ὅν
 • Parse: Relative pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅς
ὄν
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Sing Neut
 • Root: εἰμί
ὄναγροι
ὄναγρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the wild donkey
 • Forms:
  • ὄναγροι Noun: Nom Plur Masc
  • ὀνάγρων Noun: Gen Plur Masc
ὀνάγρων
ὀναίμην
ὄναρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dream
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὕπαρ
ὀνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young donkey, ass, little donkey
ὀνείδει
ὀνείδη
ὀνείδιζε
ὀνειδίζει
ὀνειδίζειν
ὀνειδίζεσθε
ὀνειδιζόμεθα
ὀνειδιζόμενος
ὀνειδίζοντες
ὀνειδίζοντος
ὀνειδιζόντων
ὀνειδίζουσαν
ὀνειδίζουσι
ὀνειδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reproach, revile
  • to censure, criticize
  • to defame, scorn, chide, upbraid
  • to insult
  • to taunt, provoke, challenge
  • to subject to public humiliation
 • Forms:
  • ὀνειδιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀνείδιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὀνειδίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀνειδίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὀνειδίζεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ὀνειδιζόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • ὀνειδιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀνειδίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὀνειδίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ὀνειδιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὀνειδίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ὀνειδίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀνειδίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὀνειδίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀνειδίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀνειδίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀνειδίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὀνειδισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀνειδισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀνειδίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὀνειδίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ὠνείδιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὠνείδισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὠνείδισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠνείδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὠνειδίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὠνείδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠνείδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠνειδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠνειδίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ὀνειδίζων
ὀνειδιεῖ
ὀνειδίσαι
ὀνειδίσας
ὀνειδίσει
ὀνειδίσῃ
ὀνειδισθῆναι
ὀνειδισθήσονται
ὀνείδισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insult, reproach, blame
  • target of verbal abuse
ὀνείδισμοι
ὀνειδίσμοις
ὀνείδισμον
ὀνειδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disgrace, bad reputation
  • act of insulting
  • fault deserving denunciation
  • reproach, reviling, insult, contumely
 • Forms:
  • ὀνείδισμοι Noun: Nom Plur Masc
  • ὀνειδίσμοις Noun: Dat Plur Masc
  • ὀνείδισμον Noun: Acc Sing Masc
  • ὀνειδισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὀνειδισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ὀνειδισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ὀνειδισμῶν Noun: Gen Plur Masc
ὀνειδισμοῦ
ὀνειδισμούς
ὀνειδισμῷ
ὀνειδισμῶν
ὀνειδίσωσι
ὀνειδίσωσιν
ὄνειδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disgrace, notoriety, reproach, a taunt, insult, shame
  • being disgraced, humiliatd
  • object of reproach
 • Forms:
  • ὀνείδει Noun: Dat Sing Neut
  • ὀνείδη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀνείδους Noun: Gen Sing Neut
ὀνείδους
ὄνειροι
ὄνειρον
ὄνειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dream
 • Forms:
  • ὄνειροι Noun: Nom Plur Masc
  • ὄνειρον Noun: Acc Sing Masc
  • ὀνείρῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ὀνείρων Noun: Gen Plur Masc
ὀνείρῳ
ὀνείρων
ὀνήσεται
ὄνησιν
ὄνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • profit, enjoyment, delight
  • benefit, luck, prosperity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὄνησιςὀνήσεις
GENὀνήεωςὀνήσεων
DATὀνήσειὀνήσεσι(ν)
ACCὄνησινὀνήσεις
ὀνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a donkey, a large item moved only by a donkey, millstone
ὀνίνημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to profit, benefit, help, assist
   • to have delight from
   • to have advantage from
  • Middle:
   • to have profit, have advantage
   • to derive benefit
   • to have enjoyment, have delight
 • Forms:
  • ὀναίμην Verb: 2Aor Mid Deponent optative 1st Sing
  • ὀνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὠνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ὄνοι
ὄνοις
ὀνοκένταυροι
ὀνοκενταύροις
ὀνοκένταυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • demon
  • donkey-centaur (mythical creature: half-donkey half-man)
  • satyr
  • tailless ape
 • Forms:
  • ὀνοκένταυροι Noun: Nom Plur Masc
  • ὀνοκενταύροις Noun: Dat Plur Masc
ὄνομα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • called, name, named, surnamed
  • reputation
  • fame
  • news
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄνομαὀνόματα
GENὀνόματοςὀνομάτων
DATὀνόματιὀνόμασι(ν)
ACCὄνομαὀνόματα
ὀνομάζει
ὀνομάζειν
ὀνομαζέσθω
ὀνομάζεται
ὀνομάζετε
ὀνομάζομεν
ὀνομαζομένην
ὀνομαζόμενος
ὀνομαζομένου
ὀνομάζουσιν
ὀνομάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to name
   • to give (someone) a name
   • to call (someone), address by name
   • to mention, call to mind
  • Passive:
   • to be famous
   • to be known
   • to be mentioned
   • to be remembered
 • Cognates: ἐπονομάζω, ὀνομάζω, προσονομάζω
 • Forms:
  • ὀνομάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀνομάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὀνομαζέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • ὀνομάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὀνομάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὀνομάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὀνομαζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀνομαζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀνομαζομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
  • ὀνομάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀνομάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὀνομάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀνομάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀνομάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀνομάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὀνομασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀνομασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀνομασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀνομάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὠνόμαζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὠνόμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠνόμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠνόμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠνομάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠνομάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὠνομάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὀνομάζων
ὀνομάσαι
ὀνομάσας
ὀνομάσει
ὀνομάσῃ
ὀνομασθῇ
ὀνομασθῆναι
ὀνομασθήσεται
ὀνομασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of naming, name
 • Forms:
  • ὀνομασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ὀνομασίᾳ
ὀνόμασιν
ὀνομαστή
ὀνομαστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by name
ὀνομαστοί
ὀνομαστόν
ὀνομαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: renown, famous, known, famed, widely known
 • Forms:
  • ὀνομαστή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀνομαστοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὀνομαστόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὀνομαστούς Adj: Acc Plur Masc
  • ὀνομαστῶν Adj: Gen Plur Masc
ὀνομαστούς
ὀνομαστῶν
ὀνομάσω
ὀνόματα
ὀνόματι
ὀνοματογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: list of names, writing of names
 • Forms:
  • ὀνοματογραφίαν Noun: Acc Sing Fem
ὀνοματογραφίαν
ὀνόματος
ὀνομάτων
ὄνον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • donkey, ass
  • wild donkey, wild ass
 • Note: ἡμίονος = mule, half-donkey
 • Forms:
  • ὄνοι Noun: Nom Plur Masc
  • ὄνοις Noun: Dat Plur Masc
  • ὄνον Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • ὄνου Noun: Gen Sing Fem
  • ὄνους Noun: Acc Plur Masc
  • ὄνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ὄνων Noun: Gen Plur Masc
ὄνου
ὄνους
ὅνπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Sing Neut
 • Root: ὅσπερ
ὄντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Part Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ὄντας
 • Parse: Verb: Pres Part Acc Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντες
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντι
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Sing Masc
 • Root: εἰμί
ὁντιναοῦν
ὁντινοῦν
ὄντος
 • Parse: Verb: Pres part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντων
 • Parse: Verb: Pres part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: really, certainly, clean, indeed, of a truth, verily
ὄνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • onycha, an aromatic material
  • claws, talons, nail
  • hoof
  • onyx (semi-precious gem)
 • Forms:
  • ὄνυχα Noun: Acc Sing Masc
  • ὄνυχας Noun: Acc Plur Masc
  • ὄνυχες Noun: Nom Plur Masc
  • ὄνυχι Noun: Dat Sing Masc
  • ὀνύχων Noun: Gen Plur Masc
  • ὄνυξιν Noun: Dat Plur Masc
ὄνυξιν
ὄνυχα
ὄνυχας
ὄνυχες
ὄνυχι
ὀνυχίζει
ὀνυχίζον
ὀνυχιζόντων
ὀνυχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pare the nails
  • to have the hoof cloven
 • Cognates: περιονυχίζω
 • Forms:
  • ὀνυχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀνυχίζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ὀνυχιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ὠνυχίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὀνύχιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small claw
  • a kind of onyx (semi-precious gem)
ὀνυχιστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hoof
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀνυχιστήρὀνυχιστῆρες
GENὀνυχιστῆροςὀνυχιστήρων
DATὀνυχιστῆριὀνυχιστῆρσι(ν)
ACCὀνυχιστῆραὀνυχιστῆρας
ὀνυχιστῆρας
ὀνύχων
ὄνῳ
ὄνων