κίβδηλα
κίβδηλον
κίβδηλος
κιβώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ciborium, seed-vessel of Egyptian bean
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκιβώριονκιβώρια
GENκιβωρίουκιβωρίων
DATκιβωρίῳκιβωρίοις
ACCκιβώριονκιβώρια
κιβωτόν
κιβωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • box, chest
  • ark, ark of the covenant
  • ark, Noah's ark
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκιβωτόςκιβωτοί
GENκιβωτοῦκιβωτῶν
DATκιβωτῷκιβωτοῖς
ACCκιβωτόνκιβωτούς
VOCκιβωτέκιβωτοί
κιβωτοῦ
κιβωτούς
κιβωτῷ
κιδάρεις
κιδάρεως
κίδαριν
κίδαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: turban (of Jewish high priest), (Persian) headdress
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκίδαριςκιδάρεις
GENκιδάρεωςκιδάρεων
DATκιδάρεικιδάρεσι(ν)
ACCκίδαρι(ν)κιδάρεις
κιθάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harp, lyre, cithara
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκιθάρακιθάραι
GENκιθάραςκιθαρῶν
DATκιθάρᾳκιθάραις
ACCκιθάρανκιθάρας
κιθάρᾳ
κιθάραις
κιθάραν
κιθάρας
κιθαριζόμενον
κιθαριζόντων
κιθαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strum, play on a lyre, harp
 • Forms:
  • κιθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κιθαριζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • κιθαριζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
κιθάρισον
κιθαρῳδός
Masculine
 SingularPlural
NOMκιθαρῳδόςκιθαρῳδοί
GENκιθαρῳδοῦκιθαρῳδῶν
DATκιθαρῳδῷκιθαρῳδοῖς
ACCκιθαρῳδόνκιθαρῳδούς
VOCκιθαρῳδέκιθαρῳδοί
κιθαρωδῶν
κιθαρῳδῶν
κινάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cinnamon
κινδυνεύει
κινδυνεύειν
κινδυνεύομεν
κινδυνευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κινδυνεύω
κινδυνεύσει
κινδυνεύσουσιν
κινδυνεύσω
κινδυνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to face a dangerous situation
  • to be in danger, be (stand) in jeopardy, undergo peril, run a risk, be daring
 • Cognates: διακινδυνεύω
 • Forms:
  • ἐκινδύνευσεν Verb: Aor Act ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκινδύνευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κινδυνευόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • κινδυνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κινδυνεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κινδυνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κινδυνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κίνδυνοι
κινδύνοις
κίνδυνον
κίνδυνος
Masculine
 SingularPlural
NOMκίνδυνοςκίνδυνοι
GENκινδύνουκινδύνων
DATκινδύνῳκινδύνοις
ACCκίνδυνονκινδύνους
VOCκίνδυνεκίνδυνοι
κινδύνους
κινδύνῳ
κινδύνων
κινεῖν
κινεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κινέω
κινεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινέω
 • Present
 • κινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κινεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κινούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • κινουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • κινουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • κινούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κινουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Neut
 • κινούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κινουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • κινούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κινοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κινοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐκινεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • κινηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κινηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κινήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκινήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκινήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκινήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκίνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκίνησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • κινηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • κινηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κινηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κινηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κινῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κινήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κινήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κινησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κινησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Perfect
κινηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήματα
κίνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commotion
  • motion, movement
  • uproar, excitement
  • impulse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκίνημακινήματα
GENκινήματοςκινημάτων
DATκινήματικινήμασι(ν)
ACCκίνημακινήματα
κινῆσαι
κινήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κινέω
κινησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινήσεις
κινήσεως
κίνησιν
κίνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMκίνησιςκινήσεις
GENκινήεωςκινήσεων
DATκινήσεικινήσεσι(ν)
ACCκίνησινκινήσεις
κινήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κινέω
κινητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mobile, of or for putting in motion
 • Forms:
  • κινητικώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
κινητικώτερον
κιννάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cinnamon
  • a superior kind of cassia, Cinnamonum cassia
 • Hebrew:
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκιννάμωμονκιννάμωμα
GENκινναμώμουκινναμώμων
DATκινναμώμῳκινναμώμοις
ACCκιννάμωμονκιννάμωμα
κινναμώμου
κινναμώμῳ
κινούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κινέω
κινούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: κινέω
κινουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: κινέω
κινουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κινέω
κινούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: κινέω
κινούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κινέω
κινουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • Root: κινέω
κινοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κινέω
κινοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a harp, lyre, kinnor, stringed instrument played with the hand
 • Hebrew:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκινύρακινύραι
GENκινύρας$ῶν
DATκινύρᾳκινύραις
ACCκινύρανκινύρας
κινύρᾳ
κινύραι
κινύραις
κινύραν
κινύρας
κίονας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: κίων
κιόνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: κίων
κιρνάω
κισσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also see ἐγκισσάω
 • Meaning:
  • to desire to conceive
  • to crave (for unusual food)
  • to become pregnant with (someone)
 • Cognates: ἐγκισσάω
 • Forms:
  • ἐκίσσησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκίσσησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κισσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ivy
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκισσόςκισσοί
GENκισσοῦκισσῶν
DATκισσῷκισσοῖς
ACCκισσόνκισσούς
VOCκισσέκισσοί
κισσούς
κισσόφυλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ivy leaf
 • Forms:
  • κισσοφύλλῳ Noun: Dat Sing Neut
κισσοφύλλῳ
κιχρᾷ
κιχράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lend
  • to put at someone else's disposal
 • Forms:
  • κιχρᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κιχρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κιχρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κίχρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend
κιχρῶ
κιχρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κιχράω
κίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pillar, column
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκίωνκίονες
GENκίονοςκιόνων
DATκίονικίοσι(ν)
ACCκίονακίονας