πᾶν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: absolutely good, completely good
 • Forms:
πανάγιε
πανάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-holy, most holy, especially dedicated to God
 • Forms:
παναγίῳ
πανάρετον
πανάρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most excellent, most virtuous
 • Forms:
  • πανάρετον Adj: Acc Sing Masc
  • παναρέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παναρέτῳ
πάνδεινα
πάνδεινον
πάνδεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all-dreadful, terrible, fearful, frightening
 • Forms:
πανδημεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the whole people, en masse , altogether, completely
πάνδημον
πάνδημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of or belonging to all the people
  • public, common, general
  • done by all the people
 • Forms:
  • πάνδημον Adj: Acc Sing Fem
πανδοχεῖ
πανδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inn, hotel, lodge
  • public lodging-place (caravanserai or khan)
 • Note: a place where one was expected to pay for lodging (Luke 10:34), unlike a κατάλυμα which was a place in a home for travellers where no payment was required (e.g., Luke 2:7)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπανδοχεῖονπανδοχεῖα
GENπανδοχείουπανδοχείων
DATπανδοχείῳπανδοχείοις
ACCπανδοχεῖονπανδοχεῖα
πανδοχεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: host, an innkeeper (warden of a caravanserai)
 • Forms:
πανεθνεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • together as one nation
  • with the whole nation
  • with all their armies
πανεπίσκοπον
πανεπίσκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all-surveying, all-controlling, all-penetrating
  • showing universal, beneficent concern
 • Forms:
  • πανεπίσκοπον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πανεπίσκοπον Adj: Acc Sing Masc
πανηγύρει
πανηγύρεις
πανηγύρεσι, πανηγύρεσιν
πανηγύρεως
πανηγυρίζω
 • Meaning: to celebrate
 • Forms:
  • πανηγυρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
πανήγυρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • festal gathering, festival
  • general assembly, a mass-meeting, i.e., (figuratively) universal companionship
 • Forms:
πανηγυρίσατε
πανηγυρισμόν
πανηγυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public religious festival
  • celebration of an assembly
πάνθ’
 • Parse: Adj: Dat Sing Neut
 • Root: πᾶς
πανθαμάρτητοι
πανθαμάρτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: altogether sinful, steeped in sin, utter sinner, reprobate
 • Forms:
  • πανθαμάρτητοι Noun: Nom Plur Masc
πανθαμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
πανθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the panther
πανόδυρτον
πανόδυρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: most lamentable, grievous, distressing, woeful, painfully
  • Substantival: lament, dirge
 • Forms:
  • πανόδυρτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
πανοικεί
πανοικί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with all his house, with the whole family, with one's whole household
 • Forms:
  • πανοικεί Adverb
πανοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entire household, whole family
 • Forms:
πανοικίᾳ
πανοικίαν
πανοπλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suit of armour, all (whole) armour, full armour, complete suit of armour
 • Forms:
 • Note: origin of English word "panoply"
 • πανοπλίᾳ
  πανοπλίαις
  πανοπλίαν
  πανοπλίας
  πανούργευμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • Positive: great deeds, skill, wise counsels, subtleties, nuances
   • Negative: wonderful feat
   • Negative: a knavish trick, villainy, crafty devices
  • Forms:
  πανουργεύμασι, πανουργεύμασιν
  πανουργεύματα
  πανουργεύσηται
  πανουργεύω
  • Meaning:
   • Active:
    • to deal craftily, act villainously
   • Passive:
    • to play the knave
  • Forms:
   • πανουργεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  πανουργία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • cunning, knavery, craftiness, trickery, subtlety, adroitness, sophistry
   • cleverness
   • surreptitiousness
  • Forms:
  πανουργίᾳ
  πανουργίαν
  πανουργίας
  πανοῦργοι
  πανοῦργον
  πανοῦργος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Note: For comparative, see πανουργότερος
  • Meaning:
   • knavish, crafty, shrewd
   • clever, smart
  • Forms:
  πανουργότερος
  • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Note: Comparative of πανοῦργος
  • Meaning: more clever, smarter
  πανούργων
  πανούργως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: deceitfully
  πανπληθῆ
  πανπληθός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: all-abundance, full abundance, total number
  • Forms:
   • πανπληθῆ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  πανσέληνος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: at the full (e.g., the fullness of the moon)
  • Forms:
   • πανσελήνῳ Adj: Dat Sing MFN
  πανσελήνῳ
  πάνσεμνον
  πάνσεμνος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: greatly revered
  • Forms:
   • πάνσεμνον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • πάνσεμνον Adj: Acc Sing Masc
