μέρει
μέρεσιν
μέρη
μερίδα
μεριδάρχην
μεριδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • governor of a district or province
  • provincial governor
 • Forms:
  • μεριδάρχην Noun: Acc Sing Fem
μεριδαρχία
μεριδαρχίαν
μεριδαρχίας
μερίδας
μερίδες
μερίδι
μερίδος
μερίδων
μεριεῖ
μεριεῖς
μερίζειν
μερίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μερίζω
μερίζουσιν
μερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to divide into segments
   • to divide and distribute
   • to assign a part of, allot (an inheritance)
   • to bestow, give as a gift
  • Middle:
   • to divide among themselves
   • to obtain as one's share
   • to share with (someone)
   • to tear apart
  • Passive:
   • to be divided, be split up
   • to be considered as part of (something)
 • Cognates: ἀπομερίζω, διαμερίζω, καταμερίζω, συμμερίζω, τριμερίζω
 • Forms:
  • μερίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐμέρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • μερίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμέρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμέρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμερίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμέρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμερίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μεμέρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμερισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • μεμερισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • μεμέρισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • μεριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μεριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μεριοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • μερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μερίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μερισθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • μερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μερισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • μερισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μερίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μεριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μερίζειν Verb: Pres Act Infin
  • μερίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
μερίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: μερίζω
μερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerning, partial, particular
μέριμνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • worry, care, anxiety, solicitude
  • object of care and concern
 • Forms:
  • μέριμναι Noun: Nom Plur Fem
  • μερίμναις Noun: Dat Plur Fem
  • μέριμναν Noun: Acc Sing Fem
  • μερίμνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • μερίμνης Noun: Gen Sing Fem
μεριμνᾷ
μέριμναι
μερίμναις
μέριμναν
μεριμνᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μεριμνάω
μερίμνας
μεριμνᾷς
μεριμνᾶτε
μεριμνάτωσαν
μεριμνάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning:
  • to worry, be anxious, be (unduly) concerned, take thought
  • to meditate upon, focus one's mind on
  • to care for, be concerned about
 • Cognates: προμεριμνάω
 • Forms:
  • ἐμερίμνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • μεριμνᾶν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • μεριμνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεριμνᾷVerb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεριμνᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μεριμνᾶτε Verb: Pres Act ind/Imperative, 2nd Plur
  • μεριμνάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • μεριμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μεριμνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • μεριμνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μεριμνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • μεριμνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μεριμνῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • μεριμνῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • μεριμνῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
μερίμνῃ
μερίμνης
μεριμνήσει
μεριμνήσητε
μεριμνήσω
μεριμνῶμεν
μεριμνῶν
μεριμνῶντες
μεριμνῶντι
μεριμνῶσι
μεριμνῶσιν
μεριοῦνται
μερίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a part (of a whole that has been divided)
  • a share, portion
 • Forms:
  • μερίδα Noun: Acc Sing Fem
  • μερίδας Noun: Acc Plur Fem
  • μερίδες Noun: Nom Plur Fem
  • μερίδι Noun: Dat Sing Fem
  • μερίδος Noun: Gen Sing Fem
  • μερίδων Noun: Gen Plur Fem
μερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μερίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: μερίζω
μερίσασθαι
μερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μερίζω
μερισθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: μερίζω
μερισθῇ
μερισθήσεσθε
μερισθήσεται
μερισμοῖς
μερισμόν
μερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • allotment
  • act of dividing
  • division, separation, dividing
  • distribution, apportionment
  • group of people divided for joint activities
 • Cognates: διαμερισμός, καταμερισμός, μερισμός
 • Forms:
  • μερισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • μερισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • μερισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • μερισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • μερισμούς Noun: Acc Plur Masc
μερισμοῦ
μερισμούς
μερισμῷ
μέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μερίζω
μεριστήν
μεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: divider, arbitrator, apportioner (administrator)
 • Forms:
  • μεριστήν Noun: Acc Sing Masc
μερίσω
μεριτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to divide among themselves, share
 • Forms:
  • μεριτεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μεριτεύονται
μεριῶ
μέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a part (of something), a portion (of something), section
  • a member (of a body)
  • a region, district (of a country)
  • a side (of a building or boat)
  • a department (of a business)
  • a matter, affair
  • the periphery of an area
  • the end (of one's life)
  • partly, in part
  • one's turn
  • class to be assigned to
  • a share
  • with a preposition
   • ἀνάone after another, in succession
   • ἐκin part, individually
   • ἐνin the matter of, with regard to
   • κατάpart by part, in detail
   • παράto one side
 • Forms:
  • μέρει Noun: Dat Sing Neut
  • μέρεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • μέρη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • μέρους Noun: Gen Sing Neut
  • μερῶν Noun: Gen Plur Neut
μέρους
μερῶν