περιαγαγόντες
περιαγαγών
περιάγειν
περιάγετε
περιαγκωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make someone stand with his hands on his hips and elbows turned outward (as a form of torturing)
  • to tie the hands behind the back
 • Forms:
  • περιαγκωνίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
περιαγκωνίσαντες
περιάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead around
  • to take (someone) around, take (him) along, accompany
  • to cause to move around in an area
  • to go around, go about, walk around
 • Forms:
  • περιαγαγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιαγαγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιάγειν Verb: Pres Act Infin
  • περιάγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • περιήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
περιάγων
περιαιρεθήσεται
περιαιρεθήσονται
περιαιρεῖται
περιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take away (something) from (around something)
   • to remove (an impediment) from
   • to take away, remove, cancel
   • to detach
   • to make void, cancel
   • to put away (something)
   • to go around, circle around
  • Middle:
   • to take off (garment)
   • to take off from
   • to remove (foreign gods)
   • to remove from oneself
 • Forms:
 • Present
 • περιαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • περιῃρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • περιαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • περιαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • περιελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • περιελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • περιαιρεθήσεται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιείλατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περιεῖλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περίελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • περιέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • περιέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • περιελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιελομένη Part: 2Aor Mid Nom Sing Fem
 • περιελόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • περιελόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιελών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • περιελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
περιακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to follow about, encircle
περιαντλέω
περιαντλουμένη
περιάξει
περιάπτω
περιάργυρα
περιάργυροι
περιάργυρος
περιαργυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to plate with silver
 • Cognates: καταργυρόω, περιαργυρόω
 • Forms:
  • περιηργυρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περιηργυρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • περιηργυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιηργύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαργύρων
περιαστράπτοντες
περιαστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flash around, shine round (about)
  • to flash all around, i.e., envelop in light
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • περιαστράπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιαστράψαι Verb: Aor Act Infin
  • περιήστραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήστραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαστράψαι
περιαψάντων