οὐ
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning: no, not
 • Forms:
  • οὔκ Neg. particle
  • οὐκ Neg. particle
  • οὐχ Neg. particle
οὔ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no indeed, no!
οὗ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: place where
 • Note: esp. after a noun indicating locality
 • Parse: Relative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅς
οὐά
 • Parse: Interjection
 • Meaning: ahh!, aha!
οὐαί
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • alas, woe
  • woeful state
οὐδ᾿
οὐδαμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere
οὐδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, not
οὐδέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: neither (indeed), never, no (more, nor, not), nor (yet), (also, even, then) not (even, so much as), nothing, so much as
 • Forms:
  • οὐδ᾿ Adverb
οὐδείς
οὐδεῖς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: no one, none, nobody, nothing, in no way, worthless, meaningless, invalid
 • Forms:
  • οὐδεμιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • οὐδεμία Adj: Nom Sing Fem
  • οὐδεμίαν Adj: Acc Sing Fem
  • οὐδέν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οὐδένα Adj: Acc Sing Masc
  • οὐδενί
   • Adj: Dat Sing Neut
   • Adj: Dat Sing Masc
  • οὐδενός
   • Adj: Gen Sing Masc
   • Adj: Gen Sing Neut
  • οὐθείς Adj: Nom Sing Masc
  • οὐθέν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οὐθενί Adj: Dat Sing Masc
  • οὐθενός Adj: Gen Sing Masc/Neut
οὐδεμία
οὐδεμιᾷ
οὐδεμίαν
οὐδέν
οὐδένα
οὐδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: οὐδείς
οὐδενός
οὐδέποτ᾿
οὐδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, and not ever, neither at any time, nothing at any time
 • Forms:
  • οὐδέποτ᾿ Adverb
οὐδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never before (yet), not even yet, as yet not, not yet
οὐθείς
οὐθέν
οὐθενί
οὐθενός
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Masc
  • Adj: Gen Sing Neut
 • Root: οὐδείς
οὐκ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὔκ
 • Parse:
  • Neg. particle
  • Also see: οὐ
 • Root: οὐ
οὐκέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after that (not), (not) any more, henceforth (hereafter) not, no longer (more), not as yet (now), now no more (not), yet (not)
οὐκοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: then
οὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scar, lesion
 • Forms:
  • οὐλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • οὐλῆς Noun: Gen Sing Fem
οὐλῇ
οὐλῆς
οὖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curly (hair)
οὑμενοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not at all, by no means
οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and (so, truly), but, now (then), so (likewise then), then, therefore, verily, wherefore
οὗν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
οὗπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precise, very place where, exact, same
οὔπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet, hitherto not
οὐρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tail
  • a person or group playing a subordinate role in a society
 • Forms:
  • οὐραί Noun: Nom Plur Fem
  • οὐραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • οὐράν Noun: Acc Sing Fem
  • οὐρᾶς Noun: Acc Plur Fem
  • οὐρῶν Noun: Gen Plur Fem
οὐράγει
οὐραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the rear, bring up the rear, lag behind, be last
 • Forms:
  • οὐράγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • οὐραγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
οὐραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the rear, rearguard
 • Forms:
  • οὐραγίαν Noun: Acc Sing Fem
οὐραγίαν
οὐραγοῦντες
οὐραί
οὐραῖς
οὐράν
οὐρανέ
οὐράνιον
οὐράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: celestial, heavenly
 • Forms:
  • οὐράνιον Adj: Acc Sing Fem
  • οὐρανίου Adj: Gen Sing Fem
  • οὐρανίους Adj: Acc Plur Masc
  • οὐρανίῳ Adj: Dat Sing Fem
  • οὐρανίων Adj: Gen Plur Neut
οὐρανίου
οὐρανίους
οὐρανίῳ
οὐρανίων
οὐρανόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from heaven, from the direction of heaven
οὐρανοί
οὐρανοῖς
οὐρανόν
οὐρανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: air, heaven, sky
 • Forms:
