ἐξήγαγε, ἐξήγαγεν
ἐξήγαγες
ἐξηγάγετε
ἐξήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξηγάγοσαν
ἐξήγγειλα
ἐξήγγειλαν
ἐξήγειρα
ἐξήγειρας
ἐξήγειρε, ἐξήγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξεγείρω
ἐξηγείρετο
ἐξηγειρόμην
ἐξηγεῖσθε
ἐξηγεῖτο
ἐξηγέομαι
 • Meaning:
  • to tell:
   • to tell at length, relate in full, rehearse, consider out (aloud)
   • to declare aloud
   • to disclose, unfold, reveal
   • to interpret, explain
  • to be a leader:
   • to be leader of others
  • to lead:
   • to lead, direct, govern
   • to go first, lead the way
   • to show someone the way, go before, lead
   • to lead (an army)
  • to prescribe:
   • to prescribe or dictate a form of words or order of service or ceremony
   • to conduct a business
   • to reach by way of inquiry
 • Forms:
  • ἐξηγεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐξηγησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐξηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξηγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐξηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐξηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐξηγέρθη
ἐξηγέρθην
ἐξηγέρθησαν
ἐξήγησαι
ἐξηγησάμενος
ἐξηγήσασθαι
ἐξηγήσατο
ἐξηγήσεων
ἐξηγήσεως
ἐξήγησιν
ἐξήγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a statement, narrative, description
  • lengthy talk, chatter
  • exposition
  • explanation, interpretation
ἐξηγήσομαι
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to be leader of
 • Root: ἐξηγέομαι
ἐξηγήσονταί
ἐξηγηταῖς
ἐξηγητάς
ἐξηγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: expositor, interpreter, expounder
 • Forms:
ἐξηγητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of interpretation
  • Substantival:
   • interpreter
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξηγητικόςἐξηγητικήἐξηγητικόν
GENἐξηγητικοῦἐξηγητικῆς
ἐξηγητικής
ἐξηγητικοῦ
DATἐξηγητικῷἐξηγητικῇἐξηγητικῷ
ACCἐξηγητικόνἐξηγητικήνἐξηγητικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξηγητικοίἐξηγητικαίἐξηγητικά
GENἐξηγητικῶνἐξηγητικῶνἐξηγητικῶν
DATἐξηγητικοῖςἐξηγητικαῖςἐξηγητικοῖς
ACCἐξηγητικούςἐξηγητικάςἐξηγητικά
ἐξηγητικῶν
ἐξηγητῶν
ἐξῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξηγόρασε, ἐξηγόρασεν
ἐξηγόρευσαν
ἐξηγόρευσε, ἐξηγόρευσεν
ἐξηγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: utterance, confession
 • Forms:
ἐξηγορίᾳ
ἐξηγορίαν
ἐξηγούμενος
ἐξηγουμένου
ἐξηγουμένων
ἐξηγοῦντο
ἐξηγριάνθη
ἐξῄει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be, exist
 • Root: ἔξειμι
ἐξῄεσαν
ἐξηκολούθησαν
ἐξηκολούθησε, ἐξηκολούθησεν
ἐξηκονήθη
ἑξήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixty, sixty times
Sixty
NumberCodeGreek
60ξ'ἑξήκοντα
61ξα'ἑξήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
62ξβ'ἑξηκονταδύο
63ξγ'ἑξηκοντατρεῖς
64ξδ'ἑξηκοντατέσσαρες
65ξε'ἑξηκονταπέντε
66ξς'ἑξηκονταέξ
67ξζ'ἑξηκονταεπτά
68ξη'ἑξηκονταοκτώ
69ξθ'ἑξηκονταεννέα
ἑξηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-nine, 69
ἑξηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-seven, 67
ἑξηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-six, 66
ἑξηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-four, 64
ἑξηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-three, 63
ἑξηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-two, 62
ἑξηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sixty years old
 • Forms:
ἑξηκονταετοῦς
ἑξηκονταετῶν
ἑξηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-eight, 68
ἑξηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sixty times
ἑξηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: sixty-five, 65
ἑξηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixtieth
 • Forms:
  • ἑξηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑξηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑξηκοστοῦ
ἑξηκοστῷ
ἐξηκριβάσατο
ἐξηλάθη
ἐξήλασαν
ἐξήλασε, ἐξήλασεν
ἐξήλατο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξαλάομαι
ἐξηλείφθησαν
ἐξήλειψα
ἐξήλειψας
ἐξήλειψε, ἐξήλειψεν
ἐξῆλθαν
ἐξήλθατε
ἐξῆλθε, ἐξήλθε, ἐξῆλθεν, ἐξήλθεν
ἐξῆλθες
ἐξήλθετε
ἐξήλθομεν
ἐξῆλθον
ἐξήλθοσαν
ἐξηλίαζω
 • Meaning:
  • to hang in the sun (as a form of torture)
  • to sunburn
 • Forms:
  • ἐξηλίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηλιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐξηλιάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐξηλίασαν
ἐξηλιασμένων
ἐξηλιάσωμεν
ἐξηλλαγμέναι
ἐξήλλοντο
ἐξήμαρτε, ἐξήμαρτεν
ἐξήμαρτες
ἐξημάρτομεν
ἐξήμαρτον
ἐξημεροῖ
ἐξημερόω
 • Meaning:
  • to tame, soften, humanize
  • to reclaim for cultivation
 • Forms:
  • ἐξημεροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐξήνεγκα
ἐξήνεγκαν
ἐξήνεγκας
ἐξήνεγκε, ἐξήνεγκεν
ἐξήνθησαν
ἐξήνθησε, ἐξήνθησεν
ἐξηπάτησε, ἐξηπάτησεν
ἐξηπλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξαπλόω
ἐξηπορήθην
ἐξῆπται
ἐξῆρα, ἐξῆρα
ἐξήραμμαι
ἐξήρανα
ἐξήραμεν
ἐξηραμμένην
ἐξῆραν
ἐξήρανας
ἐξήρανε, ἐξήρανεν
ἐξηράνθη
ἐξηράνθην
ἐξηράνθησαν
ἐξήρανται
ἐξῆρας, ἐξῇρας
ἐξήρπασα
ἐξηραύνησαν
ἐξῆρε(ν), ἐξῇρε, ἐξῆρε(ν), ἐξῇρεν
ἐξηρευνήθη
ἐξηρεύνησαν
ἐξηρεύνησε, ἐξηρεύνησεν
ἐξηρεύνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξερευνάω
ἐξηρεύξατο
ἐξηρημωμένας
ἐξηρημωμένοις
ἐξηρήμωσα
ἐξηρήμωσε, ἐξηρήμωσεν
ἐξηρήμωται
ἐξῄρησαι
ἐξήρθη, ἐξῄρθη
ἐξήρθησαν
ἐξήρθρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαρθρόω
ἐξηρίθμησα
ἐξηρίθμησαν
ἐξηρίθμησε, ἐξηρίθμησεν
ἐξήρισαν
ἐξηρμένους
ἐξῆρον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῄροντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῆρται, ἐξῇρται
ἐξηρτημέναι
ἐξηρτισμένος
ἐξῆρχε, ἐξῆρχεν
ἐξήρχετο
ἐξῆρχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάρχω
ἐξήρχοντο
ἐξῆρψε, ἐξῆρψεν
ἑξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • properly belonging
  • Of a series:
   • next (in line)
   • one after another in succession
  • Of Time:
   • next (day)
   • thereafter
ἐξησθενηκότας
ἐξησθένησαν
ἐξησφαλισμένη
ἐξήτασας
ἐξήτασε, ἐξήτασεν
ἐξητάσθησαν
ἐξῃτήσατο
ἐξῄτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to demand
 • Root: ἐξαιτέω
ἐξήφθησαν
ἐξηχεῖτο
ἐξηχέομαι
ἐξηχέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to sound forth, circulate
   • to make a loud sound (e.g., clap of thunder)
   • to spread
   • to go around
   • to cause to resound, cause to be heard
  • Passive:
   • to be caused to sound forth
 • Forms:
  • ἐξηχέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξήχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηχεῖτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐξήχησαν
ἐξηχήσει
ἐξήχηται
ἐξήψαμεν
ἐξῆψαν
ἐξῆψε, ἐξῆψεν