κύαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a ladle, cup
 • Forms:
  • κυάθους Noun: Acc Plur Masc
κυάθους
κύαμον
κύαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bean (food)
 • Forms:
  • κύαμον Noun: Acc Sing Masc
κυβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gambling, dice-playing
  • craftiness, trickery, fraud, sleight
 • Forms:
  • κυβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
κυβείᾳ
κυβερνᾶν
κυβερνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to steer, pilot, guide
  • to serve as a leader of
  • to govern
  • to devise
 • Cognates: διακυβερνάω
 • Forms:
  • κυβερνήτην Verb: Imp Act Ind 3rd dual
  • κυβερνᾶν Verb: Pres Act Infin
  • κυβερνηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • κυβερνήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • κυβερνῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κυβερνηθεῖσα
κυβερνήσασα
κυβερνήσεις
κυβερνήσεως
κυβέρνησιν
κυβέρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • skill and ability to serve as leader
  • steering, pilotage, guidance
  • administration, government, generalship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκυβέρνησιςκυβερνήσεις
GENκυβερνήσεωςκυβερνήσεων
DATκυβερνήσεικυβερνήσεσι(ν)
ACCκυβέρνησινκυβερνήσεις
κυβερνῆται
κυβερνήτῃ
κυβερνήτην
κυβερνήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captain, steersman, pilot (of a ship)
 • Forms:
  • κυβερνήτην Noun: Acc Sing Masc
  • κυβερνῆται Noun: Nom Plur Masc
  • κυβερνήτῃ Noun: Dat Sing Masc
κυβερνῶσιν
κύβοις
κύβον
κύβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • block of stone
  • dice
  • anything cube-shaped
 • Forms:
  • κύβοις Noun: Dat Plur Masc
  • κύβον Noun: Acc Sing Masc
κυδοιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • exceedingly loud noise
  • turmoil (of storm)
 • Forms:
  • κυδοιμῶν Noun: Gen Plur Masc
κυδοιμῶν
κῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fame
  • glory, renown, majesty, might
κύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κυέω
κυέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear in the womb, be pregnant with child
 • Cognates: ἀποκυέω
 • Forms:
  • κύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
κύησιν
κύησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pregnancy, conception
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκύησιςκυήσεις
GENκυήεωςκυήσεων
DATκυήσεικυήσεσι(ν)
ACCκύησινκυήσεις
κύθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pot, earthen pot
 • Note: Also spelled χύτρα
 • Forms:
  • κύθραν Noun: Acc Sing Fem
  • κύθρας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
κύθραν
κύθρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κύθρα
κυθρόποδες
κυθρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jar, pot, vessel, cauldron, cooking pot
 • Forms:
  • κυθρόποδες Noun: Nom Plur Masc
κυκλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go round about, surround
κυκλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surround, compass
κυκλέω
κυκλόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: around, all around, round about
κυκλοῖ
κύκλον
κύκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vault (of heaven)
  • circuit, cycle, course
  • ring, circle, round about, all around
 • Forms:
  • κύκλον Noun: Acc Sing Masc
  • κύκλου Noun: Gen Sing Masc
  • κύκλους Noun: Acc Plur Masc
  • κύκλῳ Noun: Dat Sing Masc
κύκλου
κυκλουμένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κυκλόω
κυκλούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦν
κυκλοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κυκλόω
κύκλους
κυκλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦσιν
κυκλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encircle, surround, compass around
  • to go around, circle round
  • to cover, protect, fence
  • to restrain
  • to dance in a circle
  • to do (someone the ultimate of something)
  • to lead by a roundabout way
  • to surround and affect the entirety
  • to skirt around, encircle
 • Cognates: περικυκλόω
 • Forms:
  • κυκλώσωμεν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐκύκλευον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐκύκλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκύκλου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκύκλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκυκλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκύκλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκυκλώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκύκλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκύκλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κυκλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κυκλουμένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • κυκλούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • κυκλοῦν Verb: Pres Act Infin
  • κυκλοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κυκλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κυκλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κυκλοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • κυκλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κυκλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κυκλωθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • κυκλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κυκλώσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • κυκλώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κυκλωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • κυκλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κυκλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κυκλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κυκλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κυκλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κύκλῳ
κυκλωθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: κυκλόω
κύκλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that goes around, circumference
  • a circle or group of people (formed for a particular purpose)
  • disc
  • something rounded into a circle, wheel, drum, coil
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκύκλωμακυκλώματα
GENκυκλώματοςκυκλωμάτων
DATκυκλώματικυκλώμασι(ν)
ACCκύκλωμακυκλώματα
κυκλώματα
κυκλώματος
κυκλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλῶσαι
κυκλώσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλωσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κυκλόω
κυκλώσει
κυκλώσῃ
κύκλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of going around something (or in some space)
  • circle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκύκλωσιςκυκλώσεις
GENκυκλώσεωςκυκλώσεων
DATκυκλώσεικυκλώσεσι(ν)
ACCκύκλωσι(ν)κυκλώσεις
κυκλώσουσιν
κυκλώσω
κυκλώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κυκλόω
κύκνειοι
κύκνειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a swan
 • Concord: 4Macc 15:21
 • Forms:
  • κύκνειοι Adj: Nom Plur Masc
κύκνον
κύκνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swan, Cycnus olor
 • Forms:
  • κύκνον Noun: Acc Sing Masc
κυλίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κυλίεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Forms:
  • ἐκύλισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
κυλικεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sideboard, stand for drinking-vessels
κυλίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small cup
κυλίνδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to roll
   • to roll along
   • to roll down
   • to roll away
  • Passive:
   • to be rolled
   • to be tossed about (e.g., like ship at sea)
   • to wallow (in the mud)
 • Forms:
  • κυλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
κυλιομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κυλίω
κυλιομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: κυλίω
κυλίονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κυλίω
κυλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wallow, roll about
 • Forms:
  • ἐκυλίετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
κυλίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κυλίω
κυλισθῆναι
κυλισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wallowing; a wallow (the effect of rolling), i.e., filth
κυλισμόν
κυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rolling, wallowing
 • Forms:
  • κυλισμόν Noun: Acc Sing Masc
κυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to move by rolling
  • to roll along
  • to flow along with great speed (e.g., rushing water)
 • Cognates: ἀνακυλίω, ἀποκυλίω, ἐγκυλίω, ἐπικυλίω, κατακυλίω, κυλίω, προσκυλίω
 • Forms:
  • κυλιομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κυλίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κυλίεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κυλιομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κυλίονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κυλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κυλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κυλίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κυλίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κυλίω
κυλλόν
κυλλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: crippled, deformed, maimed, rocking about (as one walks)
 • Forms:
  • κυλλόν Adj: Acc Sing Masc
  • κυλλούς Adj: Acc Plur Masc
κυλλούς
κῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wave (of water), a billow (as bursting or toppling)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκῦμακύματα
GENκύματοςκυμάτων
DATκύματικύμασι(ν)
ACCκῦμακύματα
κυμαινόμενον
κυμαίνουσα
κυμαινούσης
κυμαίνουσιν
κυμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to billow, rise in waves, swell
  • to agitate
 • Forms:
  • κυμαινόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • κυμαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κυμαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • κυμαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κύμασι
κύμασιν
κύματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κῦμα
κυμάτια
κυμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wreath molding
  • small wavy moulding
 • Forms:
  • κυμάτια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κυμάτων
κύμβαλα
κυμβαλίζοντες
κυμβαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the cymbals
 • Forms:
  • κυμβαλίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
κυμβάλοις
κύμβαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cymbal
 • Forms:
  • κύμβαλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κυμβάλοις Noun: Dat Plur Neut
κύμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cummin, dill, fennel
 • Hebrew:
κύνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: κύων
κυνάρια
κυναρίοις
κυνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a puppy, small dog, house dog
 • Forms:
  • κυνάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • κυναρίοις Noun: Dat Plur Neut
κύνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: κύων
κύνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: κύων
κυνέω
κυνηγεῖν
κυνηγέσια
κυνηγέσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hunting, hunt
  • game taken in hunting
 • Forms:
  • κυνηγέσια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κυνηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hunt (with hounds)
 • Forms:
  • κυνηγεῖν Verb: Pres Act Infin
κυνήγια
κυνήγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prey, the hunt, chase
 • Forms:
  • κυνήγια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κυνηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hunter (with hounds)
κυνί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: κύων
κυνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dog-like, currish, churlish, surly
κυνόμυια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dog-fly
 • Forms:
  • κυνόμυιαν Noun: Acc Sing Fem
  • κυνομυίης Noun: Gen Sing Fem
κυνόμυιαν
κυνομυίης
κυνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: κύων
κυνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: κύων
κυοφορέω
κυοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childbirth, pregnancy
 • Forms:
  • κυοφορίαι Noun: Nom Plur Fem
  • κυοφορίαις Noun: Dat Plur Fem
κυοφορίαι
κυοφορίαις
κυοφοροῦσα
κυοφορούσης
κύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κύω
κυπαρίσσινα
κυπαρίσσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of cypress wood
 • Forms:
  • κυπαρίσσινα Adj: Acc Plur Neut
  • κυπαρισσίνων Adj: Gen Plur Neut
κυπαρισσίνων
κυπάρισσοι
κυπάρισσον
κυπάρισσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cypress
 • Forms:
  • κυπάρισσοι Noun: Nom Plur Fem
  • κυπάρισσον Noun: Acc Sing Fem
  • κυπαρίσσου Noun: Gen Sing Fem
  • κυπαρίσσῳ Noun: Dat Sing Fem
  • κυπαρίσσων Noun: Gen Plur Fem
κυπαρίσσου
κυπαρίσσῳ
κυπαρίσσων
κυπρίζουσιν
κυπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bloom
 • Forms:
  • κυπρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κυπρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bloom of the olive or vine
κύπροι
κύπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camphor, henna
 • Hebrew:
 • Forms:
  • κύπροι Noun: Nom Plur Fem (Cant. 4:13)
  • κύπρου Noun: Gen Sing Fem (Cant. 1:14)
κύπρου
κύπτον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: κύπτω
κύπτω
κυρέω
κυρία
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • Cyria
  • lady, mistress
  • an area under one's control
 • Cognates: κυρία, συγκυρία
 • Forms:
  • κυρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κυρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κυρίας Noun: Gen Sing Fem
κύρια
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
κυρίᾳ
κυριακῇ
κυριακήν
κυριακόν
κυριακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the Lord, Lord's
 • Forms:
  • κυριακῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κυριακῇ Adj: Dat Sing Fem
  • κυριακόν Adj: Acc Sing Neut
  • κυριακήν Adj: Acc Sing Fem
κυριακῶν
κυρίαν
κυρίας
κύριε
κυριεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proprietary rights, authority, power, dominion, lordship, empire
 • Forms:
  • κυριείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κυριείαν Noun: Acc Sing Fem
  • κυριείας Noun: Gen Sing Fem
κυριείᾳ
κυριείαν
 • Note: Also spelled: κυρείαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κυριεία
κυριείας
κυριεύει
κυριεύειν
κυριεύεις
κυριευθησόμεθα
κυριευθήσονται
κυριεύομεν
κυριεύοντα
κυριεύοντες
κυριευόντων
κυριεύουσα
κυριεύουσιν
κυριεῦσαι
κυριεύσαντες
κυριεύσει
κυριεύσεις
κυριεύσῃ
κυριεύσῃς
κυριεύσεως
κυρίευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: domination
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκυρίευσιςκυριεύσεις
GENκυριεύσεωςκυριεύσεων
DATκυριεύσεικυριεύσεσι(ν)
ACCκυρίευσι(ν)κυριεύσεις
κυριεύσομεν
κυριεύσουσιν
κυριεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rule, have dominion over, lord, be lord of, exercise lordship over
  • to dominate
  • to control, master
  • to gain possession of
 • Cognates: κατακυριεύω
 • Forms:
  • κυριεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκυρίευες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐκυρίευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκυρίευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκυριεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκυρίευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκυρίευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κυριεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κυριεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κυριεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κυριεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κυριεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κυριεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κυριευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κυριεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • κυριεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κυριευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • κυριευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κυριεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κυριεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κυριεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κυριεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κυριεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κυριεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κυριεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κυριεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κυριεύων
κύριοι
κυρίοις
κύριον
κύριος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Substantival:
   • Lord, master, Sir, God
   • someone who owns and controls (possessions)
   • someone addressed as being of a higher social standing
   • someone who exercises absolute authority over someone else or something
  • Adjectival:
   • having the authority or right (to act in a certain way)
   • better able, greater importance, valid, lawful, established, supreme
   • being in absolute control over
 • Forms:
  • κυριώτερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
   • Adj: Acc Sing Masc Comp
  • κύριε Noun: Voc Sing Masc
  • κύριοι Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • κυρίοις Noun: Dat Plur Masc
  • κύριον Noun: Acc Sing Masc
  • κυρίου Noun: Gen Sing Masc
  • κυρίους Noun: Acc Plur Masc
  • κυρίῳ Noun: Dat Sing Masc
  • κυρίων Noun: Gen Plur Masc
  • κυριωτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
κυριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the Lord's nature
  • ruling power, lordship, dominion
  • (of a special class of angelic powers) dominions, government, rulers
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκυριότηςκυριότητες
GENκυριότητοςκυριοτήτων
DATκυριότητικυριότησιν
ACCκυριότητακυριότητας
κυριότητα
κυριότητες
κυριότητος
κυρίου
κυρίους
κυρίῳ
κυρίων
κυρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in accordance with law, lawfully, legally
κυριωτάτη
κυριώτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
 • Root: κύριος
κυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confirm, make authoritative, ratify, verify
  • to legally confirm (some property) of (someone)
  • to conclude, decide in favour of
  • to ratify (an official agreement or treaty)
  • to establish the truthfulness of
 • Cognates: ἀκυρόω, κυρόω, προκυρόω, προσκυρόω, συγκυρόω
 • Forms:
  • ἐκυρώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκύρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκυρωμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • κυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κύρια Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κυρτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hunchbacked
   • round, humped
   • curved, arched
  • Substantival:
   • a hunchback
   • a cage; something curved, rounded, arched
 • Note: Opposite to ὀρθός
κυρωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
κυρῶσαι
κυσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: κύων
κυσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: κύων
κύτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hollow space, cavity
  • crown, extent (of a tree)
  • depth of a sea
  • a hollow (of a shield or ship or container e.g., a vessel, jar, basket)
κύφοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κύφω
κυφός
κύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lower, bow
 • Forms:
  • κύφοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
κύψαντες
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κύπτω
κύψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κύπτω
κύψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κύπτω
κυψέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • any hollow vessel, hollow container (for grain)
  • a chest, box
  • corn bin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκυψέληκυψέλαι
GENκυψέληςκυψελῶν
DATκυψέλῃκυψέλαις
ACCκυψέληνκυψέλας
VOCκυψέληκυψέλαι
κυψέλην
κύψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κύπτω
κύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to conceive, become pregnant
  • to conceive in mind, understand, realize
 • Forms:
  • κύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκύομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κύων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dog, hound
 • Forms:
  • κύνα Noun: Acc Sing Masc
  • κύνας Noun: Acc Plur Masc
  • κύνες Noun: Nom Plur Masc
  • κυνί Noun: Dat Sing Masc
  • κυνός Noun: Gen Sing Masc
  • κυνῶν Noun: Gen Plur Masc
  • κυσίν Noun: Dat Plur Masc
  • κυσί Noun: Dat Plur Masc/Fem