ὑπεσκελίσθησαν
ὑπεστειλάμην
ὑπέστελλε
ὑπέστελλεν
ὑπέστη
ὑπέστησαν
ὑπέστρεφον
ὑπέστρεψα
ὑπεστρέψαμεν
ὑπέστρεψαν
ὑπέστρεψε
ὑπέστρεψεν
ὑπεστρώννυον
ὑπέστρωσαν
ὑπέσχετο
ὑπέσχομεν
ὑπέσχον