ἐμπαγάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to entrap, ensnare
  • to attach, fasten
  • to wash within a spring
 • Cognates: ἐμπαγάομαι, παγάομαι
 • Forms:
  • ἐνεπάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπαγῆναι
ἐμπαγῶ
ἐμπαίγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐμπαίγμαἐμπαίγματα
GENἐμπαίγματοςἐμπαιγμάτων
DATἐμπαίγματιἐμπαίγμασι(ν)
ACCἐμπαίγμαἐμπαίγματα
ἐμπαιγμάτων
ἐμπαίγματα
ἐμπαιγμόν
ἐμπαιγμονῇ
ἐμπαιγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mocking, mocker
 • Forms:
  • ἐμπαιγμονῇ Noun: Dat Sing Fem
ἐμπαιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocking, mockery, derision, scorn
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐμπαιγμός 
GEN ἐμπαιγμῶν
DAT  
ACCἐμπαιγμόνἐμπαιγμούς
ἐμπαιγμούς
ἐμπαιγμῶν
ἐμπαίζει
ἐμπαιζεῖν
ἐμπαιζόμενον
ἐμπαίζοντας
ἐμπαίζοντες
ἐμπαίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mock, scorn, jeer at, deride
  • to deceive, trick, make a fool of
  • to abuse (someone)
  • to sport jestfully, play with
  • to use (someone) sexually
 • Cognates: ἐγκαταπαίζω, ἐκπαίζω, ἐμπαίζω, καταπαίζω, παίζω, προσπαίζω, συμπαίζω
 • Forms:
  • ἐμπαίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπαιζεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμπαιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐμπαίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπαίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπαίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπαῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμπαίξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπαίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπαίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐμπαίξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐμπαίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐμπαίξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐμπαίξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐμπαιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπεπαιγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐμπεπαιγμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐμπέπαιχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐμπέπαιχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐνέπαιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπαίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνέπαιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπαιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπαιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπαίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐμπαίζων
ἐμπαῖκται
ἐμπαίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocker, scoffer, deceiver, a derider, i.e., (by implication) a false teacher
 • Cognates: ἐμπαίκτης, παίκτης
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐμπαίκτηςἐμπαῖκται
GEN  
DAT  
ACC  
ἐμπαῖξαι
ἐμπαίξας
ἐμπαίξεται
ἐμπαίξονται
ἐμπαίξουσι
ἐμπαίξουσιν
ἐμπαίξωσι
ἐμπαίξωσιν
ἐμπαιχθήσεται
ἐμπαραγίνεται
ἐμπαραγίνομαι
ἐμπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle into something
 • Forms:
  • ἔμπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἔμπασον
ἐμπειρεῖ
ἐμπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rest
 • Forms:
  • ἐνεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐμπειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be experienced in, have knowledge of (something)
  • to be well acquainted with
 • Forms:
  • ἐμπειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπειρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
ἐμπειρία
ἐμπειρίᾳ
ἔμπειρος
ἐμπειρῶ
ἐμπείρων
ἐμπεπαιγμένα
ἐμπεπαιγμένης
ἐμπέπαιχα
ἐμπέπαιχας
ἐμπεπηγός
ἐμπεπλεγμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμπλέκω
ἐμπεπλησμένοι
ἐμπέπλησται
ἐμπεποδοστάτηκας
ἐμπεπορημένοι
ἐμπεπτωκότας
ἐμπεπυρισμέναι
ἐμπεπυρισμένη
ἐμπεπυρισμένον
ἐμπεπυρισμένους
ἐμπεπύρισται
ἐμπεριέχοντος
ἐμπεριέχω
ἐμπεριπατεῖ
ἐμπεριπατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk about, move among (people)
 • Cognates: ἐμπεριπατέω, καταπατέω, πατέω, περιπατέω, συμπατέω
 • Forms:
  • ἐμπεριπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπεριπατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπεριπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπεριπατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐμπεριπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεπεριεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἐμπεριπατήσας
ἐμπεριπατήσω
ἐμπεριπατούντων
ἐμπεριπατῶν
ἐμπερίτομος
ἐμπεσεῖν
ἐμπεσεῖται
ἐμπέσῃ
ἐμπεσῇ
ἐμπέσῃς
ἐμπέσοι
ἐμπεσόντα
ἐμπεσόντες
ἐμπεσόντος
ἐμπεσοῦμαι
ἐμπεσούμεθα
ἐμπεσοῦνται
ἐμπέσω
ἐμπέσωμεν
ἐμπεσών
ἐμπεφραγμένοι
ἐμπεφυρμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐμφύρω
ἐμπεφυρμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐμφύρω
ἐμπήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach in, plant in
  • to fix in place
  • to thrust in, fill in
  • to place firmly into
  • to satisfy
  • to entrap, ensnare
 • Cognates: ἐμπήγνυμι, καταπήγνυμι, πήγνυμι, προσπήγνυμι
 • Forms:
  • ἐμπαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμπαγῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐμπεπηγός Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεπάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐνέπηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπίμπλασαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπίμπλων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεπλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐνεπλήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐνεπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐμπηδάω
