περιαγαγόντες
περιαγαγών
περιάγειν
περιάγετε
περιαγκωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make someone stand with his hands on his hips and elbows turned outward (as a form of torturing)
  • to tie the hands behind the back
 • Forms:
  • περιαγκωνίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
περιαγκωνίσαντες
περιάγω
περιάγων
περιαιρεθήσεται
περιαιρεθήσονται
περιαιρεῖται
περιαιρέω
 • Present
 • περιαιρεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • περιῃρεῖτο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • περιαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • περιαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • περιελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • περιελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • περιαιρεθήσεται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιείλατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περιεῖλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιεῖλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • περίελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • περιέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • περιέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • περιελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιελομένη Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • περιελόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • περιελόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • περιελών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • περιελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
περιαντλέω
περιαντλουμένη
περιάξει
περιάπτω
περιάργυρα
περιάργυροι
περιάργυρος
περιαργυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plate with silver
 • Cognates: καταργυρόω, περιαργυρόω
 • Forms:
  • περιηργυρωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • περιηργυρωμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • περιηργυρωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • περιηργύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαργύρων
περιαστράπτοντες
περιαστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flash around, shine round (about)
  • to flash all around, i.e., envelop in light
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • περιαστράπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • περιαστράψαι Verb: Aor Act Infin
  • περιήστραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιήστραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιαστράψαι
περιαψάντων