  • οὐρανέ Noun: Voc Sing Masc
  • οὐρανοί Noun: Nom Plur Masc
  • οὐρανοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • οὐρανόν Noun: Acc Sing Masc
  • οὐρανοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • οὐρανούς Noun: Acc Plur Masc
  • οὐρανῷ Noun: Dat Sing Masc
  • οὐρανῶν Noun: Gen Plur Masc
οὐρανοῦ
οὐρανούς
οὐρανῷ
οὐρανῶν
οὐράς
οὐρᾶς
οὐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to urinate
 • Forms:
  • οὐροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
οὔριον
οὔριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a fair wind; of or for urine
 • Forms:
  • οὔριον Adj: Acc Sing Neut
οὖρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: urine
οὐροῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: οὐρέω
οὐρῶν
οὖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
 • Forms:
  • ὠσί Noun: Dat Plur Neut
  • ὠσίν Noun: Dat Plur Neut
  • ὦτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὠτός Noun: Gen Sing Neut
  • ὤτων Noun: Gen Plur Neut
οὕς
 • Parse:
  • Relative pronoun: Acc Plur Masc
  • Also see: οὖς
 • Root: ὅς
οὖσα
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαι
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαν
 • Parse: Verb: Pres Part Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσῃ
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσης
 • Parse: Verb: Pres part Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἰμί
οὐσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: owned property, wealth, goods, substance, estate
 • Forms:
  • οὐσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • οὐσίας Noun: Gen Sing Fem
οὐσίαν
οὐσίας
οὖσιν
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Plur Masc
 • Root: εἰμί
οὐσῶν
 • Parse: Verb: Pres part Gen Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, none, nor (yet), (no, yet) not, nothing
οὗτοι
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: οὗτος
οὗτος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὗτοςαὕτητοῦτο
GENτούτουταύτηςτούτου
DATτούτῳταυτῃτούτῳ
ACCτοῦτονταύτηντοῦτο
Plural
 MascFemNeut
NOMοὗτοιαὗταιταῦτα
GENτούτωντούτωντούτων
DATτούτοιςταύταιςτούτοις
ACCτούτουςταύταςταῦτα
 • Forms:
  • αὑτῇ Reciprocal pronoun: Dat Sing Fem
  • αὑτήν Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὑτῆς Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὑτοῖς Reciprocal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • αὑτόν Reciprocal pronoun: Acc Sing Masc
  • αὑτοῦ Reciprocal pronoun: Gen Sing Masc
  • αὑτούς Reciprocal pronoun: Acc Plur Masc
  • αὑτῷ Reciprocal pronoun: Dat Sing Masc
  • αὑτῶν Reciprocal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • οὑτοσί Adj: Nom Sing Masc
  • ταῦθ᾿ Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
  • ταύτῃ Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
  • ταυτησί Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
  • ταύτῃσι Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
  • ταῦτ᾿ Demonstrative pronoun Acc Plur Neut
  • τοῦον Demonstrative pronoun Acc Sing Masc
  • τοῦτ᾿ Demonstrative pronoun: Nom Sing Neut
  • τούτοιν Demonstrative pronoun Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
  • τούτω Demonstrative pronoun Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
 • οὑτοσί
  οὕτω
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • referring to what preceded: so, thus, consequently, accordingly
   • referring to what follows: in this way, as follow, likewise
   • denoting degree: so (great)
   • without further ado, just, simply
   • with a correlative word:
    • καθάπερ ... οὕτως = just as ... so (Rom. 12:4f; I Cor 12:12; II Cor 8:11)
    • καθὼς ... οὕτως = just as (even as) ... so (Luke 11:30; 17:26; John 3:14; 12:50; 14:31; 15:4; II Cor 1:5; 10:7; Col 3:13; I Thess 2:4)
    • ὡς ... οὕτως = as ... so (Isa 53:7; Act 8:32; 23:11; Rom 5:15, 18; I Cor 7:17a; II Cor 7:14)
    • ὡσπερ ... οὕτως = as ... so (Matt 12:40; 13:40; Luke 17:24; John 5:21, 26; Rom 5:12, 19, 21; 6:4)
    • καθ᾿ ὅσον ... οὕτως = according as ... so (Heb 9:27f)
    • ὃν πρόπον ... οὕτως = according to the manner which ... so (II Tim 3:8)
  • Forms:
   • οὕτως Adverb
  οὕτως
  οὐχ
  • Parse: Neg. particle
  • Root: οὐ
  οὐχί
  • Parse: Neg. particle
  • Meaning:
   • not indeed, no, not
   • surely it is the case that ...?