σῷ
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σός
σῶα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Root: σῶς
σῷζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζει
σῴζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζειν
σῴζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: σώζω
σῴζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζεσθαι
σῴζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Infin
 • Root: σώζω
σώζεσθε
σῴζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῳζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζεται
σῴζεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζετε
σῴζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῴζῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωζόμενοι
σῳζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σωζομένοις
σῳζομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: σώζω
σῳζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σῳζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωζομένους
σῳζομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: σώζω
σωζομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σώζω
σῷζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: σώζω
σῴζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: σώζω
σῴζοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: σώζω
σῴζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: σώζω
σῴζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζουσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
  • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
 • Root: σώζω
σῴζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: σώζω
σῴζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώζω
σῴζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Of people: to save from death, keep alive, preserve
   • to heal, make well, make whole
   • Of things: to keep safe, preserve
   • to keep, observe, maintain laws
   • to keep in mind, remember
   • to bring one safe to
   • to carry off safe, rescue from danger, escape
  • Middle:
   • to flee for life
   • to save one's own skin and come out victorious
 • Cognates: ἀνασῴζω, διασῴζω, ἐκσῴζω, σώζω
 • Forms:
  • ἔσῳζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔσῳζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐσῴζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσώζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐσώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐσώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐσώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἔσωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔσωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔσωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σέσωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • σέσωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • σέσωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • σεσῳσμένη Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • σεσωσμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • σεσωσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • σεσῳσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • σεσῳσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • σέσωσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σέσωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σώσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc sing masc
  • σώσητε
   • Verb: Aor Act subj 2nd plur
   • Verb: Fut act ind 2nd plur
  • σῳζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • σώζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • σώζουσαι
   • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
   • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
  • σώζωνται Verb: Pres Mid/Pass subj 3rd plur
  • σώζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σώζειν Verb: Pres Act Infin
  • σώζεσθαι, σῴζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • σώζεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • σώζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • σώζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • σωζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • σωζομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • σωζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • σωζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • σωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σωθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • σωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • σωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • σωθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • σώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • σωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • σωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • σωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • σώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • σώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • σώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • σῷζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σῴζου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • σῴζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • σωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • σωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • σωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • σωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • σωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • σωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • σώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • σώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σῴζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σῴζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • σῴζοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
  • σῴζοιτο Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
  • σῳζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • σῳζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • σῷζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • σῴζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σῴζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • σῴζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • σῴζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • σῴζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σῴζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
σῴζωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σῴζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass subj 3rd plur
 • Root: σώζω
σωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σωθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σώζω
σωθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σώζω
σωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: σώζω
σωθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσει
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
σωθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • Root: σώζω
σωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: σώζω
σώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: σώζω
σωθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σωθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dead body, corpse, carcase, carcass
  • body (in contrast to the soul), physical body
  • bodily (i.e., something done by the body)
  • torso (of a graven image)
  • a person
  • material substance
  • the composite whole of something
  • slave, a group (of slaves)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσῶμασώματα
GENσώματοςσωμάτων
DATσώματισώμασι(ν)
ACCσῶμασώματα
 • Forms:
  • σώματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σώματι Noun: Dat Sing Neut
  • σώματος Noun: Gen Sing Neut
  • σωμάτων Noun: Gen Plur Neut
  • σώμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
 • σώμασιν
  σώματα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Root: σῶμα
  σωματεῖον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: body, corpse
  σώματι
  σωματικαί
  σωματική
  σωματικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: corporeal, physical, bodily
  • Forms:
   • σωματική Adj: Nom Sing Fem
   • σωματικῷ Adj: Dat Sing Neut
   • σωματικαί Adj: Nom Plur Fem
   • σωματικῶν Adj: Gen Plur Neut
  σωματικῷ
  σωματικῶν
  σωματικῶς
  • Parse: Adverb
  • Meaning: bodily, corporeally, physically
  σωμάτιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: a little body, poor body
  σωματοποιέω
  σώματος
  σωματοφύλακες
  σωματοφύλαξ
  σωματοφύλαξιν
  σωμάτων
  σῶν
  • Parse: Possessive pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root: σός
  σῷοι
  σῶον
  σῷος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • safe, sound, unharmed, undamaged, intact
   • untampered (seal), unbroken
   • certain, secure, intact
  • Forms:
   • σῷοι Adj: Nom Plur Masc
   • σῶον Adj: Acc Sing Masc
   • σώους Adj: Acc Plur Masc
  σώους
  σωρεύσεις
  σωρεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to pile up, heap, load
   • to load something on top of something else
   • to fill (a place) with
  • Cognates: ἐπισωρεύω
  • Forms:
   • ἐσώρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • σεσωρευμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • σωρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  σωρηδόν
  • Parse: Adverb
  • Meaning: by heaps, in heaps
  σωρηκ
  • Parse: Transliterated noun
  • Hebrew:
  • Meaning: choice grapes
  σωρηχ
  • Parse: Transliterated noun
  • Hebrew:
  • Meaning: choice grapes, choice grapevine
  • Concord: Isa 5:2; Odes 10:2
  σωροί
  σωρόν
  σωρός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a heap, pile, mound (of stones)
  • Forms:
   • σωροί Noun: Nom Plur Masc
   • σωρόν Noun: Acc Sing Masc
   • σωρούς Noun: Acc Plur Masc
   • σωρῶν Noun: Gen Plur Masc
  σωρούς
  σωρῶν
  σῶς
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: safe, sound, unharmed; certain
  • Forms:
   • σῶα Adj: Acc Plur Neut
  σῶσαι
  • Parse: Verb: Aor Act Infin
  • Root: σώζω
  σώσαι
  • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Root: σώζω
  σώσαντα
  σῴ'!σαντα
  • Parse:
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc sing masc
  • Root: σώζω
  σώσαντος
  • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • Root: σώζω
  σώσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: σώζω
  σώσατε
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Root: σώζω
  σωσάτω
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Root: σώζω
  σωσάτωσαν
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Root: σώζω
  σώσει
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Root: σώζω
  σώσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: σώζω
  σώσετε
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Root: σώζω
  σώσῃ
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Root: σώζω
  σώσῃς
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Root: σώζω
  σώσητε
  • Parse:
   • Verb: Aor Act subj 2nd plur
   • Verb: Fut act ind 2nd plur
  • Root: σώζω
  σῶσον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: σώζω
  σώσουσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Root: σώζω
  σώσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Root: σώζω
  σώσων
  • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • Root: σώζω
  σωτήρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: saviour, deliverer, preserver
  • Note: Feminine form is σώτειρα
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMσωτήρσωτῆρες
  GENσωτῆροςσωτήρων
  DATσωτῆρισωτῆρσι(ν)
  ACCσωτῆρασωτῆρας
  VOCσῶτερσωτῆρες
  σωτῆρα
  σωτῆρας
  σωτῆρι
  σωτηρία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • salvation, rescue, deliverance, preservation, safety of someone
   • health
   • a means or way of safety
   • a safe return
   • a keeping safe, preservation of something
   • security, guarantee for safety
   • security, safety
  • Forms:
   • σωτηρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
   • σωτηρίαν Noun: Acc Sing Fem
   • σωτηρίας Noun: Gen Sing Fem
  σωτήρια
  σωτηρίᾳ
  σωτηρίαν
  σωτηρίας
  σωτήριοι
  σωτήριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • deliverance, salvation
   • answer of safety
   • peace offering
   • thank offering for deliverance
  • Forms:
   • σωτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • σωτηρίου Noun: Gen Sing Neut
   • σωτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
   • σωτηρίων Noun: Gen Plur Neut
  σωτήριον
  σωτήριος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: bringing safety, saving, delivering, salvation, defence
  • Forms:
   • σωτήριοι Adj: Nom Plur Fem
   • σωτήριον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  σωτηρίου
  σωτηρίῳ
  σωτηρίων
  σωτῆρος
  σωφερ
  • Parse: Noun: Gen Sing
  • Meaning: (musical) horn, ram's horn
  σώφρονα
  σώφρονας
  • Parse:
   • Adj: Acc Plur Masc
   • Adj: Acc Plur Fem
  • Root: σώφρων
  σωφρονεῖν
  σώφρονες
  σωφρονέω
  σωφρονήσατε
  σωφρονίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to bring (someone) to his senses, encourage, advise, urge
  • Forms:
   • σωφρονίζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • σωφρονίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  σωφρονίζωσι
  σωφρονίζωσιν
  σωφρονισμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: discipline, self-control, prudence, sound mind
  • Forms:
   • σωφρονισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  σωφρονισμοῦ
  σώφρονος
  σωφρονοῦμεν
  σωφρονοῦντα
  σωφρονούσας
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • Root: σωφρονέω
  σωφρόνως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: wisely, soberly, moderately, prudently
  σωφροσύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • prudence, soundness of judgment
   • sanity, soundness of mind
   • reasonableness, rationality
   • good judgment, moderation, self-control
   • moderation in sensual dessies
  • Forms:
   • σωφροσύνης Noun: Gen Sing Fem
   • σωφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
   • σωφροσύνην Noun: Acc Sing Fem
  σωφροσύνῃ
  σωφροσύνην
  σωφροσύνης
  σώφρων
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: temperate, wise, prudent, thoughtful, self-controlled
  • Forms:
   • σαόφρων Adj: Nom Sing Masc/Fem
   • σώφρονα Adj: Acc Sing Masc
   • σώφρονας
    • Adj: Acc Plur Masc
    • Adj: Acc Plur Fem
   • σώφρονες Adj: Nom Plur Masc
   • σώφρονος Adj: Gen Sing Masc