ὑπομαστίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suckling, hanging at the breast
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπομαστίδιοςὑπομαστίδιον
GENὑπομαστιδίου
DATὑπομαστιδίῳ
ACCὑπομαστίδιον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπομαστίδιοιὑπομαστίδια
GENὑπομαστιδίων
DATὑπομαστιδίοις
ACCὑπομαστιδίουςὑπομαστίδια
ὑπομαστιδίων
ὑπομειδιάω
ὑπομείναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντας
ὑπομείναντες
ὑπομείναντος
ὑπομεινάντων
ὑπομείνας
ὑπομείνασαν
ὑπομείνασιν
ὑπομείνατε
ὑπομεινάτω
ὑπομείνῃ
ὑπομείνῃς
ὑπόμεινον
ὑπομείνω
ὑπομείνωμεν
ὑπομείνωσιν
ὑπομεμενηκότα
ὑπομένει
ὑπομενεῖ
ὑπομένειν
ὑπομενεῖτε
ὑπομένετε
ὑπομένομεν
ὑπομένοντας
ὑπομένοντες
ὑπομενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦμεν
ὑπομένουσι
ὑπομένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦσιν
ὑπομένω
 • Present
 • ὑπομενόντων
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ὑπομένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπομένειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπομένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπομένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑπομένοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ὑπομένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπομένουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ὑπομενῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ὑπομένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπέμενε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέμενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ὑπομενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ὑπομενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ὑπομενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὑπομείνασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ὑπομεινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπέμεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέμειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπέμεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπεμείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑπέμεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπομεῖναι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπομείναι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπομείναντα
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ὑπομείναντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ὑπομείναντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπομείναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ὑπομεινάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ὑπομείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὑπομείνασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ὑπομείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπομείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπομείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπόμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπομείνω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπομείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπομείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ὑπομεμενηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
ὑπομενῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομένων
ὑπομίμνησκε
ὑπομίμνῃσκε
ὑπομιμνήσκειν
ὑπομιμνῄσκειν
ὑπομιμνήσκοντες
ὑπομιμνήσκω, ὑπομιμνῄσκω
 • Present
 • ὑπομιμνήσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὑπομίμνησκε, ὑπομίμνῃσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπομιμνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπομιμνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὑπεμίμνῃσκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὑπομνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὑπεμνήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπομνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπομνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὑπομνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Perfect
ὑπομιμνῄσκων
ὑπόμνημα
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπόμνημαὑπομνήματα
GENὑπομνήματοςὑπομνημάτων
DATὑπομνήματιὑπομνήμασι(ν)
ACCὑπόμνημαὑπομνήματα
ὑπομνηματίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Passive:
   • to be recorded
   • to note down for remembrance
   • to make a memorandum of
 • Forms:
  • ὑπεμνημάτιστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
ὑπομνηματισμοῖς
ὑπομνηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • remembrance, remembering
  • written record kept for the future
  • record, memorandum, shopping list
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπομνηματισμόςὑπομνηματισμοί
GENὑπομνηματισμοῦὑπομνηματισμῶν
DATὑπομνηματισμῷὑπομνηματισμοῖς
ACCὑπομνηματισμόνὑπομνηματισμούς
VOCὑπομνηματισμέὑπομνηματισμοί
ὑπομνηματισμοῦ
ὑπομνηματισμούς
ὑπομνηματογράφον
ὑπομνηματογράφος
Masculine
 SingularPlural
NOMὑπομνηματογράφοςὑπομνηματογράφοι
GENὑπομνηματογράφουὑπομνηματογράφων
DATὑπομνηματογράφῳὑπομνηματογράφοις
ACCὑπομνηματογράφονὑπομνηματογράφους
VOCὑπομνηματογράφεὑπομνηματογράφοι
ὑπομνημάτων
ὑπομνῆσαι
ὑπομνήσας
ὑπομνήσει
ὑπομνήσεως
ὑπομνήσῃ
ὑπόμνησιν
ὑπόμνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόμνησιςὑπομνήσεις
GENὑπομνήσεωςὑπομνήσεων
DATὑπομνήσειὑπομνήσεσι(ν)
ACCὑπόμνησινὑπομνήσεις
ὑπομνήσω
ὑπομονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • staying, tarrying (here on the earth)
  • remaining behind without vanishing
  • endurance, patience, steadfastness, perseverance
  • act of calmly enduring suffering
  • source of strength which helps to endure
  • hope, expectation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπομονήὑπομοναί
GENὑπομονῆςὑπομονῶν
DATὑπομονῇὑπομοναῖς
ACCὑπομονήνὑπομονάς
VOCὑπομονήὑπομοναί
ὑπομονῇ
ὑπομονήν
ὑπομονῆς
ὑπομονητικόν
ὑπομονητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • patient
  • patience, endurance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπομονητικόςὑπομονητικήὑπομονητικόν
GENὑπομονητικοῦὑπομονητικῆςὑπομονητικοῦ
DATὑπομονητικῷὑπομονητικῇὑπομονητικῷ
ACCὑπομονητικόνὑπομονητικήνὑπομονητικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπομονητικοίὑπομονητικαίὑπομονητικά
GENὑπομονητικῶνὑπομονητικῶνὑπομονητικῶν
DATὑπομονητικοῖςὑπομονητικαῖςὑπομονητικοῖς
ACCὑπομονητικούςὑπομονητικάςὑπομονητικά
ὑπομονῶν