ὑπεμβάλλω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Meaning: to throw in
  • Note: Like ἐμβάλλω
ὑπεμειδίασε(ν)
ὑπέμεινα
ὑπεμείναμεν
ὑπέμειναν
ὑπέμεινας
ὑπεμείνατε
ὑπέμεινε(ν)
ὑπέμενε
ὑπέμενον
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: ὑπομένω
ὑπεμίμνῃσκε(ν)
ὑπεμνημάτιστο
ὑπεμνήσαμεν
ὑπεμνήσθη