οὐ
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning: no, not
 • Forms:
  • οὔκ Neg. particle
  • οὐκ Neg. particle
  • οὐχ Neg. particle
οὔ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no indeed, no!
οὗ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: place where
 • Note: esp. after a noun indicating locality
 • Parse: Relative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅς
οὐά
 • Parse: Interjection
 • Meaning: ahh!, aha!
οὐαί
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • alas, woe
  • woeful state
οὐδ᾿
οὐδαμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere
οὐδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, not
οὐδέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: neither (indeed), never, no (more, nor, not), nor (yet), (also, even, then) not (even, so much as), nothing, so much as
 • Forms:
  • οὐδ᾿ Adverb
οὐδείς
οὐδεῖς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: no one, none, nobody, nothing, in no way, worthless, meaningless, invalid
 • Forms:
  • οὐδεμιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • οὐδεμία Adj: Nom Sing Fem
  • οὐδεμίαν Adj: Acc Sing Fem
  • οὐδέν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οὐδένα Adj: Acc Sing Masc
  • οὐδενί
   • Adj: Dat Sing Neut
   • Adj: Dat Sing Masc
  • οὐδενός
   • Adj: Gen Sing Masc
   • Adj: Gen Sing Neut
  • οὐθείς Adj: Nom Sing Masc
  • οὐθέν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οὐθενί Adj: Dat Sing Masc
  • οὐθενός Adj: Gen Sing Masc/Neut
οὐδεμία
οὐδεμιᾷ
οὐδεμίαν
οὐδέν
οὐδένα
οὐδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc
 • Root: οὐδείς
οὐδενός
οὐδέποτ᾿
οὐδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, and not ever, neither at any time, nothing at any time
 • Forms:
  • οὐδέποτ᾿ Adverb
οὐδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never before (yet), not even yet, as yet not, not yet
οὐθείς
οὐθέν
οὐθενί
οὐθενός
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Masc
  • Adj: Gen Sing Neut
 • Root: οὐδείς
οὐκ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὔκ
 • Parse:
  • Neg. particle
  • Also see: οὐ
 • Root: οὐ
οὐκέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after that (not), (not) any more, henceforth (hereafter) not, no longer (more), not as yet (now), now no more (not), yet (not)
οὐκοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: then
οὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scar, lesion
 • Forms:
  • οὐλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • οὐλῆς Noun: Gen Sing Fem
οὐλῇ
οὐλῆς
οὖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curly (hair)
οὑμενοῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not at all, by no means
οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and (so, truly), but, now (then), so (likewise then), then, therefore, verily, wherefore
οὗν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
οὗπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precise, very place where, exact, same
οὔπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet, hitherto not
οὐρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tail
  • a person or group playing a subordinate role in a society
 • Forms:
  • οὐραί Noun: Nom Plur Fem
  • οὐραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • οὐράν Noun: Acc Sing Fem
  • οὐρᾶς Noun: Acc Plur Fem
  • οὐρῶν Noun: Gen Plur Fem
οὐράγει
οὐραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the rear, bring up the rear, lag behind, be last
 • Forms:
  • οὐράγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • οὐραγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
οὐραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the rear, rearguard
 • Forms:
  • οὐραγίαν Noun: Acc Sing Fem
οὐραγίαν
οὐραγοῦντες
οὐραί
οὐραῖς
οὐράν
οὐρανέ
οὐράνιον
οὐράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: celestial, heavenly
 • Forms:
  • οὐράνιον Adj: Acc Sing Fem
  • οὐρανίου Adj: Gen Sing Fem
