ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undivided
  • indivisible
 • Forms:
ἀδιακόποις
ἀδιάκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbroken, uninterrupted
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without partiality, impartial
  • unwavering, unshakable
  • mixed
  • inseparable
  • undistinguished from one another
  • undecided
  • various, miscellaneous
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιακρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without wavering
 • Concord: click here
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without ceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without interruption, without ceasing, constantly, unceasingly, non-stop, without a let-up, ceaseless, constant, incessant, relentless
 • Concord: click here
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unravelled, untearable
  • undissolved, indissoluble
  • intact, unbroken
 • Concord: click here
ἀδιάπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: infallible
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unswerving, unflinching, undeterred, incapable of turning
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιάτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headstrong, not to be turned aside, undeterred
 • Concord: click here
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, integrity, incorruptness, incorruptibleness, purity
 • Forms:
ἀδιαφθορίαν
ἀδιάφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unimportant
 • Forms:
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιήγητον
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to do wrong, offend
   • to be unjust
   • to act unjustly
   • to wrong, hurt, injure (someone)
   • to be an offender
   • to sin against (someone)
  • Passive:
   • to be injured, be wronged
 • Concord: click here
 • Forms:
Present Verbs
 • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀδικούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἀδικοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Active Participles
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀδικοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀδικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀδικοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀδικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀδικοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀδικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠδίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠδίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ἀδικήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀδικήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀδικησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀδικηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
Perfect Verbs
 • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠδίκηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Infin
 • ἠδίκηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠδίκηκεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
Perfect Participles
 • ἠδικηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἠδικηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἠδικηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἠδικημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠδικημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrong done, matter of wrong
  • a crime, misdeed, intentional wrong, trespass
  • an error, blunder, mistake
  • mistreatment, evil doing, matter of wrong, trespass
  • iniquity i.e., gross immorality or wickedness
  • inequity i.e., lack of equity or fairness or injustice
  • a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Concord: Acts 18:14; 24:20; Rev 18:5; 1Sam 20:1; 26:18; 2Sam 22:49; Jer 16:17; 22:17; Eze 14:102; 28:15; Gen 31:36; Isa 56:2; 59:12; Lev 5:23; 6:4; Prov 17:9; Zeph 3:15; 4Macc 11:3; Sir 10:6; 28:2; Ign-Rom 5:1
 • Forms:
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀδικέω
ἀδικήσῃς
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσι, ἀδικήσουσιν
ἀδικήσω
ἀδικησώσι, ἀδικησώσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀδικέω
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Forms:
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδικία
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
ἄδικον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄδικος
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Concord: click here
 • Forms:
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
ἀδικουμένη
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to do wrong
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι, ἀδικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: click here
 • Note: Opposite to δικαίως
ἀδιόριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indesignate
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: click here