ἀφίδω
ἀφιδών
ἀφίει
ἀφίεμεν
ἀφιέναι
ἀφίενται
ἀφιέντες
ἀφιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify, consecrate, hallow
 • Cognates: ἀνιερόω
 • Forms:
  • ἀφιέρωσαν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφιερώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἀφιέρωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφιερόω
ἀφιερώσωμεν
ἀφίεσθαι
ἀφιέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀφίημι
ἀφίεται
ἀφίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀφίημι
ἀφιέτω
ἀφιέτωσαν
ἀφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send forth, discharge (missiles)
   • to let loose, utter, give vent to words
   • to let fall
   • to send forth an expedition, dispatch (troops)
   • to give up, hand over to
  • to send away, let go, loose, set free
   • to let off from, let go of
   • to release from obligation, accusation, etc.
   • to dissolve, disband, break up an army
   • to dismiss the council or law-courts
   • to put away, divorce
   • to get rid of something, e.g., to shed blossoms
   • to loose a ship for a place
   • to remit a charge or fine
   • to forgive
  • to leave alone, give up, let pass neglect, forsake
   • to allow, tolerate, permit, suffer, let
  • to break up
  • to refrain from exacting
  • to exempt, permit
  • to allow, give a free hand
  • to entrust
  • to pronounce innocent
  • to leave behind (without taking along)
  • to leave (in a certain state)
  • to emit
  • to depart from (when one ought to stay put)
  • to stop taking interest in and caring for
  • Middle:
   • to send forth from oneself
   • to detach
   • to release hold
 • Cognates: ἀνίημι, ἀφίημι, διεξίημι, ἐγκαθίημι, ἐναφίημι, ἐνίημι, ἐξαφίημι, ἐξίημι, ἐπαφίημι, ἵημι, καθίημι, παρίημι, περίημι, προσίημι, συνίημι
 • Forms:
 • Present
 • ἀφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀφίει Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀφιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀφίεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀφιέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀφίενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀφιέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀφίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφίετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀφίησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀφίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀφίω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀφίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀφιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἤφιε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤφιεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠφίεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἀφεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀφήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀφήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀφεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀφεθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀφεθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀφεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφεθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ἀφέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφεῖναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀφείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀφεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀφέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀφέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἄφες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄφετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀφῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀφήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀφῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀφῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀφῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀφῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀφῆκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄφησαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀφῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀφιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀφῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἀφειμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀφέωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀφίησι(ν)
ἀφίκετο
ἀφίκησθε
ἀφίκηται
ἀφικνεῖτο
ἀφικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reach (e.g., your news has reached us)
  • to be rumoured
  • to arrive at
 • Cognates: ἀποικνέομαι, ἀφικνέομαι, διϊκνέομαι, ἐξικνέομαι, ἐφικνέομαι
 • Forms:
  • ἀφικνουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀφικνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίκετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀφίκησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἀφίκηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀφίκοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἀφικομένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc
  • ἀφίκοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίκου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφικώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
ἀφικνουμένους
ἀφίκοιτο
ἀφικομένων
ἀφίκοντο
ἀφίκου
ἀφικώμεθα
ἀφιλάγαθοι
ἀφιλάγαθος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀφιλάγαθοςἀφιλάγαθον
GENἀφιλαγάθου
DATἀφιλαγάθῳ
ACCἀφιλάγαθον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀφιλάγαθοιἀφιλάγαθα
GENἀφιλαγάθων
DATἀφιλαγάθοις
ACCἀφιλαγάθουςἀφιλάγαθα
ἀφιλάργυροι
ἀφιλάργυρον
ἀφιλάργυρος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀφιλάργυροςἀφιλάργυρον
GENἀφιλαργύρου
DATἀφιλαργύρῳ
ACCἀφιλάργυρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀφιλάργυροιἀφιλάργυρα
GENἀφιλαργύρων
DATἀφιλαργύροις
ACCἀφιλαργύρουςἀφιλάργυρα
ἀφιλαργύρους
ἀφιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inhospitality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφιλοξενίαἀφιλοξενίαι
GENἀφιλοξενίαςἀφιλοξενιῶν
DATἀφιλοξενίᾳἀφιλοξενίαις
ACCἀφιλοξενίανἀφιλοξενίας
ἀφιλοξενίαν
ἀφίξεται
ἀφίξεως
ἄφιξιν
ἄφιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an arrival
  • New Test.: departure, departing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄφιξιςἀφίξεις
GENἀφίξεωςἀφίξεων
DATἀφίξειἀφίξεσι(ν)
ACCἄφιξινἀφίξεις
ἀφίξονται
ἀφίομεν
ἀφίουσιν
ἀφιστᾷ
ἀφίσταμαι
ἀφισταμένη
ἀφιστάμενος
ἀφίστανται
ἀφίσταντο
ἀφίστασο
ἀφίστασθαι
ἀφίσταται
ἀφίστατο
ἀφίστημι
 • Present
 • ἀφιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίσταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀφισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀφιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀφίστανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἀφίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • ἀφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφίστω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • ἀφίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἀφίστησιν Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀποσταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀποστήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἀποστήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφεστήξω Verb: Fut Perf Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπόστα Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποσταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποστάντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀποστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποσταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποστάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποστατοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπόστηθι Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀποστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπόστητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀποστήτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • ἀποστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀποστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἀφέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀφέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀφέστηκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀφεστηκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀφεστηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἀφεστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἀφεστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀφίστησιν
ἀφίστω
ἀφίω
ἀφίων
ἀφιῶσι