ἐμπιμπλαμένη
ἐμπίμπλανται
ἐμπίμπλαται
ἐμπίμπλημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐμπίπλημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill very full
   • to have one's fill
   • to take one's fill
   • to consecrate
   • to have something reach its maximum effect
   • to meet and satisfy the desire of
  • Passive:
   • to become sated
   • to become satisfied
   • to fill up
 • Cognates: ἀναπίμπλημι, διεμπίμπλημι, ἐμπίμπλημι, πίμπλημι
 • Forms:
  • ἐνεπίμπλατο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπεπλησμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμπέπλησται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπιμπλαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐμπίμπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμπίπλανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμπίμπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐμπλήσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἐμπλησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐμπλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπλήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπλησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἐμπλησθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐμπλησθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμπλησθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐμπλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐμπλησθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐμπλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐμπλησθῆσαι Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμπλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐμπλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμπλήσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπλησθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐμπλήσθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐμπλησθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐμπλησθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐμπλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἔμπλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμπλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπλήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐμπλησθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐνεπίπλω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐνεπιπλῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνέπλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνέπλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέπλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεπλήσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἐμπίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelledἐμπιπρημι
 • Meaning: to kindle, burn, set on fire
 • Cognates: ἐμπίμπρημι, καταπίμπρημι, πίμπρημι, προσεμπίμπρημι
 • Forms:
  • ἐμπρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐμπρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμπρήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐμπρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπρήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐμπρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπίμπρα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπίμπρων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπρήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμπίνω
ἐμπιόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐμπίνω
ἐμπιπλᾷ
ἐμπιπλαμένη
ἐμπιπλάμενος
ἐμπίπλαται
ἐμπιπλᾷς
ἐμπίπλασθε
ἐμπίπλανται
ἐμπιπλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill
   • to satisfy
  • Passive:
   • to be filled with
 • Forms:
  • ἐμπιπλᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλαμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐμπιπλάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐμπίπλασθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπίπλαται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπιπλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπιπλῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
ἐμπίπλημι
ἐμπιπλῶν
ἐμπιπλῶντα
ἐμπίπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled: ἐμπίμπρημι
 • Meaning: to set on fire, burn
ἔμπιπτε
ἐμπίπτει
ἐμπίπτοντα
ἐμπίπτοντας
ἐμπίπτοντες
ἐμπίπτοντος
ἐμπίπτουσι
ἐμπίπτουσιν
ἐμπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall into (e.g., fall into a pit)
  • to fall among (e.g., fall among thieves)
  • to fall upon, attack (e.g., thieves fall upon the rich)
  • to fall into (e.g., fall into false teaching)
  • to set in, arise
  • to fall into one's way (i.e., to meet, encounter)
  • to move over to (someone for protection)
  • to emerge
  • to be allotted
 • Cognates: ἀναπίπτω, ἀντιπίπτω, ἀποπίπτω, διαπίπτω, ἐκπίπτω, ἐμπίπτω, ἐπιπίπτω, καταπίπτω, μεταπίπτω, παραπίπτω, παρεμπίπτω, περιπίπτω, πίπτω, προπίπτω, προσπίπτω, συμπίπτω, ὑποπίπτω
 • Forms:
  • ἐμπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπεπτωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐμπεσεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐμπέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπεσῇ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • ἐμπεσόντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • ἐμπεσόντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπεσόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐμπεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐμπεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐμπεσοῦνται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐμπέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐμπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐμπεσών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἔμπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπίπτοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐμπίπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπίπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐμπίπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐμπίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέπεσον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐμπιστευθέντα
ἐμπιστευθήσεσθε
ἐμπιστευθήσεται
ἐμπιστευθήτωσαν
ἐμπιστευομένων
ἐμπιστεύσαι
ἐμπιστεύσαντας
ἐμπιστεύσας
ἐμπιστεύσατε
ἐμπιστεύσει
ἐμπιστεύσειν
ἐμπιστεύσῃ
ἐμπιστεύσῃς
ἐμπιστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to trust in, give credence to
  • to entrust, commit to
  • to believe
  • to demonstrate as reliable and trustworthy
 • Cognates: ἐμπιστεύω, καταπιστεύω, πιστεύω
 • Forms:
  • ἐμπιστευθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐμπιστευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐμπιστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπιστευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἐμπιστευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐμπιστεύσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐμπιστεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐμπιστεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐμπιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπιστεύσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐμπιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπιστεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνεπίστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐνεπίστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπιστεύων
ἐμπλακέντες
ἐμπλακήσεται
ἔμπλασον
ἐμπλάσσω
ἔμπλαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaster (for healing wounds)
 • Forms:
  • ἐμπλάστρῳ Noun: Dat Sing Fem
ἐμπλάστρῳ
ἐμπλατύνει
ἐμπλατύνῃ
ἐμπλάτυνον
ἐμπλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to widen in, enlarge, broaden, extend
  • to expand, add to the area of
  • to add to the prestige or fame of
 • Cognates: διαπλατύνω, ἐμπλατύνω, πλατύνω
 • Forms:
  • ἐμπλατύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπλατύνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐμπλάτυνον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐμπλατύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐμπλατύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐμπλατύνων
ἐμπλατύνωσιν
ἐμπλέκεσθαι
ἐμπλέκεται
ἐμπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to entangle
   • to plait, weave, entwine
  • Passive:
   • to be entangled
   • to get entangled and stuck
   • to become entangled
   • to fight hand to hand
 • Cognates: ἐκπλέκω, ἐμπλέκω, παρεμπλέκω, περιπλέκω, πλέκω, συμπλέκω
 • Forms:
  • ἐμπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐμπεπλεγμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπλακέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐμπλακήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπλέκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
ἐμπληθυνθείς
ἐμπληθύνω
ἐμπλῆσαι
ἐμπλήσαιμι
ἐμπλησάντων
ἐμπλήσει
ἐμπλήσεις
ἐμπλήσῃ
ἐμπλήσῃς
ἐμπλησθείη
ἐμπλησθείς
ἐμπλησθέντες
ἐμπλησθέντι
ἐμπλησθῇ
ἐμπλησθῆναι
ἐμπλησθῇς
ἐμπλησθῆσαι
ἐμπλησθήσεσθε
ἐμπλησθήσεται
ἐμπλησθήσῃ
ἐμπλησθήσονται
ἐμπλησθῆτε
ἐμπλήσθητε
ἐμπλήσθητι
ἐμπλησθήτω
ἐμπλησθῶ
ἐμπλησθῶσι
ἐμπλησθῶσιν
ἔμπλησον
ἐμπλήσω
ἐμπλήσωσι
ἐμπλοκή
ἐμπλοκῆς
ἐμπλόκια
ἐμπλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hair clasp, barrette, hair jewellery
  • an accessory or ornament woven into hair
  • a fashion of plaiting women's hair
 • Cognates: πλόκιον
 • Forms:
  • ἐμπλόκια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμπλοκίου Noun: Gen Sing Neut
ἐμπλοκίου
ἐμπνεόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐμπνέω
ἐμπνέον
ἐμπνέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: breathing, alive
 • Forms:
  • ἐμπνέον Adj: Acc Sing Neut
ἐμπνεύσαντα
ἐμπνεύσεως
ἔμπνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of blowing on something or someone
  • breathing, a blast (of air), gust, on-breathing, breath upon
 • Cognates: ἔμπνευσις, πνεῦσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔμπνευσιςἐμπνεύσεις
GENἐμπνεύσεωςἐμπνεύσεων
DATἐμπνεύσειἐμπνεύσεσι(ν)
ACCἔμπνευσι(ν)ἐμπνεύσεις
ἐμπνέω
ἐμπνέων
ἔμπνουν
ἔμπνους
ἐμποδίζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐμποδίζω
ἐμποδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hinder, thwart movement or action
   • to hinder, hold back
   • to halt (from doing something)
   • to put the feet in bonds
   • to fetter
   • to entangle
   • to interrupt
   • to withhold and not give
  • Passive:
   • to be put in bonds
   • to be hindered
 • Cognates: ἀναποδίζω, ἐμποδίζω, ποδίζω, συμποδίζω
 • Forms:
  • ἐμποδίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐμποδίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐμποδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμπόδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμποδισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐνεπόδιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεποδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεποδίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμποδίσῃς
ἐμποδίσητε
ἐμποδισθῇς
ἐμπόδισον
ἐμποδιστικός
