ἐξευμενίζομαι
 • Meaning: to propitiate, appease
 • Forms:
  • ἐξευμενίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ἐξευμενίσωνται
ἐξεῦρε, ἐξεῦρεν
ἐξεύρεσιν
ἐξεύρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • discovery, a searching out, search
  • act of discovering the nature of
ἐξευρίσκω
 • Meaning:
  • to find out, discover
  • to discover after a search
 • Forms:
  • ἐξεῦρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξευρών Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐξευρόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to find out, discover
 • Root: ἐξευρίσκω
ἐξευρών