κηδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • funeral
  • care (for the dead), care for dead body, funeral arrangements
  • connection by marriage, alliance
 • Forms:
  • κηδείαν Noun: Acc Sing Fem
  • κηδείας Noun: Acc Plur Fem
κηδείαν
κηδείας
κηδεμόνα
κηδεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care, solicitude
  • interest and concern (about someone else's safety, welfare, etc.)
 • Forms:
  • κηδεμονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κηδεμονίας Noun: Gen Sing Fem
κηδεμονίαν
κηδεμονίας
κηδεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guardian, protector
  • near friend, mourner
 • Forms:
  • κηδεμόνα Noun: Acc Sing Masc
κήδευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κηδεύω
κηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prepare (a body), take care of (a corpse), bury (a corpse)
 • Cognates: ἐγκηδεύω
 • Forms:
  • ἐκήδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κήδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κηλῖδα
κηλιδόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stain, sully, soil
 • Forms:
  • κεκηλίδωσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • κηλιδωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κηλιδωθήσονται
κηλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stain, spot, defilement, blemish
 • Forms:
  • κηλῖδα Noun: Acc Sing Fem
κημός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a muzzle
 • Forms:
  • κημῷ Noun: Dat Sing Masc
κημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to muzzle
 • Forms:
  • κημώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κημῷ
κημώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κημόω
κῆνσον
κῆνσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax, poll-tax, tribute, an enrollment ("census"), i.e., (by implication) a tax
 • Forms:
  • κῆνσον Noun: Acc Sing Masc
  • κήνσου Noun: Gen Sing Masc
κήνσου
κήποις
κῆπον
κῆπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: garden, orchard
 • Forms:
  • κήποις Noun: Dat Plur Masc
  • κῆπον Noun: Acc Sing Masc
  • κήπου Noun: Gen Sing Masc
  • κήπους Noun: Acc Plur Masc
  • κήπῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κήπων Noun: Gen Plur Masc
κήπου
κηπουρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gardener; a garden-keeper, i.e., gardener
κήπους
κήπῳ
κήπων
κηρία
κηρίοις
κηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wax, honeycomb
 • Forms:
  • κηρία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • κηρίου Noun: Gen Sing Neut
κηρίου
κηρογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation of wax, making honeycombs
 • Forms:
  • κηρογονίας Noun: Gen Sing Fem
κηρογονίας
κηρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wax
κήρυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • public proclamation
  • preaching
  • message, a proclamation (esp. of the gospel; by implication, the gospel itself)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκήρυγμακηρύγματα
GENκηρύγματοςκηρυγμάτων
DATκηρύγματικηρύγμασι(ν)
ACCκήρυγμακηρύγματα
κηρύγματι
κηρύγματος
κήρυκα
κήρυκας
κήρυκος
κηρυκτός
κῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • preacher, herald, one who makes public proclamation
  • trumpet-shell, large seashell (used in torturing)
 • Forms:
  • κήρυκας Noun: Acc Plur Masc
  • κήρυξ Noun: Nom Sing Masc
  • κήρυκα Noun: Acc Sing Masc
  • κήρυκος Noun: Gen Sing Masc
κήρυξ
κηρύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κηρύσσω
κηρύξαντες
κηρυξάντων
κηρύξας
κηρύξατε
κηρυξάτωσαν
κηρύξεις
κήρυξον
κηρύξουσιν
κηρύξω
κηρύξωσιν
κήρυσσε
κηρύσσει
κηρύσσειν
κηρύσσεται
κηρύσσετε
κηρυσσέτω
κηρύσσομεν
κηρύσσοντα
κηρύσσοντας
κηρύσσοντες
κηρύσσοντος
κηρύσσουσιν
κηρύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make a public proclamation
  • to speak in public, advocating something
  • to announce in public the holding of (a meeting, etc.)
  • to preach, announce, proclaim, publish
 • Cognates: ἀνακηρύσσω, κηρύσσω, προκηρύσσω
 • Forms:
  • κηρύξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κηρύξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκηρύξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκήρυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκήρυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκήρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκήρυσσε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκήρυσσεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκήρυσσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκηρύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κηρύσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κηρυξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • κηρυχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κηρυχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • κηρυχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κηρυχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κηρυχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κήρυσσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κηρύσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κηρύσσειν Verb: Pres Act Infin
  • κηρύσσεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κηρύσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κηρυσσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • κηρύσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κηρύσσοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κηρύσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κηρύσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • κηρύσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κηρύσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κηρύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κηρύξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κηρυξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • κηρύξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κήρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κηρύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • κηρύξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κηρύξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κηρύσσων
κηρυχθείς
κηρυχθέντος
κηρυχθῇ
κηρυχθῆναι
κηρυχθήσεται
κήτει
κήτη
κῆτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a whale, huge fish, sea-monster
 • Forms:
  • κήτει Noun: Dat Sing Neut
  • κήτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κήτους Noun: Gen Sing Neut
  • κητῶν Noun: Gen Plur Neut
κήτους
κητῶν