ἀγαυρίαμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: insolence, pride, boastfulness
ἀγαυριάομαι
  • Meaning: to be insolent, proud, arrogant, boastful
  • Forms:
    • ἠγαυριῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur