σκάζω
σκάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search, probe
  • to stir up, hoe
 • Forms:
  • ἔσκαλλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σκαμβή
σκαμβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, crooked, bent
 • Forms:
  • σκαμβή Adj: Nom Sing Fem
σκάμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trench, ditch, something dug
  • an arena surrounded by a trench
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκάμμασκάμματα
GENσκάμματοςσκαμμάτων
DATσκάμματισκάμμασι(ν)
ACCσκάμμασκάμματα
σκάμματι
σκαμμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cultivate (a field)
 • Forms:
  • ἐσκαμμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσκαμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
σκάνδαλα
σκανδαλίζει
σκανδαλίζεται
σκανδαλίζῃ
σκανδαλίζονται
σκανδαλιζούσης
σκανδαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause to fall
  • to cause to stumble
  • to entrap, cause to be caught
  • to cause to sin
  • to offend, cause offence
 • Forms:
  • ἐσκανδαλίζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκανδαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκανδαλισμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐσκανδαλισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • σκανδαλίσαι Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
  • σκανδαλίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σκανδαλισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σκανδαλισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • σκανδαλισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • σκανδαλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σκανδαλισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • σκανδαλισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σκανδαλισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σκανδαλίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σκανδαλίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • σκανδαλίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκανδαλίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • σκανδαλίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκανδαλίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • σκανδαλιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
σκανδαλίσαι
σκανδαλίσῃ
σκανδαλισθῇ
σκανδαλισθῇς
σκανδαλισθήσεσθε
σκανδαλισθήσεται
σκανδαλισθήσομαι
σκανδαλισθήσονται
σκανδαλισθῆτε
σκανδαλίσω
σκανδαλίσωμεν
σκανδάλοις
σκάνδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a trap, snare
  • an object deliberately placed to make someone trip
  • a temptation to sin, enticement to false belief
  • stumbling block, (something that causes or gives offence)
  • something over which one's reputation or public image might suffer
 • Forms:
  • σκανδάλοις Noun: Dat Plur Neut
  • σκάνδαλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκανδάλου Noun: Gen Sing Neut
  • σκανδάλων Noun: Gen Plur Neut
σκανδάλου
σκανδάλων
σκάπτειν
σκάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dig, dig up (ground for cultivation)
 • Cognates: ἀνασκάπτω, κατασκάπτω, σκάπτω
 • Forms:
  • ἔσκαψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσκαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • σκάψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σκαφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 σκάφη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tub, bowl, deep-shaped basin
 • Forms:
  • σκάφῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σκάφην Noun: Acc Sing Fem
  • σκάφης Noun: Gen Sing Fem
 • --------------
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σκάφος
σκαφῇ
σκάφῃ
σκάφην
σκαφῆναι
σκάφης
σκάφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a skiff, yawl, boat
 • Forms:
  • σκάφη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκαφῇ Noun: Dat Sing Neut
σκάφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cultivate
 • Forms:
  • σκαφῆναι Verb: Aor Pass Infin
σκάψω
σκέλη
σκελίζω
σκελοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break someone's legs
 • Forms:
  • ἐσκελοκοπήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
σκέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: leg, thigh
 • Forms:
  • σκέλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκελῶν Noun: Gen Plur Neut
σκελῶν
σκεπάζεται
σκεπάζῃ
σκεπαζόμενοι
σκεπαζόμενος
σκεπαζομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σκεπάζω
σκεπάζον
σκεπάζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σκεπάζω
σκεπάζοντες
σκεπάζουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: σκεπάζω
σκεπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover, shelter, protect, overshadow
