ἐπιχαιράγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: delighting in good things
 • Forms:
ἐπίχαιρε
ἐπιχαίρει
ἐπιχαιρέτω
ἐπιχαίροντες
ἐπιχαίρω
 • Meaning: to rejoice over, exult over, gloat over
 • Forms:
Present
 • ἐπίχαιρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιχαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιχαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιχαίροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιχαίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐπιχαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιχαρούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐπιχαροῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπέχαρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεχάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιχαρείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἐπιχαρέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιχαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπιχαρῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπιχαρῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐπιχαίρων
ἐπιχαρείησαν
ἐπιχαρεῖται
ἐπιχαρέντες
ἐπιχαρῇ
ἐπιχαρῇς
ἐπιχαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • gratifying, agreeable
  • capable of causing joy
  • rejoiced at
 • Concord: Job 31:29; Nahum 3:4
 • Forms:
ἐπίχαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pleasing, charming
ἐπίχαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an object of malignant joy
  • a cause for gloating
  • object of malicious joy
  • something in which the enemy rejoices
ἐπιχαρούμεθα
ἐπιχαροῦνται
ἐπίχαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • feeling of malicious joy
  • causing malicious joy
  • satisfaction after vengeance is done
  • delight when enemies suffer
 • Forms:
ἐπιχαρῶσιν
ἐπιχεεῖ
ἐπιχεεῖς
ἐπιχέετε
ἐπιχέῃς
ἐπίχειρα
ἐπιχειρεῖ
ἐπιχείρει
ἐπιχειρεῖν
ἐπιχειρεῖτε
ἐπιχειρέω
 • Meaning:
  • to set one's hand to
  • to attempt, try
  • to apply oneself to
  • to undertake
  • to attack
 • Forms:
Present
 • ἐπιχειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιχειρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιχειροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιχειροῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐπιχειροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιχειροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπεχείρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεχείρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιχειρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐπιχειρήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπεχείρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεχείρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιχειρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιχειρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐπιχείρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an attempt, enterprise, undertaking, trick, trap
 • Forms:
ἐπιχειρήμασι, ἐπιχειρήμασιν
ἐπιχειρήσας
ἐπιχειρήσεις
ἐπιχειρήσῃ
ἐπιχείρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attempt, attack
ἐπίχειρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arm
  • (punitive) reward
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίχειρονἐπίχειρα
GENἐπιχείρουἐπιχείρων
DATἐπιχείρῳἐπιχείροις
ACCἐπίχειρονἐπίχειρα
ἐπιχειροῦντας
ἐπιχειροῦντες
ἐπιχειροῦντι
ἐπιχειροῦσι, ἐπιχειροῦσιν
ἐπιχείρῳ
ἐπιχειρῶν
ἐπιχεόντων
ἐπιχέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to pour out upon
   • to pour over, overwhelm
   • to pour in, pour into
   • to heap up
  • Passive:
   • to be poured over
   • to be poured out
 • Forms:
  • ἐπιχέῃς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπέχεε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιχέετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιχεόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐπιχέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπιχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπικεχυμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἐπιχέων
ἐπιχθόνιον
ἐπιχθόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: earthly, upon the earth
ἐπιχορηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιχορηγέω
ἐπιχορηγείτω
ἐπιχορηγέω
 • Meaning:
  • to furnish, provide for (at one's own expense)
  • to provide monetary needs
  • to give, grant
  • to support
  • to lead a chorus
 • Forms:
  • ἐπιχορηγοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • ἐπιχορηγοῦντι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχορηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐπιχορηγεῖ Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχορηγεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιχορηγεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιχορηγείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιχορηγῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιχορηγηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχορηγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιχορηγούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπιχορηγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπιχορηγῇ
ἐπιχορηγηθήσεται
ἐπιχορηγήσατε
ἐπιχορηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: support, supply, contribution, provision
 • Forms:
ἐπιχορηγίας
ἐπιχορηγούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιχορηγέω
ἐπιχορηγούμενος
ἐπιχορηγοῦντι
ἐπιχορηγῶν
ἐπιχρίω
 • Meaning:
  • to anoint
  • to spread, smear (on)
 • Forms:
  • ἐπέχρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέχρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιχυθῇ
ἐπιχυθήσονται
ἐπιχύσεως
ἐπίχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pouring upon, pouring in, anointing, outpouring
  • the act of pouring out metal into a furnace
ἐπιχωρέω
 • Meaning:
  • to permit, give way, yield
  • to consent (somewhat grudgingly)
 • Forms:
  • ἐπεχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχωρηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπιχωρηθῇ
ἐπιχώρησιν
ἐπιχώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, permission