  πάνσοφος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: all-wise, most wise
  • Forms:
  πανσόφῳ
  πάντ’
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: πᾶς
  πάντα
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: πᾶς
  παντάγαθος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: wholly good, entirely good
  • Forms:
  πανταμάρτητοι
  πανταμάρτητος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: altogether sinful, steeped in sin, utter sinner, reprobate
  • Forms:
   • πανταμάρτητοι Noun: Nom Plur Masc
  πανταμαρτωλός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: utterly sinful
  παντάπασιν, παντάπασι
  • Parse: Adverb
  • Meaning: all in all, altogether, wholly
  πάντας
  • Parse: Adj: Acc Plur Masc
  • Root: πᾶς
  πανταχῆ
  • Parse: Adverb
  • Note: Alt. form: πανταχῇ
  • Meaning: everywhere
  πανταχῇ
  • Parse: Adverb
  • Note: Alt. form: πανταχῆ
  • Meaning: everywhere
  πανταχόθεν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: from every direction, from all directions
  πανταχοῦ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: everywhere, in all places, universally, in all directions
  παντελές
  παντελῆ
  παντελής
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning:
   • quite complete, perfect, absolute, full, whole
   • completely, fully, wholly
   • at all
   • Of Time: forever, for all time
  • Forms:
  παντελῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • entirely, fully, utterly, completely, altogether
   • without qualification
  παντεπόπτην
  παντεπόπτης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: all-seeing, someone who sees all
  πάντες
  • Parse: Adj: Nom Plur Masc
  • Root: πᾶς
  παντευχία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: complete armour, full array
  • Forms:
  παντευχίας
  πάντῃ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: altogether, always, wholly, in every way and everywhere
  παντί
  • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • Root: πᾶς
  παντοδαπά
  παντοδαπός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: of every kind, of all sorts
  • Forms:
   • παντοδαπά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  παντοδυναμία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: Omnipotency
  • Forms:
  παντοδυναμίας
  παντοδύναμον
  παντοδύναμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Meaning: all-powerful, omnipotent
  • Forms:
   • παντοδύναμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • παντοδύναμον Adj: Acc Sing Masc
  πάντοθεν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: from every direction, on every side, round about, from all sides, on all sides, entirely, all over, in every respect
  παντοῖα
  παντοίαις
  παντοίοις
  παντοῖος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: of all sorts, of every kind
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMπαντοῖοςπαντοίαπαντοῖον
  GENπαντοίουπαντοίαςπαντοίου
  DATπαντοίῳπαντοίᾳπαντοίῳ
  ACCπαντοῖονπαντοίανπαντοῖον
  VOCπαντοῖεπαντοίαπαντοῖε
  Plural
   MascFemNeut
  NOMπαντοῖοιπαντοῖαιπαντοῖα
  GENπαντοίωνπαντοίωνπαντοίων
  DATπαντοίοιςπαντοίαιςπαντοίοις
  ACCπαντοίουςπαντοίαςπαντοῖα
  VOCπαντοῖοιπαντοῖαιπαντοῖα
  παντοίους
  παντοίων
  παντοκράτορ
  παντοκράτορα
  παντοκράτορι
  παντοκρατορία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: omnipotence
  παντοκρατορικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: almighty
  • Forms:
   • παντοκρατορικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  παντοκρατορικῷ
  παντοκράτορος
  παντοκράτωρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: Almighty, Omnipotent, the all-ruling, i.e., God (as absolute and universal sovereign)
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMπαντοκράτωρπαντοκράτορες
  GENπαντοκράτοροςπαντοκρατόρων
  DATπαντοκράτοριπαντοκράτορσι
  ACCπαντοκράτοραπαντοκράτορας
  VOCπαντοκράτορπαντοκράτορες
  παντοκτίστης
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: creator of the universe, creator of all
  πάντος, παντός
  • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut

   διὰ παντός
   for all time, continually

  • Root: πᾶς
  πάντοτε
  • Parse: Adverb
  • Meaning: always, ever, evermore, every time, i.e., at all times
  παντοτρόφος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: all-nourishing, nurturing all
  • Forms:
   • παντοτρόφῳ Adj: Dat Sing Fem
  παντοτρόφῳ
  παντοφαγία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: indiscriminate eating
  • Forms:
  παντῶν, πάντων
  • Parse: Adj: Gen Plur MFN
  • πρὸ πάντων
   above all (Jas. 5:12, I Pet 4:8)

  • Root: πᾶς
  πάντως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • by all means, certainly, probably, doubtless
   • altogether, above all, wholly
   • of course
   • at least, at any rate
   • with negation: not at all, by no means
  πάνυ
  • Parse: Adverb
  • Meaning: altogether, entirely, very
  πανυπέρτατον
  πανυπέρτατος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: most high, most supreme, highest of all, quite the highest
  • Forms:
   • πανυπέρτατον Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut