ἀντέγραψαν
ἀντέγραψεν
ἀντεδίδου
ἀντεδίδους
ἀντεδίκησεν
ἀντεῖπαν
ἀντειπεῖν
ἀντεῖπεν
ἀντείπῃ
ἀντεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak against, contradict, dispute
  • to register oral dissent or disapproval
 • Cognates: ἀντεῖπον, ἀπεῖπον, εἶπον, ἐξεῖπον, κατεῖπον, προσεῖπον, συνεῖπον
 • Forms:
  • ἀντεῖπαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀντεῖπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντειπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀντειπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀντείπῃ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντερεῖν Verb: Fut Act Infin
  • ἀντεροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀντεροῦσα Verb: Fut Act Part Nom Sing Fem
ἀντειπών
ἀντείχοντο
ἀντεκάθισας
ἀντελάβετο
ἀντελαβόμεθα
ἀντελαβόμην
ἀντελάβοντο
ἀντελάβου
ἀντελαμβάνετο
ἀντελαμβάνοντο
ἀντέλεγον
ἀντελοιδόρει
ἀντεπάλαισαν
ἀντερείδεται
ἀντερείδω
ἀντερεῖν
ἀντεροῦμεν
ἀντεροῦσα
ἀντερῶ
ἀντέστη
ἀντέστην
ἀντέστης
ἀντέστησαν
ἀντέσχε
ἀντεφιλοσόφησαν
ἀντέχεσθαι
ἀντέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχομαι
ἀντεχόμεθα
ἀντεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντεχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀντέχω
ἀντέχω
 • Present
 • ἀντέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἀντέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀντεχομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀντεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀντεχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἀντεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἀντέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἀντέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἀντείχοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀνθέξεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀντέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀντέχωνται