ἀφύλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unguarded, unwatched, without guarding
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀφύλακτοςἀφύλακτον
GENἀφυλάκτου
DATἀφυλάκτῳ
ACCἀφύλακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀφύλακτοιἀφύλακτα
GENἀφυλάκτων
DATἀφυλάκτοις
ACCἀφυλάκτουςἀφύλακτα
ἀφυλάκτους
ἀφυλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unguardedly, without watching
ἀφυπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall asleep
 • Cognates: ἐξυπνόω, ἐπικαθυπνόω, καθυπνόω, ὑπνόω
 • Forms:
  • ἀφύπνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφυπνώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀφύπνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφύπνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφύπνωσα
ἀφυπνώσαντος
ἀφύπνωσε
ἀφύπνωσεν
ἀφύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw (liquid from a large vessel with a smaller one), (e.g., to fill a cup by dipping it into a bucket of water)
 • Forms:
  • ἀφύσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀφύσσων
ἀφυστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to withhold, come too late, be behindhand, despoil, defraud, rob, bereave, make destitute, keep back by fraud
  • to deprive oneself, withhold from oneself
  • to stay away from
 • Cognates: καθυστερέω, ὑστερέω
 • Forms:
  • ἀφυστερημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφροσύνην Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφυστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀφυστερημένος
ἀφροσύνην
ἀφυστερήσῃς