ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work well, do good, confer benefits
 • Cognates: ἐνεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀγαθοποίησιςἀγαθοποιήσεις
GENἀγαθοποιήσεωςἀγαθοποιήσεων
DATἀγαθοποιήσειἀγαθοποιήσεσι(ν)
ACCἀγαθοποίησινἀγαθοποιήσεις
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιός
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • good, well, good thing, fine (metal)
   • morally good and acceptable
   • resulting from a kind and generous character
   • fit, capable, useful, beneficial, desirable
   • joyful, inclined to joy
   • performing well, functioning capably
  • Substantival:
   • goods, possessions, treasures
 • Cognates: ἀγαθός, ἀπειράγαθος, ἀφιλάγαθος, φιλάγαθος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
GENἀγαθῶν
DATἀγαθοῖςἀγαθαῖςἀγαθοῖς
ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
 • Forms:
  • ἀγαθοῖσι
   • Adj: Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἀγαθωτέρα Adj: Acc Plur Neut compar
  • ἀγαθώτερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἀγαθώτερον
   • Adj: Acc Sing Masc compar
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • ἀγαθωτάτης
   • Adj: Gen Sing Fem superl
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
 • ἀγαθότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
  • Forms:
   • ἀγαθότητα Noun: Acc Sing Fem
   • ἀγαθότητι Noun: Dat Sing Fem
   • ἀγαθότητος Noun: Gen Sing Fem
  ἀγαθότητα
  ἀγαθότητι
  ἀγαθότητος
  ἀγαθοῦ
  ἀγαθουργῶν
  ἀγαθούς
  ἀγαθόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to do good to (someone), benefit, act benevolently toward (someone)
  • Forms:
   • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
   • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  ἀγαθύναι
  ἀγαθῦναι
  ἀγαθυνάτω
  ἀγαθυνεῖ
  ἀγαθύνῃς
  ἀγαθυνθέντων
  ἀγαθυνθῇ
  ἀγαθυνθήσεται
  ἀγαθυνθήτω
  ἀγάθυνον
  ἀγαθύνοντες
  ἀγαθύνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to honour, favour, magnify
    • to adorn (something or someone)
    • to cause to exceed in quality [see Ruth 3:10]
    • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
    • to do good to (someone), do well to (someone)
    • to comfort, cheer, gladden, rejoice [see Eccl 11:9]
    • to conduct oneself according to good ethical standards
   • Passive:
    • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
    • to find favour
    • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
    • to be found acceptable
  • Forms:
   • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
   • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
   • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • ἀγαθυνθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
   • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • ἀγαθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἠγάθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  ἀγαθῷ
  ἀγαθῶν
  ἀγαθῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: well, completely, goodly, well!
  ἀγαθῶσαι
  ἀγαθώσει
  ἀγαθωσύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
  GENἀγαθωσύνηςἀγαθωσυνῶν
  DATἀγαθωσύνῃἀγαθωσύναις
  ACCἀγαθωσύνηνἀγαθωσύνας
  VOCἀγαθωσύνηἀγαθωσύναι
  ἀγαθωσύνῃ
  ἀγαθωσύνην
  ἀγαθωσύνης
  ἀγαθωτάτης
  ἀγαθωτέρα
  ἀγαθώτερον
  • Parse:
   • Adj: Acc Sing Masc compar
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • Root: ἀγαθός
  ἀγαθώτερος