing Masc
γαμίσκονται
γαμίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage, espouse
 • Cognates: ἐκγαμίσκω
 • Forms:
  • γαμίσκονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • γαμίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • γαμίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γαμίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγαμίζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
γάμον
γάμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marriage, wedding, wedding feast, wedding reception
 • Cognates: ἄγαμος, γάμος, δίγαμος, ἐπιγαμία
 • Forms:
  • γάμον Noun: Acc Sing Masc
  • γάμου Noun: Gen Sing Masc
  • γάμους Noun: Acc Plur Masc
  • γαμῶν Noun: Gen Plur Masc
γάμου
γαμουμέναις
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass part Dat Plur Fem
  • Verb: Fut Mid Part Dat Plur Fem
 • Root: γαμέω
γαμοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γαμέω
γάμους
γαμοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γαμέω
γαμοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γαμέω
γάμων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γαμέω
γαμῶν
γάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for, and, as, because (that), but, even, indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet
 • Note:
  • γάρ: indicates a reason for the preceding statement
  • γάρ: provides an explanation of the preceding statement
  • γάρ: indicates what would ensue when the previous statement becomes a reality
  • καὶ γάρ: introduces an additional statement to explain the preceding
γαρεμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: landing, bone, bare, top (i.e., the top tread or landing of a staircase)
 • Concord: II Kings 9:13
γᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γῆ
γασβαρηνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: treasurer
 • Forms:
  • γασβαρηνοῦ Noun: Gen Sing Masc
γασβαρηνοῦ
γαστέρα
γαστέρες
γαστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belly, stomach, womb, with child
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγαστήργαστέρες
GENγαστρόςγαστέρων
DATγαστρίγαστράσι(ν)
ACCγαστέραγαστέρας
VOCγάτεργαστέρες
γαστρί
γαστριμαργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony
 • Forms:
  • γαστριμαργίας Noun: Gen Sing Fem
γαστριμαργίας
γαστρίμαργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous
γαστρός
γαυριᾷ
γαυρίαμα
γαυριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to glory, bear oneself proudly, prance, exalt, exult
  • to act proudly
  • to pride oneself, boast
 • Cognates: ἀγαυριάομαι
 • Forms:
  • γαυριᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γαυριῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγαυρίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγαυριῶντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
γαυριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exalt, be proud, pride oneself, bear oneself proudly, prance
 • Forms:
  • γαυριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
γαυριωθήσεται
γαυριῶντες
γαυρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω
γαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make proud
  • Passive:
   • to exalt oneself
   • to glory, make proud
   • to boast
 • Forms:
  • γαυρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • γαυρωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • γεγαυρωμένοι Verb: Perf Mid/Pass part Nom Plur Masc
  • γεγαυρωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • γαυρωθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
γαυρωθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: γαυρόω
γαυρωθήσεται