ὅδ᾿
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Root: ὅδε
ὅδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
  • αἵδε Demonstrative pronoun Nom Plur Fem
  • ἥδε Demonstrative pronoun Nom Sing Fem
  • ὅδ᾿ Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
  • οἵδε Demonstrative pronoun Nom Plur Masc
  • τάδ᾽ Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
  • τάδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Plur Neut
  • ταῖσδε Demonstrative pronoun Dat Plur Fem
  • τάσδε Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
  • τῇδε Demonstrative pronoun Dat Sing Fem
  • τήνδε Demonstrative pronoun Acc Sing Fem
  • τῆσδε Demonstrative pronoun Gen Sing Fem
  • τόδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Sing Neut
  • τοῖνδε Demonstrative pronoun Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
  • τοῖσδε Demonstrative pronoun Dat Plur Masc/Neut
  • τόνδε Demonstrative pronoun Acc Sing Masc
  • τοῦδε Demonstrative pronoun Gen Sing Masc/Neut
  • τούσδε Demonstrative pronoun Acc Plur Masc
  • τώδε Demonstrative pronoun Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
  • τῷδε Demonstrative pronoun Dat Sing Masc/Neut
  • τῶνδε Demonstrative pronoun Gen Plur Masc/Fem/Neut
ὁδέ
 • Meaning: but the (one who)
 • Note: Combination of ὁ and δέ
ὁδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: travelling
 • Forms:
  • ὁδείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὁδείας Noun: Gen Sing Fem
ὁδείαν
ὁδείας
ὁδεύειν
ὁδεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεῦσαι
ὁδεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύω
ὁδεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁδηγέω
ὁδηγεῖν
ὁδηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead, guide, conduct, show the way
 • Cognates: καθοδηγέω
 • Forms:
  • ὁδηγεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὁδηγῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὁδηγῆσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁδηγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὁδηγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὁδήγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὁδηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὡδήγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡδήγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡδήγησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὡδήγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡδήγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδηγῇ
ὁδηγῆσαι
ὁδηγῆσει
ὁδηγήσεις
ὁδηγήσῃ
ὁδήγησον
ὁδηγοί
ὁδηγόν
ὁδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader
 • Forms:
  • ὁδηγοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ὁδηγόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὁδηγοῦ Noun: Gen Sing Masc
ὁδηγοῦ
ὁδηγῶν
ὀδμῆς
ὁδοί
ὁδοιπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel, go on a journey
 • Cognates: προοδοιπορέω
 • Forms:
  • ὁδοιποροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὁδοιπορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ὁδοιπορία
ὁδοιπορίαις
ὁδοιπορίαν
ὁδοιπορίας
ὁδοιπόροι
ὁδοιπόρον
ὁδοιπόρος
ὁδοιποροῦντες
ὁδοιπορούντων
ὁδοιπόρῳ
ὁδοιπόρων
ὁδοῖς
ὁδόν
ὀδόντα
ὀδόντας
ὀδόντες
ὀδόντος
ὀδόντων
ὁδοποιέω
ὁδοποιήσατε
ὁδός
Feminine
 SingularPlural
NOMὁδόςὁδοί
GENὁδοῦὁδῶν
DATὁδῷὁδοῖς
ACCὁδόνὁδούς
VOCὁδέὁδοί
ὁδοῦ
ὀδούς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tooth
  • pointed object, prong
 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
  • ὀδόντα Noun: Acc Sing Masc
  • ὀδόντας Noun: Acc Plur Masc
  • ὀδόντες Noun: Nom Plur Masc
  • ὀδόντος Noun: Gen Sing Masc
  • ὀδόντων Noun: Gen Plur Masc
  • ὀδοῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ὀδοῦσιν Noun: Dat Plur Masc
ὁδούς
ὀδοῦσι
ὀδοῦσιν
ὀδυνᾷ
ὀδύναι
ὀδύναις
ὀδύνας
ὀδυνᾶσαι
ὀδυνᾶται
ὀδυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause pain, cause suffering
   • to grieve, sorrow, distress, torment
  • Passive:
   • to feel pain, suffer pain
   • to feel agony
   • to feel sorry
 • Cognates: κατοδυνάω
 • Forms:
  • ὠδυνωμένην Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀδυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀδυνᾶσαι Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • ὀδυνᾶται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὀδυνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀδυνηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀδυνῶμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ὀδυνωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀδυνώμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀδυνωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ὀδυνώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὠδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠδυνωμενη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ὠδυνων
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ὀδύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pain, grief, sorrow, suffering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀδύνηὀδύναι
GENὀδύνηςὀδύνῶν
DATὀδύνῃὀδύναις
ACCὀδύνηνὀδύνας
VOCὀδύνηὀδύναι
ὀδύνῃ
ὀδυνηθήσεται
ὀδυνηθήσονται
ὀδύνην
ὀδυνηρά
ὀδυνηρᾷ
ὀδυνηράν
ὀδυνηρᾶς
ὀδυνηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, woeful, grievous
  • suffering pain
 • Forms:
  • ὀδυνηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀδυνηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ὀδυνηράν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀδυνηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ὀδύνης
ὀδυνῶμαι
ὀδυνωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενοι
ὀδυνωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνῶν
ὀδύρεσθαι
ὀδύρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδυρμόν
ὀδυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moaning, mourning, lamentation
 • Forms:
  • ὀδυρμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὀδυρμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὀδυρμῶν Noun: Gen Plur Masc
ὀδυρμοῦ
ὀδυρμῶν
ὀδύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve, mourn, lament
 • Cognates: ἀποδύρομαι, ὀδύρομαι, προσοδύρομαι
 • Forms:
  • ὀδυρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὀδυρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ὀδύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀδύρεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ὀδυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ὀδυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀδυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ὀδυρομένη
ὀδυρόμενοι
ὀδυρόμενος
ὀδυρομένου
ὀδυρομένων
ὁδῷ
ὁδῶν