ἀφώδευσαν
ἀφῶμεν
ἀφωμοιωμένα
ἀφωμοιωμένος
ἀφωμοίωνται
ἁφῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἁφή
ἄφωνα
ἄφωνον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Neut
 • Root: ἄφωνος
ἄφωνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφωνοςἄφωνον
GENἀφώνου
DATἀφώνῳ
ACCἄφωνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφωνοιἄφωνα
GENἀφώνων
DATἀφώνοις
ACCἀφώνουςἄφωνα
ἀφώνους
ἀφώριζεν
ἀφώρισα
ἀφώρισε
ἀφώρισεν
ἀφωρίσθη
ἀφωρίσθησαν
ἀφωρισμένα
ἀφωρισμένας
ἀφωρισμένη
ἀφωρισμένην
ἀφωρισμένοι
ἀφωρισμένον
ἀφωρισμένος
ἀφωρισμένους
ἀφώρισται
ἀφώρμησεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀφορμάω