ὑποσημαινάμενος
ὑποσημαίνω
ὑποσημανθῆναι
ὑποσκελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up one's heels, upset, overthrow
 • Cognates: σκελίζω, ὑποσκελίζω
 • Forms:
  • ὑπεσκελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκελίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὑποσκελισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποσκελισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὑποσκέλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ὑποσκελίσαι
ὑποσκελισθήσεται
ὑποσκελισθήσονται
ὑποσκέλισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stumble, act of stumbling, overthrow, a fall created by tripping
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποσκέλισμαὑποσκελίσματα
GENὑποσκελίσματοςὑποσκελισμάτων
DATὑποσκελίσματιὑποσκελίσμασι(ν)
ACCὑποσκέλισμαὑποσκελίσματα
ὑποσκελίσματι
ὑποσκέλισον
ὑποστάσει
ὑποστάσεως
ὑπόστασιν
ὑπόστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόστασιςὑποστάσεις
GENὑποστάσεωςὑποστάσεων
DATὑποστάσειὑποστάσεσι(ν)
ACCὑπόστασι(ν)ὑποστάσεις
ὑποστείλῃ
ὑποστείληται
ὑποστελεῖσθε
ὑποστελεῖται
ὑποστέλλω
ὑπόστεμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: military camp
 • Forms:
 • Note: alternate spelling of ὑπόστημα
ὑποστῇ
ὑπόστημα
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπόστημαὑποστήματα
GENὑποστήματοςὑποστημάτων
DATὑποστήματιὑποστήμασι(ν)
ACCὑπόστημαὑποστήματα
ὑποστήματι
ὑποστῆναι
ὑποστήριγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMὑποστήριγμαὑποστηρίγματα
GENὑποστηρίγματοςὑποστηριγμάτων
DATὑποστηρίγματιὑποστηρίγμασι(ν)
ACCὑποστήριγμαὑποστηρίγματα
ὑποστηρίγματα
ὑποστηρίζει
ὑποστηρίζω
ὑποστήσεται
ὑποστήσομαι
ὑποστησομένης
ὑποστήσονται
ὑπόστητε
ὑποστολή
Feminine
 SingularPlural
NOMὑποστολήὑποστολαί
GENὑποστολῆςὑποστολῶν
DATὑποστολῇὑποστολαῖς
ACCὑποστολήνὑποστολάς
VOCὑποστολήὑποστολαί
ὑποστολῆς
ὑπόστρεφε
ὑποστρέφει
ὑποστρέφειν
ὑποστρέφοντι
ὑποστρέφω
 • Present
 • ὑπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑποστρέφοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ὑποστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὑποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὑπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑποστρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑποστρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ὑποστρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ὑποστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὑποστρέψασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ὑποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
ὑποστρέφων
ὑποστρέψαι
ὑποστρέψαντες
ὑποστρέψαντι
ὑποστρέψας
ὑποστρέψασαι
ὑποστρέψει
ὑποστρέψω
ὑποστρέψωμεν
ὑποστρωννύμενοι
ὑποστρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spread (something) underneath (someone)
   • to spread underneath
   • to lie in
  • Middle:
   • to spread under oneself
 • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
 • Forms:
  • ὑποστρώσητε
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ὑπεστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποστρωννύμενοι Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὑποστρωννύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑποστρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑποστρώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑποστρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ὑποστρωννύω
ὑποστρώσῃ
ὑποστρώσῃς
ὑποστρώσητε
ὑποστρώσονται
ὑποστῶσιν
ὑποσχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up, cause to collapse
 • Cognates: σχάζω, ὑποσχάζω
 • Forms:
  • ὑποσχάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ὑποσχάσει
ὑποσχέσεων
ὑπόσχεσιν
ὑπόσχεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόσχεσιςὑποσχέσεις
GENὑποσχέσεωςὑποσχέσεων
DATὑποσχέσειὑποσχέσεσι(ν)
ACCὑπόσχεσι(ν)ὑποσχέσεις
ὑπόσχοιεν