ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Meaning:
  • to work well
  • to do good
  • to confer benefits
 • Concord: click here
 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: doing good
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργόςἀγαθοεργόν
GENἀγαθοεργοῦ
DATἀγαθοεργῷ
ACCἀγαθοεργόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργοίἀγαθοεργά
GENἀγαθοεργῶν
DATἀγαθοεργοίς
ACCἀγαθοεργούςἀγαθοεργά
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Note: Also adverbial
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
 • Meaning:
  • to do good
  • to be a well-doer (as a favour or a duty)
  • to do what is right
  • to favour
  • to act for the benefit of (someone)
  • to do (something) for the benefit of (someone)
  • to be disposed to acts of beneficent
 • Note: Opposite: κακοποιέω
 • Note: Compare: ἀγαθός, ἀγαθοποιός, ἀγαθύνω, κακόω
 • Concord: click here
 • Forms:
  • ἀγαθοποιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοποιεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαθοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθοποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀγαθοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀγαθοποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαθοποιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἀγαθοποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠγαθοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: doing good, well-doing
 • Forms:
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: well-doing i.e., virtue
 • Concord: click here
ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιόν
ἀγαθοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing. Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: beneficent, inclined to do good
  • Substantival: a well-doer i.e., a virtuous person
 • Concord: click here
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιόςἀγαθοποιόν
GENἀγαθοποιοῦ
DATἀγαθοποιῷ
ACCἀγαθοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιοίἀγαθοποιά
GENἀγαθοποιῶν
DATἀγαθοποιοίς
ACCἀγαθοποιούςἀγαθοποιά
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
GENἀγαθῶν
DATἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ἀγαθαῖςἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
 • Forms:
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργέω
 • Meaning: to confer benefits
 • Concord: Acts 14:17
ἀγαθουργῶν
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Meaning:
  • to do good to (someone)
  • to act benevolently toward (someone)
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαθοῖσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
ἀγαθύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
ἀγαθύνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to honour, favour, magnify
   • to adorn (something or someone)
   • to cause to exceed in quality

    ὅτι ἠγάθυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον
    because your last instance of compassion is better than the first (Ruth 3:10)

   • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
   • to do good to (someone)
   • to do do well to (someone)
   • to comfort, cheer, gladden, rejoice

    ἀγαθυνάτω σὲ ἡ καρδία σου
    let your heart cheer you (Eccl 11:9)

   • to conduct oneself according to good ethical standards
  • Passive:
   • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
   • to find favour
   • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
   • to be found acceptable
 • Forms:
Present
 • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαθυνθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθόω
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Forms:
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: best
 • Note: Superlative of ἀγαθός
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
ἀγαθώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: better
 • Note: Comparative of ἀγαθός