ἄδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • freedom from fear, safe conduct
  • license, permission
ἄδειαν
ἀδείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄδεια
ᾄδειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ᾄδω
ἄδειπνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: supperless, without the evening meal
ᾄδεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ἀδελφαί
ἀδελφαῖς
ἀδελφάς
ἀδελφέ, ἄδελφε,
ἀδελφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sister (biological relative)
  • closely related female
  • sister (dear friend, beloved)
ἀδελφῇ
ἀδελφήν
ἀδελφῆς
ἀδελφιδέ
ἀδελφιδέος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Nephew
ἀδελφιδόν
ἀδελφιδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman, relative, beloved one, dear relative
 • Meaning: nephew, son of a person's brother or sister
ἀδελφιδοῦ
ἀδελφιδοῦν
ἀδελφιδοῦς
ἀδελφιδῷ
ἀδελφικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: brotherly, in a manner befitting brotherhood
 • Concord: click here
ἀδελφοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: [448 entries]
ἀδελφοῖς
ἀδελφοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fratricide
 • Concord: click here
ἀδελφοκτονίαν
ἀδελφοκτονίας
ἀδελφοκτόνοις
ἀδελφοκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fratricidal, murdering a brother, murdering a sister
 • Concord: click here
ἀδελφόν
ἀδελφοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as befits a brother, the brotherhood
 • Concord: click here
ἀδελφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brother (biological)
  • son-in-law
  • closely related male
  • blood relation, kinsman
  • brother (a person of common interest)
  • ally
  • members of the same religious community
  • neighbour
  • colleague at work

   οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν
   the Levites prepared for themselves and the priests their "brothers" (1Esdras 1:14)

  • a formal address to strangers

   ἀδελφοί, πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς;
   Gentlemen, where are you from? (Gen 29:4)

ἀδελφότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherhood, brothers, brotherliness
 • Concord: click here
ἀδελφότητα
ἀδελφότητι
ἀδελφότητος
ἀδελφοῦ
ἀδελφούς
ἀδελφῷ
ἀδελφῶν
ἀδεσπότοις
ἀδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a master
ἄδεται
ᾄδεται
ᾄδετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ἀδεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without fear, without disturbance
 • Concord: click here