  • to provide a protective covering for something
 • Cognates: ἐπισκεπάζω
 • Forms:
  • σκεπασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σκεπάζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σκεπάζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • σκεπαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • σκεπάζουσαν
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐσκέπασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκέπασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσκέπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκεπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σκεπασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • σκεπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σκεπάσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σκεπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκεπάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σκεπάσῃ Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • σκεπάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σκεπασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σκεπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σκεπασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σκεπασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • σκεπασθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • σκεπασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σκεπάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σκεπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σκεπαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σκεπαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • σκεπάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σκεπάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σκεπάζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
σκεπάζων
σκεπάρνοις
σκεπάρνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: adze, axe
 • Forms:
  • σκεπάρνοις Noun: Dat Plur Neut
  • σκεπάρνῳ Noun: Dat Sing Neut
σκεπάρνῳ
σκεπάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σκεπάζω
σκεπάσατε
σκεπάσει
σκεπάσεις
σκεπάσῃ
σκεπάσῃς
σκεπασθείς
σκεπασθῆναι
σκεπασθήσεται
σκεπασθήσομαι
σκεπασθησόμεθα
σκεπασθήσονται
σκεπασθῆτε
σκεπασθῶμεν
σκέπασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protection, shelter
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκέπασιςσκεπάσεις
GENσκεπάσεωςσκεπάσεων
DATσκεπάσεισκεπάσεσι(ν)
ACCσκέπασι(ν)σκεπάσεις
σκέπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: covering, clothing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκέπασμασκεπάσματα
GENσκεπάσματοςσκεπασμάτων
DATσκεπάσματισκεπάσμασι(ν)
ACCσκέπασμασκεπάσματα
σκεπάσματα
σκεπαστά
σκεπασταί
σκεπαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who provides shelter, protector, defender
 • Forms:
  • σκεπαστά Noun: Voc Sing Masc
  • σκεπασταί Noun: Nom Plur Masc
σκεπάσω
σκέπει
σκεπεινοῖς
σκεπεινός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheltered place, covered place
 • Forms:
  • σκεπεινοῖς Noun: Dat Plur Masc
σκέπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering, shelter, protection, shade
 • Forms:
  • σκέπει Noun: Dat Sing Fem
  • σκέπῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σκέπην Noun: Acc Sing Fem
  • σκέπης Noun: Gen Sing Fem
σκέπῃ
σκέπην
σκέπης
σκέπτομαι
σκευάζω
σκευασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: preparation (of something), a preparing of food, dressing
 • Forms:
  • σκευασίαν Noun: Acc Sing Fem
σκευασίαν
σκεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: furniture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκεύασμασκευάσματα
GENσκευάσματοςσκευασμάτων
DATσκευάσματισκευάσμασι(ν)
ACCσκεύασμασκευάσματα
σκεύει
σκεύεσι
σκεύεσιν
σκεύη
σκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ship's tackle, tackling
  • household equipment, goods, stuff
 • Forms:
  • σκευήν Noun: Acc Sing Fem
σκευήν
σκεῦος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thing, object (used for any purpose)
  • implement, tool
  • vessel, jar, dish (i.e., kitchen equipment)
  • weapons, shield (i.e., soldier's equipment)
  • anchor, sail (i.e., sailor's equipment)
  • goods, stuff (i.e., merchant's wares and equipment)
  • cargo (of a ship)
  • pieces of an outfit (worn on a body)
 • Forms:
  • σκεύει Noun: Dat Sing Neut
  • σκεύεσι Noun: Dat Plur Neut
  • σκεύεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • σκεύη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκεύους Noun: Gen Sing Neut
  • σκευῶν Noun: Gen Plur Neut
σκεύους
σκευοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: he who guards temporarily deposited tent
σκευῶν
σκέψαι
σκηναί
σκηναῖς
σκηνάς
σκήνει
σκηνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tent, tabernacle, booth
  • lodging, habitation, covered place
  • space for dwelling
 • Forms:
  • σκηνῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σκηναί Noun: Nom Plur Fem
  • σκηναῖς Noun: Dat Plur Fem
  • σκηνάς Noun: Acc Plur Fem
  • σκηνήν Noun: Acc Sing Fem
  • σκηνῆς Noun: Gen Sing Fem
  • σκηνῶν Noun: Gen Plur Fem
σκηνῇ
σκηνήν
σκηνῆς
σκηνοπηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a Festival of Tabernacles, tabernacles, booth-making
 • Forms:
  • σκηνοπηγίας Noun: Gen Sing Fem
  • σκηνοπηγίᾳ Noun: Dat Sing Fem
σκηνοπηγίᾳ
σκηνοπηγίας
σκηνοποιοί
σκηνοποιός
σκῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tent, a hut, temporary residence, tabernacle
 • Forms:
  • σκήνει Noun: Dat Sing Neut
  • σκήνους Noun: Gen Sing Neut
σκηνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σκηνόω
σκηνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σκηνόω
σκηνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: σκηνόω
σκήνους
σκηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tent, encamp, pitch a tent
  • to live in a tent, dwell in a tent
 • Cognates: ἀποσκηνόω, ἐπισκηνόω, κατασκηνόω, σκηνόω
 • Forms:
  • ἐσκήνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκήνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκηνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • σκηνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σκηνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σκηνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
σκήνωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tent, the Temple, tabernacle
  • dwelling-place, abode
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκήνωμασκηνώματα
GENσκηνώματοςσκηνωμάτων
DATσκηνώματισκηνώμασι(ν)
ACCσκήνωμασκηνώματα
σκηνώμασι
σκηνώμασιν
σκηνώματα
σκηνώματι
σκηνώματος
σκηνωμάτων
σκηνῶν
σκηνώσει
σκηνώσεως
σκήνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • construction of a tent or house, dwelling in a tent
  • dwelling (in a tent or house) (II Macc 14:35)
  • act of dwelling
 • Cognates: κατασκήνωσις, σκήνωσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκήνωσιςσκηνώσεις
GENσκηνώσεωςσκηνώσεων
DATσκηνώσεισκηνώσεσι(ν)
ACCσκήνωσι(ν)σκηνώσεις
σκῆπτρα
σκήπτροις
σκῆπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sceptre, a staff or stick to lean upon, a walking-stick
  • tribe (of the tribes of Israel)
 • Forms:
  • σκῆπτρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκήπτροις Noun: Dat Plur Neut
  • σκήπτρου Noun: Gen Sing Neut
  • σκήπτρῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σκήπτρων Noun: Gen Plur Neut
σκήπτρου
σκήπτρῳ
σκήπτρων
σκιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shadow, shade, darkness
 • Forms:
  • σκιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • σκιαί Noun: Nom Plur Fem
  • σκιάν Noun: Acc Sing Fem
  • σκιᾶς Noun: Gen Sing Fem
σκιᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιαγράφος
σκιαγράφων
σκιάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • awning, canopy
  • fabric roof (on a carriage)
 • Forms:
  • σκιαδίων Noun: Gen Plur Neut
σκιαδίων
σκιάζει
σκιάζειν
σκιάζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σκιάζω
σκιάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
σκιαζόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: σκιάζω
σκιάζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: σκιάζω
σκιάζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: σκιάζω
σκιαζούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: σκιάζω
σκιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek shade (as shelter)
  • to cast a shadow, overshadow
  • to provide protective shade
 • Cognates: ἐπισκιάζω, κατασκιάζω, σκιάζω, συσκιάζω
 • Forms:
  • ἐσκίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκίαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • σκιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • σκιάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σκιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • σκιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σκιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • σκιάζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • σκιαζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
σκιαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: σκιά
σκιάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιάσει
σκιρτᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: σκιρτάω
σκιρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to jump, leap (for joy)
  • to kick (i.e., fetus quickening)
 • Cognates: διασκιρτάω
 • Forms:
  • σκιρτῶντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σκιρτᾷ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐσκιρτᾶτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐσκίρτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκιρτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐσκίρτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκίρτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκίρτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σκιρτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σκιρτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σκιρτώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
σκιρτήσατε
σκιρτήσετε
σκιρτῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σκιρτάω
σκιρτώντων
σκληρά
σκληραί
σκληράν
σκληρᾶς
σκληράς
σκληρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hardness, trouble, obstinacy
 • Forms:
  • σκληρίαν Noun: Acc Sing Fem (Eccl 7:25)
σκληρίαν
σκληροί
σκληροῖς
σκληροκαρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hardness of heart, hard-heartedness, coldness, obstinacy, stubbornness
 • Forms:
  • σκληροκαρδίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σκληροκαρδίαν Noun: Acc Sing Fem
σκληροκαρδίᾳ
σκληροκαρδίαν
σκληροκάρδιοι
σκληροκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard-hearted, stubborn attitude
 • Forms:
  • σκληροκάρδιοι Adj: Nom Plur Masc
σκληρόν
σκληρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: hard (to the touch), dry, tough, rough
  • Of words: hard (to bear because of pain), harsh, unpleasant
  • Of people: hard (of character), stern, strict, harsh, cruel, merciless
  • Of tasks: hard (to do, accomplish)
  • Substantival: hardness, stubbornness
 • Forms:
  • σκληρούς Adj: Acc Plur Masc
  • σκληράν Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • σκληραί Adj: Nom Plur Fem
  • σκληρά Adj: Acc Plur Neut
  • σκληράς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • σκληρᾶς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • σκληροί Adj: Nom Plur Masc
  • σκληροῖς Adj: Dat Plur Neut
  • σκληρόν Adj: Nom Sing Neut
  • σκληρότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • σκληρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • σκληροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • σκληρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • σκληρῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
σκληρότεροι
σκληρότερον
σκληρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • callousness, stubbornness, hardness
  • harshness (of climate)
  • hard to bear condition
  • hard to bear situation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκληρότηςσκληρότητες
GENσκληρότητοςσκληροτήτων
DATσκληρότητισκληρότησιν
ACCσκληρότητασκληρότητας
σκληρότητα
σκληρότητες
σκληρότητος
σκληροτράχηλοι
σκληροτράχηλον
σκληροτράχηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stiff-necked, obstinate, inflexible, stubborn
 • Forms:
  • σκληροτράχηλοι Adj: Voc Plur Masc
  • σκληροτράχηλον Adj: Acc Sing Masc
  • σκληροτραχήλου Adj: Gen Sing Masc
σκληροτραχήλου
σκληροῦ
σκληρούς
σκληρῦναι
σκληρύνας
σκληρύνει
σκληρυνεῖτε
σκληρύνητε
σκληρυνθείη
σκληρυνθείς
σκληρυνθῇ
σκληρυνθῆναι
σκληρυνομένη
σκληρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to harden (from being dried up)
  • to be stubborn, be inflexible, be hardened
  • to stiffen (e.g., stiffen one's neck)
  • to add to the harshness of something
  • to intensify the severity of
 • Cognates: ἀποσκληρύνω
 • Forms:
  • ἐσκλήρυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσκληρύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐσκλήρυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκλήρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσκλήρυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκληρύνοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκληρύνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σκληρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σκληρῦναι Verb: Aor Act Infin
  • σκληρυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σκληρύνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σκληρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκληρυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σκληρύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • σκληρυνομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • σκληρυνθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • σκληρυνθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σκληρυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
σκληρυνῶ
σκληρυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard stubbornness
σκληρῷ
σκληρῶν
σκληρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harshly, hardly
  • with difficulty
σκνῖπα
σκνῖπες
σκνῖφα
σκνῖφες
σκνίψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lice, gnat, small fly
 • Forms:
  • σκνῖφα Noun: Acc Sing Masc
  • σκνῖφες Noun: Nom Plur Masc
  • σκνῖπα Noun: Acc Sing Masc
  • σκνῖπες Noun: Nom Plur Masc
σκολιά
σκολιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be crooked, be perverse
  • to walk in crooked ways
 • Forms:
  • σκολιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σκολιάζων
σκολιαί, σκολίαι
σκολιαῖς
σκολιᾶς
σκολιάς
σκολιοί
σκολιοῖς
σκολιόν
σκολιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crooked, warped, winding, bent, writhing
  • Figurative: crooked, unscrupulous, dishonest, perverse
 • Forms:
  • σκολιά Adj: Nom Plur Neut
  • σκολιαί Adj: Nom Plur Fem
  • σκολιαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • σκολιάς Adj: Acc Plur Fem
  • σκολιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • σκολιοί Adj: Nom Plur Masc
  • σκολιοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • σκολιόν Adj: Acc Sing Neut
  • σκολιούς Adj: Acc Plur Masc
  • σκολιῶν Adj: Gen Plur Masc
σκολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crookedness, perversity, deceit, dishonesty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκολιότηςσκολιότητες
GENσκολιότητοςσκολιοτήτων
DATσκολιότητισκολιότησιν
ACCσκολιότητασκολιότητας
σκολιότητι
σκολιότητος
σκολιούς
σκολιῶν
σκολιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crookedly, perversely
σκόλοπες
σκολόπων
σκόλοψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorn, splinter
 • Forms:
  • σκόλοπες Noun: Nom Plur Masc
  • σκολόπων Noun: Gen Sing Masc
  • σκόλοψιν Noun: Dat Plur Masc
σκόλοψι
σκόλοψιν
σκόπει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σκοπέω
σκοπεῖν
σκοπεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σκοπέω
σκόπελον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mound (which serves as a grave)
  • a lookout
σκοπεύει
σκοπεύοντες
σκοπεύουσιν
σκόπευσον
σκοπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look out, see, observe, keep watch, watch closely
 • Cognates: ἀποσκοπεύω, κατασκοπεύω, σκοπεύω
 • Forms:
  • σκοπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκοπεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σκοπεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σκόπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σκοπεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σκοπεύων
σκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look out for
  • to notice, observe, watch closely
 • Cognates: ἀποσκοπέω, ἐπισκοπέω, ἡπατοσκοπέω, κατασκοπέω, σκοπέω
 • Forms:
  • σκόπει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σκοπεῖν Verb: Pres Act Infin
  • σκοπεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • σκοποῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σκοπούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lookout-place, watchtower
 • Forms:
  • σκοπῆς Noun: Gen Sing Fem
σκοπῆς
σκοπιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a lookout-place, a mountain-peak, vantage point, Mizpah
  • outlook point, lookout place, watchtower
  • high place, elevated ground, peak
  • watch, guard duty
  • a group of watchmen
 • Forms:
  • σκοπιᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • σκοπιάν Noun: Acc Sing Fem
  • σκοπιᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • σκοπιῶν Noun: Gen Plur Fem
σκοπιᾷ
σκοπιάν
σκοπιᾶς
σκοπιάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σκοπιά
σκοπιῶν
σκοποί
σκοπόν
σκοπός
σκοποῦ
σκοποῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σκοπέω
σκοπούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: σκοπέω
σκοπούς
σκοπῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σκοπέω
σκορακισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scorn, scorning, contemptuous behaviour, act of treating with contempt
 • Forms:
  • σκορακισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
σκορακισμοῦ
σκόρδα
σκόρδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garlic
 • Forms:
  • σκόρδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκορπίδια
σκορπίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dart throwing device, arrow throwing weapon
 • Forms:
  • σκορπίδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκορπιεῖ
σκορπιεῖς
σκορπίζει
σκορπιζόμεθα
σκορπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to disperse abroad, scatter (abroad), distribute
 • Cognates: διασκορπίζω
 • Forms:
  • ἐσκορπισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc; Perf Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσκόρπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκόρπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκόρπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκορπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσκορπίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκορπίσμεθα Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐσκορπισμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • σκορπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκορπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σκορπίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σκορπισθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • σκορπισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σκορπισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σκορπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σκορπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκορπιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • σκορπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σκορπίζων
σκορπίοι
σκορπίοις
σκορπίον
σκορπίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scorpion
 • Forms:
  • σκορπίοι Noun: Nom Plur Masc
  • σκορπίοις Noun: Dat Plur Masc
  • σκορπίον Noun: Acc Sing Masc
  • σκορπίου Noun: Gen Sing Masc
  • σκορπίων Noun: Gen Plur Masc
σκορπίου
σκορπίσαι
σκορπισθείησαν
σκορπισθήσονται
σκορπισθῆτε
σκορπισμοί
σκορπισμός
σκορπιῶ
σκορπίων
σκοτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grow dark, be darkened, remain dark
  • to sadden
  • to become black
 • Forms:
  • ἐσκότασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκότασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκοτάσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σκοτάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σκοτάσει
σκοτάσουσιν
σκότει
σκοτεινά
σκοτειναί
σκοτεινή
σκοτεινήν
σκοτεινοῖς
σκοτεινόν
σκοτεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dark, darkness, opaque, gloomy
  • shrouded in darkness
  • obscure, secret, ambiguous, vague
  • inscrutable, indescribable
 • Forms:
  • σκοτεινά Adj: Acc Plur Neut
  • σκοτειναί Adj: Nom Plur Fem
  • σκοτεινή Adj: Nom Sing Fem
  • σκοτεινήν Adj: Acc Sing Fem
  • σκοτεινοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • σκοτεινόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σκοτεινούς Adj: Acc Plur Masc
  • σκοτεινῷ Adj: Dat Sing Masc
σκοτεινούς
σκοτεινῷ
σκοτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkness, dimness, obscurity, gloom
 • Forms:
  • σκοτίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σκοτίας Noun: Gen Sing Fem
σκοτίᾳ
σκοτίας
σκοτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to darken, obscure
   • to make dark
  • Passive:
   • to grow dark
 • Forms:
  • ἐσκοτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσκοτίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐσκοτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • σκοτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σκοτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σκοτισθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
σκοτισθῇ
σκοτισθήσεται
σκοτισθήτωσαν
σκοτοῖ
σκοτομήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dark, a moonless night, (by implication) privily
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκοτομήνησκοτομῆναι
GENσκοτομήνηςσκοτομηνῶν
DATσκοτομήνῃσκοτομήναις
ACCσκοτομήνηνσκοτομήνας
VOCσκοτομήνησκοτομῆναι
σκοτομήνῃ
σκότος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: darkness, shadiness, obscurity, absence of light
 • Forms:
  • σκότει Noun: Dat Sing Neut
  • σκότους Noun: Gen Sing Neut
  • σκότῳ Noun: Dat Sing Neut
σκότους
σκοτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make dark, darken
   • to make dizzy
   • to blind
  • Passive:
   • to be in darkness
   • to suffer from vertigo
   • to be blackened
   • to be saddened
 • Forms:
  • ἐσκοτώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσκοτώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐσκοτώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκοτωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐσκοτωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐσκότωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σκοτοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκοτωθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
σκότῳ
σκοτωθείη
σκύβαλα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σκύβαλον
 • Concord: Sir 27:4; Phil 3:8
σκυβαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look on as dung
   • to disregard
   • to reject contemptuously
  • Middle:
   • to suffer contempt
 • Forms:
  • σκυβαλισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
σκυβαλισθῶσιν
σκύβαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, filth, refuse, garbage
 • Concord: Sir 27:4; Phil 3:8
 • Forms:
  • σκύβαλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκυθρωπά
σκυθρωπάζει
σκυθρωπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look downcast, look sullen, look gloomy and sad
  • to have a sad countenance
  • to look angry
 • Forms:
  • σκυθρωπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκυθρωπάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκυθρωπάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
σκυθρωπάζων
σκυθρωπάσει
σκυθρωποί
σκυθρωπόν
σκυθρωπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gloomy-looking, sullen, sad, downcast look, depressed
 • Forms:
  • σκυθρωπά Adj: Acc Plur Neut
  • σκυθρωποί Adj: Nom Plur Masc
  • σκυθρωπόν Adj: Nom Sing Neut
σκυθρωπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be gloomy, sullen
 • Forms:
  • ἐσκυθρωπωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
σκυθρωπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sullenly, sadly, angrily
σκῦλα
σκυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of despoiling, plundering
 • Forms:
  • σκυλείαν Noun: Acc Sing Fem
σκυλείαν
σκυλεύειν
σκυλευόντων
σκυλεῦσαι
σκυλεύσαντα
σκυλεύσαντας
σκυλεύσει
σκυλεύσετε
σκύλευσον
σκυλεύσουσιν
σκυλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plunder
  • to take possession of by force
  • to despoil, strip a slain enemy of his weapons
 • Forms:
  • ἐσκύλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκύλευσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐσκύλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκυλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • σκυλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σκυλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • σκυλεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
  • σκυλεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • σκυλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκυλεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σκύλευσον Verb: Fut Act Part Acc Sing Neut
  • σκυλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σκύλλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σκύλλω
σκύλλεις
σκύλλου
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σκύλλω
σκύλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to flay
   • to weary, harass
   • to trouble, bother, annoy (someone)
  • Passive:
   • to trouble (oneself)
 • Forms:
  • ἐσκυλμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • σκύλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σκύλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σκύλλου Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
σκυλμοῖς
σκυλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • irritation, annoyance, vexation
  • cruel treatment, harsh treatment
  • rending, mangling
 • Forms:
  • σκυλμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • σκυλμῶν Noun: Gen Plur Masc
σκυλμῶν
σκύλοις
σκῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spoils, booty, the weapons removed from a slain enemy
  • gain, profit
 • Forms:
  • σκῦλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σκύλοις Noun: Dat Plur Neut
  • σκύλων Noun: Gen Plur Neut
σκύλων
σκύμνοι
σκύμνοις
σκύμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cub, whelp
  • the young of a predatory animal
 • Forms:
  • σκύμνοι Noun: Nom Plur Masc
  • σκύμνοις Noun: Dat Plur Masc
  • σκύμνου Noun: Gen Sing Masc
  • σκύμνους Noun: Acc Plur Masc
  • σκύμνων Noun: Gen Plur Masc
σκύμνου
σκύμνους
σκύμνων
σκυτάλαις
σκυτάλας
σκυτάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a staff, cudgel, club, pole, crutch
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκυτάλησκυτάλαι
GENσκυτάληςσκυταλῶν
DATσκυτάλῃσκυτάλαις
ACCσκυτάληνσκυτάλας
VOCσκυτάλησκυτάλαι
σκυτάλης
σκῶλα
σκώληκας
σκώληκες
σκώληκι
σκωληκόβρωτος
σκωλήκων
σκώληξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worm, grub, maggot, earthworm
 • Forms:
  • σκωλήκων Noun: Gen Plur Masc
  • σκώληκας Noun: Acc Plur Masc
  • σκώληκες Noun: Nom Plur Masc
  • σκώληκι Noun: Dat Sing Masc
σκῶλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thorn, sharp stick
  • a painful annoyance
  • stumbling block, hindrance, obstacle
 • Forms:
  • σκῶλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκώπτει
σκώπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hoot, mock, jeer, scoff at
  • to make a mockery of
  • to baffle, puzzle, bewilder, confuse
 • Forms:
  • σκώπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
σκωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slag, dross
 • Forms:
  • σκωρίαν Noun: Acc Sing Fem
σκωρίαν