ποῖ
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning: to where? whither?
ποί
 • Parse: Enclitic adverb
 • Meaning: somewhere, to some place, in some way
ποῖα
 ποία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grass, herb, weed
ποίᾳ
ποιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Root: πόα
ποῖαι
ποίαν
ποιᾶς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ποῖος
ποίει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖν
ποιεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Infin
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ποιέω
ποιεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur;
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • To make:
   • Active:
    • to make, produce, create
    • to fashion, construct, manufacture
    • to fashion (something) and provide with (something else)
    • to perform (some action)
    • to compose, write
    • to treat someone (in a certain way)
    • to engage oneself in and effect
    • to produce, yield
    • to transform and cause to e
    • to occasion, give a cause for
    • to present as cultic offering
    • to celebrate (a religious festival)
    • to cause, compel to do
    • to arrange and stage
    • to set in order
    • to procure
    • to appoint
    • to spend (a period of time involved in some activity)
    • to forge and enter a relationship based on
    • to process and work on
    • to act upon and implement
    • to bring to pass bring about, cause (war, peace)
    • Time: to take (time) (i.e., delay); spend (time)
    • to perform something
    • to act, do, work
   • Middle:
    • to hold, deem, consider, reckon, esteem
    • to forge and enter a relationship based on
    • used periphrastically with nouns
    • With an adjective: to make some condition, e.g., to make one hungry, make one angry
 • Cognates: ἀγαθοποιέω, ἀναποιέω, ἀνθρωποποιέω, ἀντιποιέω, ἀποποιέω, εἰρηνοποιέω, ἐκποιέω, ἐμποιέω, ἐννοσσοποιέω, ζωοποιέω, ἰδιοποιέω, ἰσχυροποιέω, κακοποιέω, καλοποιέω, μοσχοποιέω, νοσσοποιέω, ὁδοποιέω, ὀλιγοποιέω, ὁπλοποιέω, ὀχλοποιέω, παιδοποιέω, παραποιέω, περιποιέω, πιστοποιέω, προσποιέω, συζωοποιέω, συμποιέω, σωματοποιέω, τεκνοποιέω, φανεροποιέω
 • Forms:
  • ποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐποίει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐποίεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐποιείτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἐποιεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐποιήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐποίησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐποιήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐποιησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐποίησαν, ἐποιήσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐποιήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐποίησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐποιήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐποιοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐποίουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐποιοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐποιοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πεποίηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεποιήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • πεποίηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • πεποιήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πεποιήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πεποιήκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • πεποίηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεποίηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεποιηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεποιηκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • πεποιηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • πεποιηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • πεποιηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεποιηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • πεποιηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • πεποιηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πεποιημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • πεποιημέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • πεποιημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • πεποιημένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • πεποιημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • πεποιῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • πεποίηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ποίει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ποιεῖσθαι
   • Verb: Pres Pass Infin
   • Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ποιεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur;
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ποιείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ποιείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ποιῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποιηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ποιηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ποιηθησόμενον Verb: Fut Pass Part Nom Sing Neut
  • ποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ποιῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
  • ποιήσαιεν Verb: Aor Act 3rd Plur
  • ποιήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ποιησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ποιησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ποιησαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ποιῆσαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ποιήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ποιήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ποιήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ποιήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ποιήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ποιησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ποιήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ποιῆσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc/Neut
  • ποιήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ποιήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ποιήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
  • ποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ποιήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ποιησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ποιησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ποιήσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Noun: Dat Sing Fem of ποίησις
  • ποιήσειαν Verb: Aor Act Optative 3rd Plur Aeolic
  • ποιήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ποιήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ποιήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ποιήσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ποιήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ποιήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ποιήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ποιησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ποίησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ποιήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ποιήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ποιήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ποιήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ποιήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ποιήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ποιήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ποιοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ποιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ποιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ποιούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ποιουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ποιουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ποιουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ποιούμεθα
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ποιοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ποιοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • ποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ποιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ποιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ποιοῦντι
