ἀνεφάνησαν
ἀνέφερε, ἀνέφερεν
ἀνεφέρετο
ἀνέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφέρω
ἀνεφέροσαν
ἀνέφικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: out of reach, unattainable, beyond reach
 • Forms:
ἀνεφίκτων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: out of reach, unattainable, beyond reach
 • Root: ἀνέφικτος
ἀνεφύη
ἀνεφύησαν
ἀνεφύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναφύω
ἀνεφώνησε, ἀνεφώνησεν