ὑπόκαιε
ὑποκαιομένης
ὑποκαιόμενον
ὑποκαιομένους
ὑποκαίω
ὑποκαλύπτω
ὑποκαλύψεις
ὑποκάτω
  • Parse: Adverb
  • Meaning: under, beneath, below, underneath
ὑποκάτωθεν
ὑποκάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to heat from underneath
  • Forms:
  • Note: Alternate spelling of ὑποκαίω
ὑπόκειμαι
ὑποκείμεθα
ὑποκείμενον
ὑποκειμένου
ὑπόκειται
ὑποκριθείς
ὑποκριθῆναι
ὑποκριθῇς
ὑποκρίνασθαι
ὑποκρίνομαι
ὑποκρινόμενος
ὑποκρινομένους
ὑποκρινομένων
ὑποκρίνω
ὑποκρίσει
ὑποκρίσεις
ὑποκρίσεως
ὑπόκρισιν
ὑπόκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόκρισιςὑποκρίσεις
GENὑποκρίσεωςὑποκρίσεων
DATὑποκρίσειὑποκρίσεσι(ν)
ACCὑπόκρισι(ν)ὑποκρίσεις
ὑποκριτά
ὑποκριταί
ὑποκριτάς
ὑποκριτήν
ὑποκριτής
Masculine
 SingularPlural
NOMὑποκριτήςὑποκριταί
GENὑποκριτοῦὑποκριτῶν
DATὑποκριτῇὑποκριταῖς
ACCὑποκριτήνὑποκριτάς
VOCὑποκριτάὑποκριταί
ὑποκριτῶν