σή
 • Parse: Possessive pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: σός
σῇ
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: σός
σήθω
σηκόν
σηκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pen, enclosure, fold (for small animals)
  • sacred enclosure, shrine, temple
 • Forms:
  • σηκόν Noun: Acc Sing Masc
σημαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a standard, flag, banner, ensign
 • Forms:
  • σημαίαν Noun: Acc Sing Fem
  • σημαίας Noun: Acc Plur Fem; Gen Sing Fem
σημαίαν
σημαίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σημαία
σημαίνει
σημαίνειν
σημαινέτωσαν
σημαινομένους
σημαινομένων
σημαινούσης
σημαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to show to
   • to make known to, report, tell
   • to give a sign to (someone), indicate, signal, signify
   • to bid (someone) to do
   • to point to by way of instruction
   • to name, mention
   • to command (someone) to do
   • to sound (the trumpet), sound an alarm
  • Passive:
   • to be signified
   • to be noted
   • to be shown
 • Cognates: ἐπισημαίνω, προσημαίνω, προσσημαίνω, σημαίνω, ὑποσημαίνω
 • Forms:
  • ἐσήμαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐσήμαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐσήμαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσήμανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσήμανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσήμανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσημάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσήμηνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σεσήμανται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • σημαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σημαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • σημαινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • σημαινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • σημαινομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • σημαινούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • σημαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σημᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • σημάνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σημανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σημανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σημάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σημανθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • σήμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σημανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σημάνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
σημαίνων
σημᾶναι
σημάνατε
σημανεῖς
σημανεῖτε
σημάνῃ
σημανθήτω
σήμανον
σημανῶ
σημάνωσιν
σημασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a signal, the giving of a signal, the issuing of a command
  • a mark, pox mark, indication (showing visible symptom of a disease)
 • Forms:
  • σημασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σημασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • σημασίας Noun: Gen Sing Fem
  • σημασιῶν Noun: Gen Plur Fem
σημασίᾳ
σημασίαν
σημασίας
σημασιῶν
σημέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: standard, flag, banner
 • Forms:
  • σημέας Noun: Acc Plur Fem
σημέας
σημεῖα
σημείοις
σημεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • miracle, sign, token, wonder
  • something that signals
  • an identifying mark
  • signal, standard, flag
 • Forms:
  • σημεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σημείοις Noun: Dat Plur Neut
  • σημείου Noun: Gen Sing Neut
  • σημείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σημείων Noun: Gen Plur Neut
σημείου
σημειοῦσθε
σημειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to note down, write
   • to send as a signal
   • to mark, take note, take special notice of (someone)
   • to distinguish, note
  • Passive:
   • to be manifested
 • Cognates: προσημειόω, σημειόω
 • Forms:
  • ἐσημειώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐσημειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σημειοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
σημείῳ
σημείων
σημειώσει
σημείωσιν
σημείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • visible sign, signal, token, indication, notice
  • appearance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσημείωσιςσημειώσεις
GENσημειώσεωςσημειώσεων
DATσημειώσεισημειώσεσι(ν)
ACCσημείωσι(ν)σημειώσεις
σημειωτέον
σημειωτέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: noteworthy, noted, to be noted
 • Forms:
  • σημειωτέον Adj: Acc Sing Masc
σήμερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: today, this day
σήν
 • Parse: Possessive pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: σός
σήπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • maggot, moth
  • decay, putrefaction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσήπησῆπαι
GENσήπηςσηπῶν
DATσήπῃσήπαις
ACCσήπηνσήπας
VOCσήπησῆπαι
σηπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cuttle-fish
 • Forms:
  • σηπίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
σηπίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σηπία
σηπόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σήπω
σηπομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: σήπω
σηπόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: σήπω
σήπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to consume
   • to make rotten
   • to make putrid
   • to make to fester
  • Passive:
   • to rot, decay
   • to be consumed
   • to be blighted
 • Forms:
  • σεσηπός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσάπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • σαπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σαπῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σέσηπε Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • σέσηπεν Verb: 2nd perfect act Ind 3rd Sing
  • σεσηπότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • σηπομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • σηπόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • σῆψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σηπόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
σηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silk, silken
 • Forms:
  • σηρικοῦ Adj: Gen Sing Neut
σηρικοῦ
σῆς
 • Parse: Possessive pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: σός
σής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moth, corrupter
 • Forms:
  • σῆτες Noun: Nom Plur Masc
  • σητός Noun: Gen Sing Masc
σῇσι
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: σός
σῇσιν
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: σός
σῆτες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: σής
σητόβρωτα
σητόβρωτον
σητόβρωτος
σητός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: σής
σῆψιν
σῆψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fermentation, putrefaction, decay
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσῆψιςσήψεις
GENσήψεωςσήψεων
DATσήψεισήψεσι(ν)
ACCσῆψινσήψεις
σῆψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σήπω