γίγαντα
γίγαντας
γίγαντες
γίγαντος
γιγάντων
γίγαρτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a grape-stone
 • Forms:
  • γιγάρτου Noun: Gen Sing Neut
γιγάρτου
γίγας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giant
  • someone wielding enormous power
 • Forms:
γίγνεσθαι
γιγνέσθω
γίγνεται
γίγνηται
γίγνομαι
 • Note: Classical form of γίνομαι
 • Meaning:
  • to happen, occur, take place, come on, be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to be born
  • to be, exist, be located
  • to be present, be situated (at a place)
  • to come to

   ἐγένετο λόγος κύριου πρός ..
   the word of the Lord came to ..

  • to become something, come to be, acquire the character of, be transformed into
  • to become something that it is not, to be artificial
  • to be produced, acquire
  • to come into a certain state
  • to arise (as a case for debate)
  • to join with, be allied with someone
  • to set out doing something
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • With negative: may it not be, by no means, far from it, God forbid

   μὴ γένοιτο
   may it not be, it cannot be, impossible!

 • Forms:
Present
 • γίγνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γιγνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γίγνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γίγνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
Present Participle
Imperfect
 • ἐγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γενήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γενησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενησομένων Part: Fut Mid Gen Plur Neut
 • γενήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • γένοιτ᾿ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γενηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • γένησθε Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Plur
 • γένηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • γενοίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • γενοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • γένοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • γενώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • γένωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • γένωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
Aorist Participle
 • γενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γενηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • γενηθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • γενηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • γενηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γενηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γενηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • γενόμενα Part: 2Aor Mid Nom/Acc Plur Neut
 • γενόμεναι Part: 2Aor Mid Nom Plur Fem
 • γενομένας Part: Aor Mid Acc Plur Fem
 • γενομένη Part: 2Aor Mid Nom Sing Fem
 • γενομένῃ Part: 2Aor Mid Dat Sing Fem
 • γενομένην Part: 2Aor Mid Acc Sing Fem
 • γενομένης Part: 2Aor Mid Gen Sing Fem
 • γενόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • γενομένοις Part: 2Aor Mid Dat Plur Masc
 • γενομένοις Part: 2Aor Mid Dat Plur Neut
 • γενόμενον Part: 2Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενόμενον Part: 2Aor Mid Acc Sing Masc
 • γενόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • γενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
 • γενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Neut
 • γενομένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • γενομένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Masc
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Neut
 • γενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Fem
Perfect
 • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • γεγένημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγενῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • γεγένησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • γεγένηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγεγόνειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • γεγενημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • γεγενημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγενημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγενημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • γεγονότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • γεγονότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • γεγονότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • γεγονότι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • γεγονότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • γεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
 • γεγονυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • γεγονυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • γεγονυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • γεγονώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
γιγνόμενα
γιγνόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γίνομαι
γίγνωσκε
γιγνώσκει
γινώσκηται
γιγνώσκοντας
γιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Note: See full meaning in alternate form: γινώσκω
 • Meaning:
  • to know
γίνεσθαι
γίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γινέσθω
γινέσθωσαν
γίνεται
γίνῃ
γίνομαι
 • Note: Classical form is γίγνομαι
 • Meaning:
  • to happen, occur, take place, come on, be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to be born
  • to be, exist, be located
  • to be present, be situated (at a place)
  • to come to

   ἐγένετο λόγος κύριου πρός ..
   the word of the Lord came to ..

  • to become something, come to be, acquire the character of, be transformed into; to turn into

   ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται
   but your grief will be turned into joy (John 16:20)

  • to become something that it is not, to be artificial
  • to be produced, acquire
  • to come into a certain state
  • to arise (as a case for debate)
  • to join with, be allied with someone
  • to set out doing something
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • With negative: may it not be, by no means, far from it, God forbid

   μὴ γένοιτο
   may it not be, it cannot be, impossible!

 • Forms:
Present
 • γίνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • γίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • γινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γινέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • γίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • γίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • γινώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • γίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • γινόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Participle
Imperfect
 • ἐγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γενήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γενησόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • γενησομένων Part: Fut Mid Gen Plur Neut
 • γενήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Verb
 • γένοιτ᾿ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γενήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γενηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • γένησθε Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Plur
 • γένηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • γενοίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • γενοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • γένοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • γενώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • γένωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • γένωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
Aorist Middle Participle
Aorist Passive Participle
 • γενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γενηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • γενηθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • γενηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • γενηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γενηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γενηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
Perfect
 • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • γεγένημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγενῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • γεγένησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • γεγένηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γέγονα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγεγόνειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐγεγόνει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • γεγενημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • γεγενημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγενημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγενημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγενημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • γεγονότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • γεγονότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • γεγονότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • γεγονότι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • γεγονότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • γεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
 • γεγονυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • γεγονυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • γεγονυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • γεγονώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
γινόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γινόμενα
γινόμεναι
γινομέναις
γινομένας
γινομένη
γινομένῃ
γινομένην
γινομένης
γινόμενοι
γινομένοις
γινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γινόμενος
γινομένου
γινομένους
γινομένῳ
γινομένων
γίνονται
γίνου
γινώμεθα
γίνωνται
γίνωσκε
γινώσκει
γινώσκειν
γινώσκεις
γινώσκεται
γινώσκετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γινωσκέτω
γινωσκέτωσαν
γινώσκῃ
γινώσκητε
γινώσκομαι
γινώσκομεν
γινωσκομένη
γινώσκοντά
γινώσκοντας
γινώσκοντες
γινώσκουσα
γινώσκουσαν
γινώσκουσι, γινώσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γινώσκω
γινώσκονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκοντι
 • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκω
 • Meaning:
  • to know
  • to come to know, find out by observation, find out by inquiry
  • to arrive at a solution of (a puzzle, riddle, etc.)
  • to have in the mind, have learned
  • to become closely acquainted with, have personal knowledge of
  • to recognize, admit to acquaintance with
  • to experience (e.g., to know disappointment)
  • to be aware, become aware
  • to recognize as one's own
  • to understand, comprehend
  • to perceive, notice, realize
  • to acknowledge, recognize (someone's authority or relationship)
  • to identify
  • to acknowledge as true, admit as important
  • to take note of, not neglect someone needy
  • to take an interest in, concern oneself with
  • to admit to the veracity of (a proposition)
  • to have sexual intercourse
 • Note: Classical spelling is γιγνώσκω
 • Forms:
Present
 • γινώσκοντι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut γινώσκω
 • γινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur γινώσκω
 • γινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing γινώσκω
 • γίγνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc γινώσκω
 • γίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • γινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • γινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • γινώσκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • γινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • γινωσκέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • γινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • γινώσκητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • γινώσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γινώσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γινωσκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • γινώσκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut γινώσκω
 • γινώσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • γινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γινώσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • γινώσκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem γινώσκω
 • γινώσκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • γινώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γινώσκουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • γινώσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • γινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • γινώσκωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινώσκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινωσκούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
Imperfect
 • ἐγίνωσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • γνώσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • γνώσεις Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γνώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • γνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • γνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γνωσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • γνώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • γνοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • γνόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • γνόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • γνούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • γνῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • γνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνῴην Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • γνώθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • γνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • γνῷς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • γνωσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γνώσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γνωσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γνωσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • γνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur of γινώσκω
 • γνῶσιν Noun: Acc Sing Fem of γνῶσις
 • γνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • γνῶτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • γνώτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • γνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔγνως Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγνώσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔγνωτε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἔγνωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐγνώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἔγνωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἔγνωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐγνώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐγνώκειτε Verb: PluPerf Act Ind 2nd Plur
 • ἔγνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγνωκος Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγνωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐγνωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐγνωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἔγνωσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γινωσκούσας
γινώσκωμεν
γινώσκων
γινώσκωσι, γινώσκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: γινώσκω
γιώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • resident alien, someone who has citizenship in one country but is a permanent resident in another
  • sojourner
  • immigrant
 • Note: Also see προσήλυτος=immigrant; and πάροικος=resident alien