γίγαντα
γίγαντας
γίγαντες
γίγαντος
γιγάντων
γίγαρτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a grape-stone
 • Forms:
  • γιγάρτου Noun: Gen Sing Neut
γιγάρτου
γίγας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giant
  • someone wielding enormous power
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγίγαςγίγαντες
GENγίγαντοςγιγάντων
DATγίγαντιγίγασι
ACCγίγανταγίγαντας
VOCγίγανγίγαντες
γίγνεσθαι
γιγνέσθω
γίγνεται
γίγνηται
γίγνομαι
γιγνόμενα
γιγνόμενον
γίγνωσκε
γινώσκηται
γιγνώσκει
γιγνώσκοντας
γιγνώσκω
γίνεσθαι
γίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γινέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γινέσθωσαν
γίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γίνῃ
γίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Note: Classical form is γίγνομαι
 • Meaning:
  • to become, come to be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to happen, take place
  • Of people: to be born
  • Of things: to be produced, acquire
  • Of events: to take place, happen, come on, be
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • to come into a certain state
  • to become something, acquire the character of, be transformed into
  • to join with, be allied with someone
  • to be, exist, be located
  • to arise as an issue for debate
  • to set out doing something
 • Cognates: ἀπογίνομαι, διαγίνομαι, ἐπιγίνομαι, παραγίνομαι, προγίνομαι, συμπαραγίνομαι
 • Forms:
  • γένοιτ᾿ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • γεγένημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • γεγενημένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • γεγενημένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Neut
  • γεγενημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • γεγενημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • γεγενημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • γεγενῆσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • γεγένησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • γεγένηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • γέγονα Verb: Perfect, Act Ind 1st Sing
  • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st. Plur
  • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
  • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • γεγόνει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
  • γεγονός
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • γεγονόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • γεγονότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • γεγονότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • γεγονότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • γεγονότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
  • γεγονότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • γεγονότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
  • γεγονυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • γεγονυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • γεγονυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • γεγονώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Deponent Infin
  • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
  • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • γενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • γενηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • γενηθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • γενηθέντας Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • γενηθέντες Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • γενηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • γενηθέντων Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Neut
  • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Deponent Infin
  • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • γενήθητε Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • γενηθήτω Verb: Aor Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass imp 3rd Plur
  • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st. Plur
  • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • γενήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • γένησθε Verb: 2Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • γενησόμενον Verb: Fut Mid Deponent Part Acc Sing Neut
  • γενησομένων Verb: Fut Mid part Gen Plur Neut
  • γενήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • γένηται Verb: 2Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • γενοίμεθα Verb: Aor Mid opt 1st Plur
  • γενοίμην Verb: Aor Mid opt 1st Sing
  • γένοιντο Verb: Aor Mid opt 3rd Plur
  • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Deponent Optative 3rd Sing
  • γενόμενα Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Plur Neut
  • γενόμεναι Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Fem
  • γενομένας Verb: Aor Mid Part Acc Plur Fem
  • γενομένη Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • γενομένῃ Verb: 2Aor Mid Part Dat Sing Fem
  • γενομένην Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Fem
  • γενομένης Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Fem
  • γενόμενοι Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • γενομένοις
   • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
   • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Neut
  • γενόμενον
   • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
  • γενόμενος Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • γενομένου
   • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
   • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
  • γενομένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • γενομένῳ Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
  • γενομένων
   • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Masc
   • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Neut
   • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Fem
  • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imp 2nd Sing
  • γενώμεθα Verb: Aor middle Subj 1st Plur
  • γένωμαι Verb: 2Aor middle Deponent Subj 1st Sing
  • γένωνται Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
  • γίγνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • γιγνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • γίγνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • γίγνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • γιγνόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • γιγνόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • γίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • γίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • γινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • γινέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • γίνεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • γίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • γινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
  • γινόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • γινομέναις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Fem
  • γινομένας Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Fem
  • γινομένῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • γινομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • γινομένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
  • γινόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • γινομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
  • γινόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • γινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • γινομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
  • γινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • γινομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • γινομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Neut
  • γίνονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • γίνου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • γινώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • γίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • γινόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐγεγόνειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
  • ἐγεγόνει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st. Plur
  • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐγίνετο Verb: Imperfect m/p Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐγινόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐγίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐγίνου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
γινόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γινόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γινόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γινομέναις
γινομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γινομένη
γινομένῃ
γινομένην
γινομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γινόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γινομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γινόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γινόμενος
γινομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γινομένους
γινομένῳ
γινομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γίνονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: γίνομαι
γίνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: γίνομαι
γινώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γίνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: γίνομαι
γίνωσκε
γινώσκει
γινώσκειν
γινώσκεις
γινώσκεται
γινώσκετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γινωσκέτω
γινωσκέτωσαν
γινώσκῃ
γινώσκητε
γινώσκομαι
γινώσκομεν
γινωσκομένη
γινώσκοντά
γινώσκοντας
γινώσκοντες
γινώσκουσα
γινώσκουσαν
γινώσκουσι
γινώσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκοντι
 • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know
  • to come to know, find out by observation, find out by inquiry
  • to arrive at a solution of (a puzzle, riddle, etc.)
  • to have in the mind, have learned
  • to become closely acquainted with, have personal knowledge of
  • to recognize, admit to acquaintance with
  • to experience (e.g., to know disappointment)
  • to be aware, become aware
  • to recognize as one's own
  • to understand, comprehend
  • to perceive, notice, realize
  • to acknowledge, recognize (someone's authority or relationship)
  • to identify
  • to acknowledge as true, admit as important
  • to take note of, not neglect someone needy
  • to take an interest in, concern oneself with
  • to admit to the veracity of (a proposition)
  • to have sexual intercourse
 • Note: Classical spelling is γιγνώσκω
 • Cognates: ἀναγινώσκω, ἀπογινώσκω, γινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταγινώσκω, προγινώσκω
 • Forms:
  • γινώσκοντι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut γινώσκω
  • γινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur γινώσκω
  • γινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing γινώσκω
  • γίγνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing γινώσκω
  • γιγνώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing γινώσκω
  • γιγνώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc γινώσκω
  • γίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γινώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • γινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • γινώσκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • γινώσκετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • γινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • γινωσκέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • γινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • γινώσκητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • γινώσκομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • γινώσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • γινωσκομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • γινώσκοντα Verb: Pres Act Part Acc sing Neut γινώσκω
  • γινώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • γινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γινώσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • γινώσκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing fem γινώσκω
  • γινώσκουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • γινώσκουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • γινώσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • γινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • γινώσκωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • γινώσκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • γνοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • γνοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • γνόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • γνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • γνούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γνῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • γνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • γνῴην Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • γνώθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • γνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
  • γνῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • γνώσεις Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γνώσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • γνώσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • γνώσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • γνωσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • γνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • γνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • γνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • γνωσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • γνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • γνώσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • γνωσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • γνωσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • γνῶσιν
  • γνώσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • γνωσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • γνώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • γνῶτε
   • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γνώτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • γνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐγίνωσκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐγίνωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐγίνωσκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔγνωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐγνώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἔγνωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἔγνωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐγνώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐγνώκειτε Verb: Pluperfect act Ind 2nd Plur
  • ἔγνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἔγνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐγνωκος Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐγνωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐγνωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγνωκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἔγνωμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔγνως Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐγνώσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἔγνωσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἔγνωτε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • γινωσκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
γινωσκούσας
γινώσκωμεν
γινώσκων
γινώσκωσι
γινώσκωσιν
γιώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: resident alien, sojourner, proselyte, someone who has citizenship in one country but is a permanent resident in another
 • Note: Also spelled γειώρας