σέ
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Acc Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Meaning: you, thee, thou
σεαυτῇ
σεαυτήν
σεαυτῆς
σεαυτόν
σεαυτοῦ
 • Parse: Reflexive Pronoun, Gen Sing Masc/Neut 2nd
 • Meaning: of yourself, of thyself
 • Forms:
  • σαυτῇ Reflexive pronoun: Dat Sing Fem 2nd
  • σαυτόν Reflexive pronoun: Acc Sing Masc 2nd Contracted form
  • σαυτοῦ Reflexive pronoun: Gen Sing Masc/Neut 2nd
  • σαυτῷ Reflexive pronoun: Dat Sing Masc/Neut 2nd
  • σεαυτῇ Reflexive pronoun: Dat Sing Fem 2nd
  • σεαυτήν Reflexive pronoun: Acc Sing Fem 2nd
  • σεαυτῆς Reflexive pronoun: Gen Sing Fem 2nd
  • σεαυτόν Reflexive pronoun: Acc Sing Masc 2nd
  • σεαυτῷ Reflexive pronoun: Dat Sing Masc/Neut 2nd
σεαυτῷ
σεβάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, venerate, adore, show reverence
 • Forms:
  • ἐσεβάσθησαν Verb: Aor Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
σέβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object of worship, idol, sanctuary
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσέβασμασεβάσματα
GENσεβάσματοςσεβασμάτων
DATσεβάσματισεβάσμασι(ν)
ACCσέβασμασεβάσματα
σεβάσματα
σεβασμάτων
σεβάσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honourable, venerable, august
 • Forms:
  • σεβασμίῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
σεβασμίῳ
σεβαστῆς
σεβαστόν
σεβαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: reverenced, august
  • Substantival: Augustus
 • Forms:
  • σεβαστῆς Adj: Gen Sing Fem
  • σεβαστόν Adj: Acc Sing Masc
  • σεβαστοῦ Adj: Gen Sing Masc
σεβαστοῦ
σέβειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: σέβω
σέβεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: σέβω
σέβεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σέβω
σέβεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σέβω
σέβημα
σέβησθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: σέβω
σέβομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σέβω
σεβομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: σέβω
σεβομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σέβω
σεβόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σέβω
σεβομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: σέβω
σεβομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: σέβω
σεβομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σέβω
σέβονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
σέβοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σέβω
σέβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, honour, revere
 • Forms:
  • σέβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐσέβετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσέβοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • σέβειν Verb: Pres Act Infin
  • σέβεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • σέβησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • σέβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • σεβόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σέβωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • σέβεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • σέβεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σεβομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • σεβομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • σεβομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • σεβομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • σεβομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • σέβονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
σέβωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σέβω
σείεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
σείομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σείω
σειομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σείω
σειρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain, a cord, rope, string, band
  • Of hair: braid, plait, pigtail, tress
 • Forms:
  • σειραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • σειράς Noun: Acc Plur Fem
σειραῖς
σειράς
σειρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: siren, desert demon (MText. for ostrich, desert owl, jackal -- Job 30:29; Isa. 13:21; 34:13; 43:20; Jer. 27:39; Mic. 1:8)
 • Forms:
  • σειρῆνες Noun: Nom Plur Fem
  • σειρήνων Noun: Gen Plur Fem
σειρῆνες
σειρήνιοι
σειρήνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: siren
 • Forms:
  • σειρήνιοι Adj: Nom Plur Fem
σειρήνων
σειροῖς
σειρομάσταις
σειρομάστας
σειρομάστην
σειρομάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lance, barbed lance, lancet
 • Forms:
  • σειρομάσταις Noun: Dat Plur Masc
  • σειρομάστας Noun: Acc Plur Masc
  • σειρομάστην Noun: Acc Sing Masc
σειρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pit, cave
 • Forms:
  • σειροῖς Noun: Dat Plur Masc
σεισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
σεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
σείσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σείω
σεισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σείω
σεῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shaking to and fro
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσεῖσμασείσματα
GENσείσματοςσεισμάτων
DATσείσματισείσμασι(ν)
ACCσεῖσμασείσματα
σείσματι
σεισμοί
σεισμόν
σεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vibration, buzzing, whirring, shaking
  • earthquake
  • rattling (of chariot wheels)
  • shock, gale, tempest
 • Forms:
  • σεισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • σεισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • σεισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • σεισμῷ Noun: Dat Sing Masc
σεισμοῦ
σεισμῷ
σείσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σείω
σείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake, rock, move, quake
  • to stir up, agitate, set in motion
 • Cognates: ἀνασείω, ἀποσείω, διασείω, ἐνσείω, ἐπισείω, κατασείω, σείω, συσσείω
 • Forms:
  • ἐσείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σείεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σείομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • σειομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • σεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • σεισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σείων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σείων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σείω
σελήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moon
 • Forms:
  • σελήνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σελήνην Noun: Acc Sing Fem
  • σελήνης Noun: Gen Sing Fem
  • σελήνης Noun: Gen Sing Fem
σελήνῃ
σελήνην
σελήνης
σεληνιάζεται
σεληνιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be moon-struck, be crazy, be a lunatic, be an epileptic
 • Forms:
  • σεληνιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • σεληνιαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
σεληνιαζομένους
σελίδας
σελίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a column of writing (of a papyrus scroll)
  • a plank, board
 • Forms:
  • σελίδας Noun: Acc Plur Fem
σεμιδάλεως
σεμίδαλιν
σεμίδαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fine flour
 • Forms:
  • σεμιδάλεως Noun: Gen Sing Fem
  • σεμίδαλιν Noun: Acc Sing Fem
σεμνά
σεμναί
σεμνάς
σεμνή
σεμνῇ
σεμνήν
σεμνῆς
σεμνοί
σεμνολογέω
σεμνολογήσας
σεμνόν
σεμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • solemn, serious, sacred, grave, revered
  • reverent, reverend, venerable, sacred
  • worthy of respect, held in honour, august, honourable
  • worthy of reverence
  • worthy of dedication
  • honest
  • majestic
 • Forms:
  • σεμνοί Adj: Nom Plur Masc
  • σεμνῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • σεμνά Adj: Nom Plur Neut
  • σεμναί Adj: Nom Plur Fem
  • σεμνάς Adj: Acc Plur Fem
  • σεμνή Adj: Nom Sing Fem
  • σεμνῇ Adj: Dat Sing Fem
  • σεμνήν Adj: Acc Sing Fem
  • σεμνῆς Adj: Gen Sing Fem
  • σεμνόν Adj: Acc Sing Neut
  • σεμνοτάτης Adj: Gen Sing Fem Superlative
  • σεμνοτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
  • σεμνοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • σεμνούς Adj: Acc Plur Masc
  • σεμνῶν Adj: Gen Plur Masc
σεμνοτάτης
σεμνοτάτου
σεμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of men: reverence, dignity, seriousness, respectfulness, majesty, augustness
  • Of God: holiness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσεμνότηςσεμνότητες
GENσεμνότητοςσεμνοτήτων
DATσεμνότητισεμνότησιν
ACCσεμνότητασεμνότητας
σεμνότητα
σεμνότητι
σεμνότητος
σεμνοῦ
σεμνούς
σεμνῷ
σεμνῶν
σεμνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: reverently, honourably, worthily
Σεπτέμβριος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • September
 • Forms:
  • Σεπτεμβρίων Noun: Gen Plur Masc
Σεπτεμβρίων
σεραφίμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: seraphs
 • Concord: Isa 6:2,6
σεραφίν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: seraphs
σερσερώθ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: chains, braids
 • Note: LXX transliterates the Hebrew at the beginning of the verse but translates it as χαλαστῶν at the end of the verse
 • Concord: 2Chron 3:16
σεσαλευμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: σαλεύω
σεσάλευται
σεσαρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σαρόω
σεσήμανται
σέσηπε
 • Parse: Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σέσηπεν
 • Parse: Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σεσηπός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σήπω
σεσηπότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σήπω
σεσιγημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σιγάω
σεσιωπήκαμεν
σεσοφισμένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: σοφίζω
σέσωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σέσωκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σέσωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σεσωρευμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: σωρεύω
σεσῳσμένη
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: σώζω
σεσωσμένοι
σεσῳσμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σεσωσμένον
σεσῳσμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σεσῳσμένος, σεσωσμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σεσῳσμένους
σεσωσμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: σώζω
σέσωσται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σέσωται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σευτλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beet