  • οὐρανίους Adj: Acc Plur Masc
  • οὐρανίῳ Adj: Dat Sing Fem
  • οὐρανίων Adj: Gen Plur Neut
οὐρανίου
οὐρανίους
οὐρανίῳ
οὐρανίων
οὐρανόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from heaven, from the direction of heaven
οὐρανοί
οὐρανοῖς
οὐρανόν
οὐρανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: air, heaven, sky
 • Forms:
  • οὐρανέ Noun: Voc Sing Masc
  • οὐρανοί Noun: Nom Plur Masc
  • οὐρανοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • οὐρανόν Noun: Acc Sing Masc
  • οὐρανοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • οὐρανούς Noun: Acc Plur Masc
  • οὐρανῷ Noun: Dat Sing Masc
  • οὐρανῶν Noun: Gen Plur Masc
οὐρανοῦ
οὐρανούς
οὐρανῷ
οὐρανῶν
οὐράς
οὐρᾶς
οὐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to urinate
 • Forms:
  • οὐροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
οὔριον
οὔριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a fair wind; of or for urine
 • Forms:
  • οὔριον Adj: Acc Sing Neut
οὖρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: urine
οὐροῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: οὐρέω
οὐρῶν
οὖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
 • Forms:
  • ὠσί Noun: Dat Plur Neut
  • ὠσίν Noun: Dat Plur Neut
  • ὦτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὠτός Noun: Gen Sing Neut
  • ὤτων Noun: Gen Plur Neut
οὕς
 • Parse:
  • Relative pronoun: Acc Plur Masc
  • Also see: οὖς
 • Root: ὅς
οὖσα
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαι
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαν
 • Parse: Verb: Pres Part Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσῃ
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσης
 • Parse: Verb: Pres part Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἰμί
οὐσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: owned property, wealth, goods, substance, estate
 • Forms:
  • οὐσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • οὐσίας Noun: Gen Sing Fem
οὐσίαν
οὐσίας
οὖσιν
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Plur Masc
 • Root: εἰμί
οὐσῶν
 • Parse: Verb: Pres part Gen Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὗτινος
οὔτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, none, nor (yet), (no, yet) not, nothing
οὗτοι
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: οὗτος
οὗτος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὗτος
οὑτοσί
αὕτητοῦτο. τοῦτ᾿
GENτούτου
αὑτοῦ
ταύτης
αὑτῆς
ταυτησί
τούτου
DATτούτῳ
αὑτῷ
ταύτῃ
αὑτῇ
τούτῳ
αὑτῷ
ACCτοῦτον
αὑτόν
τοῦον
ταύτην
αὑτήν
τοῦτο
Plural
 MascFemNeut
NOMοὗτοιαὗταιταῦτα
GENτούτων
αὑτῶν
DATτούτοις
αὑτοῖς
ταύταις
ταύτῃσι
τούτοις
αὑτοῖς
ACCτούτους
αὑτούς
ταύταςταῦτα
ταῦθ᾿
ταῦτ᾿
 • Dual
 • τοῦτ᾿ Demonstrative pronoun: Nom Sing Neut
 • τούτοιν Demonstrative pronoun Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
 • τούτω Demonstrative pronoun Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
οὑτοσί
οὕτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • referring to what preceded: so, thus, consequently, accordingly
  • referring to what follows: in this way, as follow, likewise
  • denoting degree: so (great)
  • without further ado, just, simply
  • with a correlative word:
   • καθάπερ ... οὕτως = just as ... so (Rom. 12:4f; I Cor 12:12; II Cor 8:11)
   • καθὼς ... οὕτως = just as (even as) ... so (Luke 11:30; 17:26; John 3:14; 12:50; 14:31; 15:4; II Cor 1:5; 10:7; Col 3:13; I Thess 2:4)
   • ὡς ... οὕτως = as ... so (Isa 53:7; Act 8:32; 23:11; Rom 5:15, 18; I Cor 7:17a; II Cor 7:14)
   • ὡσπερ ... οὕτως = as ... so (Matt 12:40; 13:40; Luke 17:24; John 5:21, 26; Rom 5:12, 19, 21; 6:4)
   • καθ᾿ ὅσον ... οὕτως = according as ... so (Heb 9:27f)
   • ὃν πρόπον ... οὕτως = according to the manner which ... so (II Tim 3:8)
 • Forms:
  • οὕτως Adverb
οὕτως
οὐχ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὐχί
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning:
  • not indeed, no, not
  • surely it is the case that ...?