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ποιοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ποιούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ποιοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ποιοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ποιούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ποιοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ποιοῦσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ποιοῦσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ποιῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ποιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ποιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ποιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ποιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ποιῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιηθησόμενον
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποίημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, thing that is made, workmanship
  • a product, i.e., fabric, working, work
  • a creation
  • act
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίημαποιήματα
GENποιήματοςποιημάτων
DATποιήματιποιήμασι(ν)
ACCποίημαποιήματα
ποιήμασι
ποιήμασιν
ποιήματα
ποιήματι
ποιήματος
ποιημάτων
ποιῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιῆσαι
ποιήσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποίησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
 • Root: ποιέω
ποιήσαιεν
ποιήσαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιησαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῆσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιήσασθαι
ποιήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem of ποίησις
 • Root: ποιέω
ποιήσειαν
 • Parse: Verb: Aor Act Optative 3rd Plur Aeolic
 • Root: ποιέω
ποιήσειν
ποιήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσεως
ποιήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποίησιν
ποίησις
Feminine
 SingularPlural
NOMποίησιςποιήσεις
GENποιήσεωςποιήσεων
DATποιήσειποιήσεσι(ν)
ACCποίησινποιήσεις
ποιήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποίησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιήσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῆται
ποιητάς
ποιῆτε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ποιητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a person who does something
  • someone who puts into practice
  • a maker
  • poet, performer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποιητήςποιηταί, ποιῆται
GENποιητοῦποιητῶν
DATποιητῇποιηταῖς
ACCποιητήνποιητάς
VOCποιητάποιηταί, ποιῆται
ποιητῶν
ποικίλα
ποικίλαι
ποικίλαις
ποικίλας
ποικίλη
ποικίλην
ποικίλης
ποικιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • marking wih various colours
  • something multi-coloured
  • variety, diversity
  • embroidering, embroidery
 • Forms:
  • ποικιλίαι Noun: Noun Plur Fem
  • ποικιλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ποικιλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ποικιλίας Noun: Gen Sing Fem
ποικιλίᾳ
ποικιλίαι
ποικιλίαν
ποικιλίας
ποικίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clothe elegantly
   • to wrought with skill
   • to manufacture skillfully
  • Passive:
   • to be dressed with embroidery
   • to be adorned with embroidery
 • Forms:
  • πεποικιλμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
ποίκιλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • embroidery, colourful embroidered work
  • something multicoloured
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποίκιλμαποικίλματα
GENποικίλματοςποικιλμάτων
DATποικίλματιποικίλμασι(ν)
ACCποίκιλμαποικίλματα
ποικίλματα
ποικίλοι
ποικίλοις
ποικίλον
ποικίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • multi-coloured, variegated, spotted, dappled
  • various kinds, diversified, manifold
  • of various sorts
  • various in character
  • ambiguous, crafty, sly, deceitful
 • Forms:
  • ποικίλαι
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • ποικίλα Adj: Acc Plur Neut
  • ποικίλαις Adj: Dat Plur Fem
  • ποικίλας Adj: Acc Plur Fem
  • ποικίλη Adj: Nom Sing Fem
  • ποικίλην Adj: Acc Sing Fem
  • ποικίλης Adj: Gen Sing Fem
  • ποικίλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ποικίλοις Adj: Dat Plur Masc
  • ποικίλον Adj: Nom Sing Neut
  • ποικίλους Adj: Acc Plur Masc
  • ποικίλων Adj: Gen Plur Masc
ποικίλους
ποικιλτά
ποικιλτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embroiderer, pattern-weaver
 • Forms:
  • ποικιλτοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ποικιλτῶν Noun: Gen Plur Masc
ποικιλτικά
ποικιλτικήν
ποικιλτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful in embroidery
 • Forms:
  • ποικιλτικά Adj: Acc Plur Neut
  • ποικιλτικήν Adj: Acc Sing Fem
ποικιλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: variegated, embroidered
 • Forms:
  • ποικιλτά Adj: Acc Plur Neut
ποικιλτοῦ
ποικιλτῶν
ποικίλων
ποικίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • variously, motley, spotted
  • in various manners
  • by various colours
ποίμαινε
ποιμαίνει
ποιμαίνειν
ποιμαίνεις
ποιμαίνετε
ποιμαίνοντα
ποιμαίνοντας
ποιμαίνοντες
ποιμαίνοντι
ποιμαίνουσαι
ποιμαίνουσιν
ποιμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to herd, tend, (lead to) pasture
  • to tend a flock, feed (cattle)
  • Figurative: to rule, supervise, lead, guide
  • to act as a shepherd
  • to protect, care for, nurture
 • Forms:
  • ἐποίμαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐποίμαινον Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἐποίμανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ποίμαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ποιμαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ποιμαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ποιμαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ποιμαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ποιμαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ποιμαίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ποιμαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ποιμαίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ποιμαίνουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ποιμαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ποιμαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ποιμάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ποιμανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ποιμανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ποίμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ποιμανοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ποιμανθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ποιμανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ποιμαίνων
ποιμάνατε
ποιμανεῖ
ποιμανεῖς
ποιμανθήσῃ
ποίμανον
ποιμανοῦσιν
ποιμανῶ
ποιμένα
ποιμένας
ποιμένες
ποιμένι
ποιμενικά
ποιμενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for a shepherd
 • Forms:
  • ποιμενικά Adj: Acc Plur Neut
  • ποιμενικῷ Adj: Dat Sing Neut
ποιμενικῷ
ποιμένος
ποιμένων
ποιμέσι
ποιμέσιν
ποιμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shepherd, sheep-herder, pastor
  • someone who tends livestock
  • Figuratively: leader
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMποιμήνποιμένες
GENποιμένοςποιμένων
DATποιμένιποιμέσι(ν)
ACCποιμέναποιμένας
VOCποιμήνποιμένες
ποίμνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flock, fold (of sheep)
  • herd of small livestock
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMποίμνηποῖμναι
GENποίμνηςποιμνῶν
DATποίμνῃποίμναις
ACCποίμνηνποίμνας
VOCποίμνηποῖμναι
ποίμνην
ποίμνης
ποίμνια
ποιμνίοις
ποίμνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • flock (of sheep)
  • herd (of goats)
 • Forms:
  • ποίμνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ποιμνίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ποιμνίου Noun: Gen Sing Neut
  • ποιμνίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ποιμνίων Noun: Gen Plur Neut
ποιμνίου
ποιμνίῳ
ποιμνίων
ποῖοι
ποίοις
ποῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ποῖος
ποῖος
ποίου
ποιοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ποιοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποιούμεθα
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποιοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: ποιέω
ποιοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ποιέω
ποίους
ποιοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ποιέω
ποιοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ποιέω
ποίῳ
ποιῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
ποιῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ποιῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποιέω