ἐμβαίνοντος
ἐμβαίνω
ἐμβάλατε
ἔμβαλε
ἐμβαλεῖ
ἐμβαλεῖν
ἐμβαλεῖς
ἐμβαλεῖτε
ἐμβάλετε
ἐμβάλῃ
ἐμβάλῃς
ἐμβάληται
ἐμβάλληται
ἐμβάλλετε
ἐμβάλλοντες
ἐμβάλλω
 • Present
 • ἐμβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐμβάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐνεβάλλετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐμβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐμβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐμβαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐμβληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐμβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐμβάλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔμβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐμβάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμβάληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐμβαλόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμβάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐμβαλών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐμβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐμβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεβάλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβάλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐμβέβληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐμβαλόντες
ἐμβαλοῦσιν
ἐμβαλῶ
ἐμβάλωμεν
ἐμβαλών
ἐμβάλωσιν
ἐμβάντα
ἐμβάντες
ἐμβάντι
ἐμβάντος
ἐμβάντων
ἐμβαπτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dip
 • Cognates: βαπτίζω
ἐμβαπτόμενος
ἐμβάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dip
  • to place in liquid or something soft like honey
  • to whelm on, i.e., wet (a part of the person, etc.) by contact with a fluid
 • Cognates: ἀποβάπτω, βάπτω, ἐμβάπτω
 • Forms:
  • ἐμβαπτόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐμβάψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐμβάς
ἐμβατεύειν
ἐμβατεῦσαι
ἐμβατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set foot upon, enter, visit
  • to invade
  • to come into possession of; take possession of
  • to enter into (a subject)
 • Cognates: βατεύω, κενεμβατεύω
 • Forms:
  • ἐμβατεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμβατεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμβατεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐμβατεύων
ἐμβάψας
ἐμβέβληται
ἐμβῆναι
ἔμβηθι
ἐμβιβάζω
ἐμβιώσεως
ἐμβίωσιν
ἐμβίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμβίωσιςἐμβιώσεις
GENἐμβιώσεωςἐμβιώσεων
DATἐμβιώσειἐμβιώσεσι(ν)
ACCἐμβίωσι(ν)ἐμβιώσεις
ἔμβλεπε
ἐμβλέπειν
ἐμβλέποντες
ἐμβλέπουσιν
ἐμβλέπω
 • Present
 • ἔμβλεπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμβλέπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμβλέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐμβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐμβλέπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐνέβλεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέβλεπεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεβλέποντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐμβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐμβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐμβλέψωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
 • ἐμβλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐμβλέψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐμβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔμβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέβλεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐμβλέπων
ἐμβλέψας
ἐμβλέψασα
ἐμβλέψατε
ἐμβλέψεται
ἔμβλεψον
ἐμβλέψονται
ἐμβλέψωμεν
ἐμβληθῆναι
ἐμβληθήσεσθε
ἐμβληθήσεται
ἐμβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμβολήἐμβολαί
GENἐμβολῆςἐμβολῶν
DATἐμβολῇἐμβολαῖς
ACCἐμβολήνἐμβολάς
VOCἐμβολήἐμβολαί
ἐμβολῆς
ἐμβριθεῖ
ἐμβριθές
ἐμβριθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dignified, serious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμβριθήςἐμβριθές
GENἐμβριθοῦς
DATἐμβριθεῖ
ACCἐμβριθῆἐμβριθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμβριθεῖςἐμβριθῆ
GENἐμβριθῶν
DATἐμβριθέσι(ν)
ACCἐμβριθεῖςἐμβριθῆ
ἐμβριμάοmαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • With Dat of person: to scold, censure, warn sternly, admonish urgently, rebuke
  • Of horses: to snort
  • Of person: to be deeply moved
 • Cognates: βριμάομαι, ἐμβριμάοmαι, προσεμβριμάομαι
 • Forms:
  • ἐμβριμησάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐμβριμώμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐμβριμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνεβριμήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐνεβριμήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐνεβριμῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἐμβρίμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • indignation
  • intense emotional agitation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμβρίμημαἐμβριμήματα
GENἐμβριμήματοςἐμβριμημάτων
DATἐμβριμήματιἐμβριμήμασι(ν)
ACCἐμβρίμημαἐμβριμήματα
ἐμβριμήματι
ἐμβριμησάμενος
ἐμβριμήσονται
ἐμβριμώμενος
ἐμβροχαῖς
ἐμβροχή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐμβροχήἐμβροχαί
GENἐμβροχῆςἐμβροχῶν
DATἐμβροχῇἐμβροχαῖς
ACCἐμβροχήνἐμβροχάς
VOCἐμβροχήἐμβροχαί