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • hindering, hampering, impeding, trammeling, being a hindrance
  • acting as an impediment to
 • Forms:
  • ἐμποδιστικῶν Adj: Gen Plur Neut
ἐμποδιστικῶν
ἐμποδοστατέω
ἐμποδοστάτης
ἐμποιέω
ἐμποιῇ
ἐμποιούμενοι
ἐμπολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to traffic
  • to gain by trading
  • to deal in
 • Forms:
  • ἐμπολήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐμπολήσομεν
ἔμπονος
ἐμπόνου
ἐμπορεύεσθαι
ἐμπορεύεσθε
ἐμπορευέσθωσαν
ἐμπορεύομαι
ἐμπορευομένη
ἐμπορευόμενοι
ἐμπορευομένων
ἐμπορεύονται
ἐμπορεύσεσθε
ἐμπορευσόμεθα
ἐμπορεύσονται
ἐμπορευσώμεθα
ἐμπορία
ἐμπόρια
ἐμπορίᾳ
ἐμπορίαν
ἐμπορίας
ἐμπόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • market ("emporium"); centre for commericial activities
  • Plural: merchandise
 • Forms:
  • ἐμπορίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐμπορίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ἐμπόρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐμπορίου
ἐμπορίῳ
ἔμποροι
ἐμπόροις
ἔμπορος
Μ
 SingularPlural
NOMἔμποροςἔμποροι
GENἐμπόρουἐμπόρων
DATἐμπόρῳἐμπόροις
ACCἔμπορονἐμπόρους
ἐμπόρου
ἐμπόρους
ἐμπορπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten with a brooch or pin
   • to buckle
  • Middle:
   • to fasten one's garment with a brooch
  • Passive:
   • to wear
 • Cognates: συμπορπάω
 • Forms:
  • ἐμπεπορημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐμπορποῦσθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐμπορποῦσθαι
ἐμπόρῳ
ἐμπόρων
ἐμπρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Cognates: πρήθω
 • Forms:
  • ἐνέπρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπρῆσαι
ἐμπρήσαντας
ἐμπρήσατε
ἐμπρήσειν
ἐμπρήσεις
ἐμπρήσομεν
ἐμπρήσουσιν
ἔμπροσθε
ἔμπροσθεν
 • Parse:
  • Preposition +Gen
  • Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • previously, formerly
   • in front of
   • ahead, forward
  • Preposition:
   • in front of, before, ahead of
 • Cognates: ἔμπροσθεν, πρόσθεν
 • Forms:
  • ἔμπροσθε prep
ἐμπρόσθια
ἐμπρόσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fore, in front
 • Forms:
  • ἐμπρόσθια Adj: Acc Plur Neut
  • ἐμπροσθίους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐμπροσθίων Adj: Gen Plur Neut
ἐμπροσθίους
ἐμπροσθίων
ἐμπτύειν
ἐμπτύσαντες
ἐμπτύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐμπτύσεται
ἐμπτυσθήσεται
ἔμπτυσμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἔμπτυσμαἐμπτύσματα
GENἐμπτύσματοςἐμπτυσμάτων
DATἐμπτύσματιἐμπτύσμασι(ν)
ACCἔμπτυσμαἐμπτύσματα
ἐμπτυσμάτων
ἐμπτύσουσιν
ἐμπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit (upon)
 • Cognates: ἀποπτύω, ἐκπτύω, ἐμπτύω, προπτύω, πτύω
 • Forms:
  • ἐμπτύσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐμπτύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐμπτύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπτύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπτυσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπτύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐνέπτυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέπτυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμπυριεῖ
ἐμπυρίζεται
ἐμπυρίζοντες
ἐμπυρίζουσιν
ἐμπυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to burn up, roast in
 • Forms:
  • ἐμπεπυρισμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐμπεπυρισμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐμπεπυρισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐμπεπυρισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐμπεπύρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐμπυριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐμπυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμπυρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐμπυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐμπυρισθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐμπυρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐμπυρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμπυρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐμπυριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐνεπεπύριστο Verb: Pluperfect pass 3rd Sing
  • ἐνεπυρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπύρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεπυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐνεπύρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπύρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεπυρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεπυρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐμπυρισθεῖσιν
ἐμπυρισθῇς
ἐμπυρισθήσονται
ἐμπυρισμόν
ἐμπυρισμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • act of catching fire and being burned
   • burning
  • Substantival:
   • blight, rust
 • Forms:
  • ἐμπυρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐμπυρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐμπυρισμῷ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • fiery
  • Substantival:
   • someone who sets on fire
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστήςἐμπυριστές
GENἐμπυριστοῦς
DATἐμπυριστεῖ
ACCἐμπυριστῆ
ἐμπυριστήν
ἐμπυριστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
GENἐμπυριστῶν
DATἐμπυριστέσι(ν)
ACCἐμπυριστεῖςἐμπυριστῆ
ἐμπυρίσωμεν
ἐμπυριῶ
ἔμπυροι
ἔμπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • possessing fire
  • feverish (from plague, pest, flu), in the fire
 • Cognates: ἄπυρος, διάπυρος, ἔμπυρος
 • Forms:
  • ἔμπυροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐμπύρων Adj: Gen Plur Neut
ἐμπύρων