παιάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a battle cry, battle song
  • a choral song, hymn, chant
 • Forms:
  • παιάνων Noun: Gen Plur Masc
παιάνων
παῖγμα
παίγνια
παιγνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • play, sport, a game, performance
  • entertainment, amusement
  • insolence, mockery, contemptuous attitude
 • Forms:
  • παιγνίαις Noun: Dat Plur Fem
παιγνίαις
παιγνίοις
παίγνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plaything, toy, game
  • playful gesture
 • Forms:
  • παίγνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • παιγνίοις Noun: Dat Plur Neut
παῖδα
παιδαγωγόν
παιδαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor, schoolmaster, a boy-leader, i.e., a servant whose office it was to take the children to school, a tutor ("pedagogue")
  • pedagogue
 • Forms:
  • παιδαγωγῷ Noun: Dat Sing Masc
  • παιδαγωγόν Noun: Acc Sing Masc
  • παιδαγωγούς Noun: Acc Plur Masc
παιδαγωγούς
παιδαγωγῷ
παιδάρια
παιδαρίοις
παιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, lad, little boy or girl
  • a youth, youngster
  • young slave, young servant
 • Forms:
  • παιδάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • παιδαρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • παιδαρίου Noun: Gen Sing Neut
  • παιδαρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • παιδαρίων Noun: Gen Plur Neut
παιδαρίου
παιδαρίῳ
παιδαρίων
παῖδας
παιδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active:
   • education
   • instruction (in religion and morality)
   • upbringing, training, instruction, nurture
   • a body of knowledge to be taught
   • lesson taught or learned by way of punishment or constructive criticism
   • chastening, chastisement, disciplinary correction
  • Passive:
   • state of being trained
 • Forms:
  • παιδείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • παιδεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • παιδείαν Noun: Acc Sing Fem
  • παιδείας Noun: Gen Sing Fem
παιδείᾳ
παιδεῖαι
παιδείαν
παιδείας
παῖδες
παίδευε
παιδεύει
παιδεύειν
παιδεύεσθαι
παιδεύεσθε
παιδεύεται
παιδεύετε
παιδευθέντες
παιδευθῇ
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσεται
παιδευθήσῃ
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσονται
παιδεύθητε
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι
παιδευθῶσιν
παιδευόμεθα
παιδευόμενοι
παιδευομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: παιδεύω
παιδευόμενος
παιδεύοντα
παιδεύοντος
παιδεύουσα
παιδεῦσαι
παιδεύσαι
παιδεύσας
παιδεύσει
παιδεύσῃ
παιδεύσῃς
παίδευσον
παιδεύσουσι
παιδεύσουσιν
παιδεύσω
παιδεύσωμεν
παιδευτά
παιδευτάς
παιδευτήν
παιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrector, instructor, educator, a trainer, i.e., teacher or (by implication) discipliner
 • Forms:
  • παιδευτά Noun: Voc Sing Masc
  • παιδευτάς Noun: Acc Plur Masc
  • παιδευτήν Noun: Acc Sing Masc
παιδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to instruct, train, bring up, educate
  • to practice discipline
  • to correct, give guidance (to someone)
  • to discipline (with punishment)
 • Cognates: ἐκπαιδεύω, μεταπαιδεύω
 • Forms:
  • ἐπαιδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαιδεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαιδεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαίδευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαίδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαίδευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπαίδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παίδευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παιδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παιδεύειν Verb: Pres Act Infin
  • παιδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • παιδεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παιδεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παιδεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • παιδευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • παιδευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • παιδευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παιδευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παιδευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • παιδευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • παιδευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παιδεύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • παιδευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • παιδευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • παιδευόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • παιδευόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • παιδευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • παιδευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παιδεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παιδεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παιδεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • παιδεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παιδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • παιδεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παιδεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παιδεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παιδεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παίδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παιδεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παιδεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παιδεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παιδεύσωμεν Verb: Aor Act subj 1st Plur
  • παιδεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παιδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παιδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πεπαιδευμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • πεπαιδευμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπαιδευμένοuς Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεπαιδευμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • παιδεύωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
παιδεύων
παιδεύωσι
παιδεύωσιν
παιδί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδία
παιδίοις
παιδιόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood, from infancy
παιδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a child (male or female), damsel
  • a young servant, slave-lad
  • young female (old enough to marry)
  • newly-wed son-in-law
  • fetus
  • new-born camel, calf, lamb
  • childhood
 • Forms:
  • παιδία Noun: Nom/Acc/Voc Plur Neut
  • παιδίοις Noun: Dat Plur Neut
  • παιδίου Noun: Gen Sing Neut
  • παιδίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • παιδίων Noun: Gen Plur Neut
παιδίου
παιδίσκαι
παιδίσκας
παιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female servant, maid
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαιδίσκηπαιδίσκαι
GENπαιδίσκηςπαιδισκῶν
DATπαιδίσκῃπαιδίσκαις
ACCπαιδίσκηνπαιδίσκας
VOCπαιδίσκηπαιδίσκαι
παιδίσκῃ
παιδίσκην
παιδίσκης
παιδισκῶν
παιδίῳ
παιδίων
παιδόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood
παιδοποιέω
παιδοποιήσασθαι
παιδοποιία
παιδός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: παῖς
παιδοφθορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit sodomy, practice homosexual with boys, corrupt children, molest or abuse boys
 • Forms:
  • παιδοφθορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
παιδοφθορήσεις
παιδοφθόρος
παίδων
παῖζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίζειν
παίζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: παίζω
παίζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: παίζω
παιζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: παίζω
παίζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: παίζω
παίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play (like a child), play a game, make fun of, sport, amuse oneself, dance, jest, perform
 • Cognates: ἐγκαταπαίζω, ἐκπαίζω, ἐμπαίζω, καταπαίζω, προσπαίζω, συμπαίζω
 • Forms:
  • ἔπαιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπαισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπαισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παιξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • παιξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • παίξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παίξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παῖζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • παίζειν Verb: Pres Act Infin
  • παίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • παίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • παίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πέπαικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
παίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίζω
παίκτης
παιξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: παίζω
παιξάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: παίζω
παίξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
παίξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
παίοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: παίω
παίοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: παίω
παίοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: παίω
παῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a minor in age
   • child, maiden, son, young man
   • a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy), a girl, and (genitive case) a child
  • a minor in social status
   • a slave or servant (esp. a minister to a king, and by eminence to God)
   • male servant
  • childhood
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMπαῖςπαῖδες
GENπαιδόςπαίδων
DATπαιδίπαῖσι, παισί(ν)
ACCπαῖδαπαῖδας
παίσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: παίω
παίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίω
παίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: παίω
παισί
παισίν
παίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, hit, smite, sting
 • Cognates: προσπαίω
 • Forms:
  • ἔπαισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπαισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • παίοντα Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • παίοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • παίοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • παίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πέπαικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
παίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: παίω