παταίων
πατάξαι
πατάξαντα
πατάξαντας
πατάξαντες
πατάξαντι
πατάξαντος
παταξάντων
πατάξας
πατάξατε
πατάξει
πατάξεις
πατάξετε
πατάξῃ
πατάξῃς
πατάξητε
πατάξομεν
πάταξον
πατάξουσιν
πατάξω
πατάξωμεν
πατάξωσιν
πατάσσειν
πατάσσῃ
πατάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hit (lightly), push (e.g., to hit someone's side to awaken him)
  • to hit (hard), strike
  • to harm physicallly
  • to strike down, slay
  • to cause forcefully to move with speed
  • to strike (as an action of an angel, perhaps without touching, cf Acts 12:23)
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • ἐπάτασσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπατάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπάταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπατάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπάταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πατάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • πατάσσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πατάξαι Verb: Aor Act Infin
  • πατάξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πατάξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πατάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πατάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • πατάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παταξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πατάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πατάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πατάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πατάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πατάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πατάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • πάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πατάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πατάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
παταχρα
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Concord: Isa 8:21
παταχρον
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: idol
 • Aramaic:
 • Concord: Isa 37:38
πατεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατεῖν
πατεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πατέω
πατέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • παταίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πάτερ
πατέρα
πατέρας
πατέρες
πατέρων
πατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tread (on something with the feet)
  • to set foot on, tread
  • to tread on, trample (i.e., plunder)
  • to trample in contempt or disdain
  • to walk
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • ἐπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπατοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • πατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πατήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πατουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • πατοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • πατοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πατουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
πάτημα
Neuter
 SingularPlural
NOMπάτημαπατήματα
GENπατήματοςπατημάτων
DATπατήματιπατήμασι(ν)
ACCπάτημαπατήματα
πατήματα
πατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • father (actual, spiritual, or honourary)
  • male parent
  • ancestor, forefather
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπατήρπατέρες
GENπατρόςπατέρων
DATπατρίπατράσι(ν)
ACCπατέραπατέρας
VOCπάτερπατέρες
πατῆσαι
πατησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πατέω
πατήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πατέω
πάτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπάτησιςπατήσεις
GENπατήσεωςπατήσεων
DATπατήσειπατήσεσι(ν)
ACCπάτησι(ν)πατήσεις
πατήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πατέω
πατήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πατέω
πατητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trodden upon
 • Forms:
  • πατητοῦ Adj: Gen Sing Masc
πατητοῦ
πατουμένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πατέω
πατουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πατέω
πατοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: πατέω
πατοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πατέω
πατοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
πατράδελφος
πατραδέλφου
πατραλῴαις
πατραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murderer of close relative, a parricide
  • murderer of father, a patricide
 • Forms:
  • πατραλῴαις Noun: Dat Plur Masc
πάτραρχον
πάτραρχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tutelary god
 • Forms:
  • πάτραρχον Noun: Nom/Acc Sing Neut
πατράσι
πατράσιν
πατρί
πάτρια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάτριος
πατριά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • parental home
  • clan, group of those who are connected by paternal lineage
  • paternal family, kindred, lineage, paternal descent, i.e., (concretely) a group of families or a whole race (nation)
 • Forms:
  • πατριαί Noun: Nom Plur Fem
  • πατριάν Noun: Acc Sing Fem
  • πατριᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • πατριάς Noun: Acc Plur Fem
  • πατριᾷ Noun: Dat Sing Fem
πατριᾷ
πατριαί
πατριάν
πατριάρχαι
πατριάρχας
πατριάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe, head of a family
  • patriarch, a progenitor
  • remote ancestor
 • Forms:
  • πατριάρχαι Noun: Nom Plur Masc
  • πατριάρχας Noun: Acc Plur Masc
  • πατριάρχου Noun: Gen Sing Masc
  • πατριαρχῶν Noun: Gen Plur Masc
πατριάρχου
πατριαρχῶν
πατριᾶς
πατριάς
πατρίδα
πατρίδας
πατρίδι
πατρίδος
πατρική
πατρικήν
πατρικῆς
πατρικοῖς
πατρικόν
πατρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, patristic, i.e., ancestral
 • Forms:
  • πατρική Adj: Nom Sing Fem
  • πατρικήν Adj: Acc Sing Fem
  • πατρικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πατρικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • πατρικόν Adj: Acc Sing Masc
  • πατρικούς Adj: Acc Plur Masc
  • πατρικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • πατρικῶν Adj: Gen Plur Masc
πατρικούς
πατρικῷ
πατρικῶν
πάτριον
πάτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: ancestral, paternal, of or belonging to one's father, hereditary
  • Substantival: ancestor, father, heritage
 • Forms:
  • πάτρια Adj: Nom Sing Fem; Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πάτριον Adj: Acc Sing Masc
  • πατρίους Adj: Acc Plur Fem
  • πατρίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πατριῶν Adj: Gen Plur Masc
πατρίους
πατρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (own) country, a fatherland, homeland, native land, heavenly home
 • Forms:
  • πατρίδας Noun: Acc Plur Fem
  • πατρίδα Noun: Acc Sing Fem
  • πατρίδι Noun: Dat Sing Fem
  • πατρίδος Noun: Gen Sing Fem
πατρίῳ
πατρίων
πατριῶν
πατρολῴαις
πατρολῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who kills his own father, a patricide
 • Forms:
  • πατρολῴαις Noun: Dat Plur Masc
πατροπαράδοτος
πατροπαραδότου
πατρός
πατρῴαν
πατρώνυμος
πατρῷοις
πατρῷον
πατρῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of fathers, paternal, i.e., hereditary
 • Forms:
  • πατρῴαν Adj: Acc Sing Fem
  • πατρῷοις Adj: Dat Plur Neut
  • πατρῷον Adj: Acc Sing Masc
  • πατρῴου Adj: Gen Sing Masc
  • πατρῴους Adj: Acc Plur Fem
  • πατρῴῳ Adj: Dat Sing Masc
πατρῴου
πατρῴους
πατρῴῳ