μαραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blast (by wind)
   • to quench, destroy
   • to melt
   • to waste, consume
   • to cause to wither
  • Passive:
   • to wither
   • to be withered
   • to die out (gradually), fade, disappear
 • Forms:
  • μεμαραμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐμάραναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • μαράναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • μαρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεμαρασμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • μεμαρασμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • μεμαρασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
μαράν
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαράνα
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαραναθά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαρανα-θά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαράναι
μαρανθῆναι
μαρανθήσεται
μαργαρῖται
μαργαρίταις
μαργαρίτας
μαργαρίτῃ
μαργαρίτην
μαργαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Forms:
  • μαργαρῖται Noun: Nom Plur Masc
  • μαργαρίταις Noun: Dat Plur Masc
  • μαργαρίτας Noun: Acc Plur Masc
  • μαργαρίτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • μαργαρίτην Noun: Acc Sing Masc
  • μαργαρίτου Noun: Gen Sing Masc
  • μαργαριτῶν Noun: Gen Plur Masc
μαργαρίτου
μαργαριτῶν
μαρμάρινοι
μαρμάρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of marble
 • Forms:
  • μαρμάρινοι Adj: Nom Plur Masc
μάρμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marble
 • Forms:
  • μαρμάρου Noun: Gen Sing Masc
μαρμάρου
μαρσίππιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bag, purse, pouch (used for money)
 • Forms:
  • μαρσιππίου Noun: Gen Sing Neut
  • μαρσιππίῳ Noun: Dat Sing Neut
μαρσιππίου
μαρσιππίῳ
μαρσίπποις
μάρσιππον
μάρσιππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: big bag (used to hold grain)
 • Forms:
  • μαρσίπποις Noun: Dat Plur Masc
  • μάρσιππον Noun: Acc Sing Masc
  • μαρσίππου Noun: Gen Sing Masc
  • μαρσίππους Noun: Acc Plur Masc
  • μαρσίππῳ Noun: Dat Sing Masc
μαρσίππου
μαρσίππους
μαρσίππῳ
μάρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: month of March
 • Forms:
  • μαρτίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
μαρτίων
μάρτυρα
μάρτυρας
μαρτύρασθαι
μαρτυρεῖ
μαρτυρεῖν
μαρτυρεῖς
μαρτυρεῖσθαι
μαρτυρεῖται
μαρτυρεῖτε
μαρτυρείτω
μάρτυρες
μαρτυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bear witness, be a witness
   • to declare, confirm, testify
   • to speak well of, approve, testify favourably
  • Passive:
   • to be witnessed, be well spoken of, be approved
 • Cognates: ἀντιμαρτυρέω, ἀπομαρτυρέω, διαμαρτυρέω, ἐκμαρτυρέω, ἐπιμαρτυρέω, καταμαρτυρέω, μαρτυρέω, προσμαρτυρέω, συμμαρτυρέω, συνεπιμαρτυρέω, ψευδομαρτυρέω
 • Forms:
  • ἐμαρτύρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτυρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐμαρτυρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐμαρτύρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμαρτύρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαρτύρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • μαρτυρείτω Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαρτυρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαρτύρασθαι Verb: Aor Pass Infin
  • μαρτυρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μαρτυρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • μαρτυρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • μαρτυρεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μαρτυρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μαρτυρηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • μαρτυρήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • μαρτυρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μαρτυρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μαρτύρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μαρτυρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μαρτυροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • μαρτυρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρουμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • μαρτυροῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • μαρτυροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μαρτυροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • μαρτυροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • μαρτυρούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μαρτυροῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • μαρτυροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • μαρτυρούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • μαρτυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μαρτυρῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • μαρτυρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • μεμαρτύρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • μεμαρτύρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • μεμαρτύρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαρτύρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • μεμαρτυρημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • μεμαρτυρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • μεμαρτυρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • μεμαρτυρημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • μεμαρτυρημένων Verb: Perf Mid/Pass pat Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • μεμαρτύρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • μαρτυρήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • μαρτυρουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • μεμαρτυρημένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • μεμαρτυρημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
μαρτυρηθέντες
μαρτυρῆσαι
μαρτυρήσαντας
μαρτυρήσαντος
μαρτυρήσας
μαρτυρήσει
μαρτυρήσῃ
μαρτύρησον
μαρτυρήσω
μάρτυρι
μαρτυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • record, report, testimony, witness
  • something that serves as a witness
  • evidence given, demonstration
  • strict instruction
  • Hebraism for binding, legal stipulations
 • Cognates: διαμαρτυρία, μαρτυρία, ψευδομαρτυρία
 • Forms:
  • μαρτυρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • μαρτυρίαις Noun: Dat Plur Fem
  • μαρτυρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • μαρτυρίας Noun: Gen Sing Fem
  • μαρτυρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μαρτύρια
μαρτυρίᾳ
μαρτυρίαι
μαρτυρίαις
μαρτυρίαν
μαρτυρίας
μαρτυρίοις
μαρτύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: proof, testimony, witness, martyrdom
 • Forms:
  • μαρτυρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • μαρτυρίου Noun: Gen Sing Neut
  • μαρτυρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • μαρτυρίων Noun: Gen Plur Neut
μαρτυρίου
μαρτυρίῳ
μαρτυρίων
μαρτύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to testify, bear witness
  • to invite to serve as a witness
  • to affirm, insist, implore
  • to remind forcefully
 • Cognates: διαμαρτύρομαι, προμαρτύρομαι
 • Forms:
  • μαρτυρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • μαρτυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • μαρτυρόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • μαρτυρουμένης Verb: Fut Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • μαρτυρομένη Verb: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
μαρτυρόμεθα
μαρτυρομένη
μαρτυρόμενοι
μαρτυρόμενος
μάρτυρος
μαρτυροῦμεν
μαρτυρουμένη
μαρτυρουμένης
μαρτυρούμενοι
μαρτυρούμενος
μαρτυρουμένους
μαρτυροῦν
μαρτυροῦντες
μαρτυροῦντι
μαρτυροῦντος
μαρτυρούντων
μαρτυροῦσα
μαρτυροῦσαι
μαρτυρούσης
μαρτυροῦσιν
μαρτυρῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: μαρτυρέω
μαρτύρων
μαρτυρῶν
μάρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who testifies, bears witness
  • witness, martyr, record
  • a person who was present at an event whether he heard or saw anything
 • Forms:
  • μάρτυρα Noun: Acc Sing Masc
  • μάρτυρας Noun: Acc Plur Masc
  • μάρτυρες Noun: Nom Plur Masc
  • μάρτυρι Noun: Dat Sing Masc
  • μάρτυρος Noun: Gen Sing Masc
  • μαρτύρων Noun: Gen Plur Masc
  • μάρτυσι Noun: Dat Plur Masc
  • μάρτυσιν Noun: Dat Plur Masc
μάρτυσι
μάρτυσιν
μαρυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to chew (the cud)
 • Cognates: ἀναμαρυκάομαι, μαρυκάομαι
 • Forms:
  • μαρυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαρυκώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • μαρυκώμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
μαρυκᾶται
μαρυκώμενα
μαρυκώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: μαρθκάομαι