τελαμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wide bandage
  • a broad leather strap (for carrying something)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελαμώντελαμῶνες
GENτελαμῶνοςτελαμώνων
DATτελαμῶνιτελαμῶσι
ACCτελαμῶνατελαμῶνας
VOCτελαμώντελαμῶνες
τελαμῶνα
τελαμῶνι
τέλει
τελεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεία
τελείᾳ
 • Parse:
  • Verb: Fut mid Ind 2nd sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: τελέω
τέλεια
τελείᾳ
τέλειαι
τελείαν
τελείας
τέλειοι
τελειοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
 • Root: τελειόω
τελείοις
τέλειον
τέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mature, complete, perfect, full-grown
  • morally perfect
  • impeccable, faultless in beliefs and practice
  • maximum, utter (e.g., utter hatred)
  • Thummim (Ezra 2:63)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέλειοςτελείατέλειον
GENτελείουτελείαςτελείου
DATτελείῳτελείᾳτελείῳ
ACCτέλειοντελείαντέλειον
Plural
 MascFemNeut
NOMτέλειοιτέλειαιτέλεια
GENτελείων
DATτελείοιςτελείαιςτελείοις
ACCτελείουςτελείαςτέλεια
 • Comparatives & Superlatives
 • τελειοτέρας Adj: Gen Sing Fem Comparative
τελειοτέρας
τελειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completeness, perfection
  • state of being complete
  • sufficient specified quality or ingredient
  • not deficient
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελειότηςτελειότητες
GENτελειότητοςτελειοτήτων
DATτελειότητιτελειότησιν
ACCτελειότητατελειότητας
τελειότητα
τελειότητι
τελειότητος
τελείου
τελειοῦμαι
τελειοῦται
τελειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to finish, accomplish
   • to complete, bring to its fullness
   • to help bring to a successful conclusion
   • to consummate
   • to consecrate
   • to bring to maturity
   • to fulfill
   • to make perfect, bring to perfection
  • Passive:
   • to die
   • to be perfect
   • to be consecrated to
   • to be initiated into
 • Forms:
 • Present
 • τελειοῖ
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 2nd sing
 • τελειοῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • τελειοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • τελειωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
 • τελειωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • τελειώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελειώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελειώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐτελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτελειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελείωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελείωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • τελειωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • τελειωθέντες Verb: Aor Pass part Nom plur masc
 • τελειωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελειωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελειωθῆτε Verb: Aor, pass Ind 2nd Plur
 • τελειωθῶμεν Verb: Aor Pass subj 1st plur
 • τελειωθῶσι Verb: Aor Pass subj 3rd plur
 • τελειωθῶσιν Verb: Aor Pass subj 3rd plur
 • τελειῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελειωσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • τελειώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • τελειώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελειώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • τελειώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελείωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελείωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • τετελειωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • τετελειωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • τετελειωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • τετελειωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • τετελειωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • τετελειωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • τετελείωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
τελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελειωθείς
τελειωθέντες
τελειωθῇ
τελειωθῆναι
τελειωθήσεται
τελειωθήσῃ
τελειωθῆτε
τελειωθῶμεν
τελειωθῶσι
τελειωθῶσιν
τελείων
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • perfectly, wholly, to the end, fully
  • thoroughly, completely
τελειώσαι
τελειῶσαι
τελειωσάντων
τελειώσας
τελειώσει
τελειώσεις
τελειώσεως
τελειώσῃ
τελείωσιν
τελείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, act of doing (something) and completing it
  • accomplishment, fulfillment
  • perfection
  • maturity, mature age (opposite to νεότης)
  • validation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελείωσιςτελειώσεις
GENτελειώσεωςτελειώσεων
DATτελειώσειτελειώσεσι(ν)
ACCτελείωσι(ν)τελειώσεις
τελειώσουσιν
τελειώσω
τελειώσωσι
τελειωτήν
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελειωτήςτελειωταί
GENτελειωτοῦτελειωτῶν
DATτελειωτῇτελειωταῖς
ACCτελειωτήντελειωτάς
τέλεον
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete, mature, fulfilled, absolute
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέλεοςτελέατέλεον
GENτελέουτελέαςτελέου
DATτελέῳτελέᾳτελέῳ
ACCτέλεοντελέαντέλεον
Plural
 MascFemNeut
NOMτέλεοιτέλεαιτέλεα
GENτελέων
DATτελέοιςτελέαιςτελέοις
ACCτελέουςτελέαςτέλεα
τελέσαι
τελέσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • Root: τελέω
τελέσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: τελέω
τελέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελεσθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: τελέω
τελεσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῆναι
τελεσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσιουργεῖ
τελεσιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to maturity
  • to complete fully
  • to accomplish fully
  • to perfect
 • Forms:
  • τελεσιουργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τελέσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τελεσφορέω
τελεσφορηθέντες
τελεσφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMτελεσφόροςτελεσφόρον
GENτελεσφόρου
DATτελεσφόρῳ
ACCτελεσφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMτελεσφόροιτελεσφόρα
GENτελεσφόρων
DATτελεσφόροις
ACCτελεσφόρουςτελεσφόρα
τελεσφοροῦσι
τελεσφοροῦσιν
τελεσῶσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεταί
τελετάς
τελετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pagan practices, pagan religion
  • initiation
  • cultic rite, ritual, pagan ritual
  • mystic rite
  • (pagan) sanctuary
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελετήτελεταί
GENτελετῆςτελετῶν
DATτελετῇτελεταῖς
ACCτελετήντελετάς
VOCτελετήτελεταί
τελεύτα
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τελευτάω
τελευτᾷ
τελευταία
τελευταῖα
τελευταίοις
τελευταῖον
τελευταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: final, last (in sequence), end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτελευταῖοςτελευταῖον
GENτελευταίου
DATτελευταίῳ
ACCτελευταῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMτελευταῖοιτελευταῖα
GENτελευταίων
DATτελευταίοις
ACCτελευταίουςτελευταῖα
τελευτᾶν
τελευτᾷν
τελευτᾶτε
τελευτάτω
τελευτάτῳ
τελευτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to die, end
  • to come to an end, finish
 • Forms:
 • Present
 • τελευτῇ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεύτα
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τελευτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελευτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τελευτᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τελευτάτῳ Verb: Pres middle, Ind 3rd Sing
 • τελευτάτω Verb: Pres Act Imperative, 3rd Sing
 • τελευτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • τελευτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • τελευτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • τελεύτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • τελευτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελευτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελευτήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τελευτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τελευτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐτελεύτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελεύτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελεύτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελεύτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τελευτῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • τελευτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • τελευτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • τελευτησάσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • τελευτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελευτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελεύτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελευτηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
 • τετελευτηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • τετελευτηκυίᾳ Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
 • τετελευτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
τελευτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • end (of life), death
  • end, limit
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτελευτήτελευταί
GENτελευτῆςτελευτῶν
DATτελευτῇτελευταῖς
ACCτελευτήντελευτάς
VOCτελευτήτελευταί
τελευτῇ
τελευτήν
τελευτῆς
τελευτῆσαι
τελευτήσαντος
τελευτήσας
τελευτησάσῃ
τελευτήσει
τελευτήσεις
τελευτήσῃ
τελευτήσουσι
τελευτήσουσιν
τελευτήσω
τελευτήσωσιν
τελευτῶμεν
τελευτῶν
τελευτῶσιν
τελέω
 • Present
 • τελείᾳ Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • τελοῦσιν Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • τελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • τελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • τελοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • Future
 • τελείᾳ Verb: Fut mid Ind 2nd sing
 • τελοῦσιν
  • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
 • τελέσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • τελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐτέλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • τελέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • τελέσας
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • τελέσῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • τελέσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • τελεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • τελεσθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • τελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • τελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • τετελέσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • τετέλεκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τετελεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • τετελεσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • τετελεσμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • τετέλεσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
τέλη
τελίσκομαι
τελισκόμενος
τελίσκω
 • Parse:
 • Meaning:
  • Active:
   • to dedicate or offer (as a temple prostitute)
   • to initiate
  • Passive:
   • to be initiated
   • to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
  • τελίσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τελισκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
τέλλω
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • end, fulfillment, completion, conclusion
  • end, the close of a period or process
  • totality
  • the full amount (of an assessment)
  • tax, levy, tribute
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτέλοςτέλη
GENτέλουςτελῶν
DATτέλειτέλεσιν
ACCτέλοςτέλη
τέλους
τελοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act part Dat Plur masc/Neut
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: τελέω
τελῶν
τελῶναι
τελωνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing (1Macc 13:39)
 • Root: τελωνέω
τελωνέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take a heavy toll of (someone)
   • to collect a tax
  • Middle:
   • to pay toll
   • to pay tribute
   • to pay tax
  • Passive:
   • to be subject to tax
   • to be demanded as toll
   • to be paid as toll
 • Concord: 1Macc 13:39
 • Forms:
  • ἐτελωνεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • τελωνείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
τελώνην
τελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax collector, publican
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελώνηςτελῶναι
GENτελώνουτελωνῶν
DATτελώνῃτελώναις
ACCτελώνηντελώνας
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτελώνιοντελώνια
GENτελωνίουτελωνίων
DATτελωνίῳτελωνίοις
ACCτελώνιοντελώνια
τελωνῶν