ἐξελάλησε, ἐξελάλησεν
ἐξέλαμπε, ἐξέλαμπεν
ἐξέλαμψε, ἐξέλαμψεν
ἐξελατόμησαν
ἐξελατόμησας
ἐξελαύνουσι, ἐξελαύνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to drive out
 • Root: ἐξελαύνω
ἐξελαύνω
 • Meaning: to drive out, expel, drive away
 • Forms:
  • ἐξελαύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐξελαύνων
ἔξελε
ἐξελέγησαν
ἐξελέγξαι
ἐξελέγξει
ἐξελέγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκλέγω
ἐξελέγχεις
ἐξελέγχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to convict, refute
 • Root: ἐξελέγχω
ἐξελέγχω
 • Meaning:
  • to convict, refute, confute, rebuke
  • to blame
 • Forms:
  • ἐξελέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξελέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξελέγξαι Verb: Aor Act Infin
ἐξελέγχων
ἐξελεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξαιρέω
ἐξέλειξαν
ἐξέλειξε
ἐξελεῖσθε
ἐξελεῖται
ἐξελεξάμην
ἐξελέξαντο
ἐξελέξασθε
ἐξελέξατο
ἐξέλεξε, ἐξέλεξεν
ἐξελέξω
ἐξελέσθαι
ἐξέλεσθε
ἐξελέσθωσαν
ἐξελεύσει
ἐξελεύσεσθαι
ἐξελεύσεσθε
ἐξελεύσεται
ἐξελεύσῃ
ἐξέλευσίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going out, exodus (2Sam 15:20)
  • the act of exiting
 • Note: Noun: Gen Sing Fem: ἐξέλεως
ἐξελεύσομαι
ἐξελευσόμεθα
ἐξελεύσονται
ἐξελῇ
ἐξελήλυθα
ἐξεληλύθασιν
ἐξεληλύθατε
ἐξεληλύθει
ἐξελήλυθε, ἐξελήλυθεν
ἐξεληλυθός
ἐξεληλυθότα
ἐξεληλυθότας
ἐξεληλυθότων
ἐξεληλυθυῖαν
ἐξεληλυθυίας
ἐξεληλυθώς
ἐξέληται
ἐξέλθατε
ἐξελθάτω
ἐξελθάτωσαν
ἔξελθε
ἐξελθεῖν
ἔξελθεν
ἐξέλθετε
ἐξελθέτω
ἐξελθέτωσαν
ἐξέλθῃ
ἐξέλθῃς
ἐξέλθητε
ἐξέλθοι
ἐξελθόν
ἐξελθόντα
 • Parse:
  • Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντας
ἐξελθόντες
ἐξελθόντι
ἐξελθόντος
ἐξελθόντων
ἐξελθοῦσα
ἐξελθοῦσαι
ἐξελθοῦσαν
ἐξελθούσῃ
ἐξελθούσης
ἐξέλθω
ἐξέλθωμεν
ἐξελθών
ἐξέλθωσιν
ἐξελίκμησε, ἐξελίκμησεν
ἐξέλιξε, ἐξέλιξεν
ἐξέλιπε, ἐξέλιπεν
ἐξελίπομεν
ἐξέλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἐξελίποσαν
ἐξελισσομένη
ἐξελίσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
 • Meaning:
  • Active:
   • to unroll, unfold, unfurl
   • to evolve
   • to deploy, develop
  • Middle:
   • to extend to
   • to extend and become connected to
 • Forms:
  • ἐξελίσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελίσσουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐξελισσομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐξέλκῃς
ἐξελκομενος
ἐξελκύσει
ἐξελκύσῃς
ἐξέλκω
 • Meaning:
  • to drag away, draw away, drag out, remove
  • to pull out
  • to engage in a verbal quarrel
 • Forms:
  • ἐξειλκύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξελκομενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐξελογίζοντο
ἐξελοῦ
ἐξελοῦμαι
ἐξελοῦνται
ἐξελοῦσι, ἐξελοῦσιν
ἐξελύθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξελύθησαν
ἐξελυόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξέλυσαν
ἐξέλυσε, ἐξέλυσεν
ἐξελῶ
ἐξέλωμαι
ἐξέλωνται