πέδαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πέδη
πέδαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πέδη
πέδας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πέδη
πεδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to constrict
  • to fetter, bind fast, shackle the feet
 • Forms:
  • ἐπεδήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπεδήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεδήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πεδήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πεπεδημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπεδημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • πεπεδημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
πεδεινήν
πεδεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alt form ofπεδινός
 • Meaning: plain, level flat
 • Forms:
  • πεδεινήν Adj: Acc Sing Fem
πέδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fetter, a shackle for the feet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπέδηπέδαι
GENπέδηςπεδῶν
DATπέδῃπέδαις
ACCπέδηνπέδας
VOCπέδηπέδαι
πεδήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεδήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πεδάω
πεδῆται
πεδήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fettered (person), a prisoner, captive
  • a hindered one
 • Forms:
  • πεδῆται Noun: Nom Plur Masc
πεδία
πεδίλοις
πέδιλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal
 • Forms:
  • πεδίλοις Noun: Dat Plur Neut
πεδινή
πεδινῇ
πεδινήν
πεδινῆς
πεδινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alt formπεδεινός
 • Meaning: plain, flat, level (ground) (as opposed to steep)
 • Forms:
  • πεδινή Adj: Nom Sing Fem
  • πεδινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πεδινήν Adj: Acc Sing Fem
  • πεδινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πεδινοῦ Adj: Gen Sing Masc
πεδινοῦ
πεδίοις
πεδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plain, level place, field
 • Forms:
  • πεδία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πεδίοις Noun: Dat Plur Neut
  • πεδίου Noun: Gen Sing Neut
  • πεδίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • πεδίων Noun: Gen Plur Neut
πεδίου
πεδίῳ
πεδίων