εὐηγγέλικα
εὐηγγελίζετο
εὐηγγελίζοντο
εὐηγγέλισα
εὐηγγελισάμεθα
εὐηγγελισάμην
εὐηγγελίσαντο
εὐηγγελίσατο
εὐηγγέλισε, εὐηγγέλισεν
εὐηγγελίσθη
εὐηγγελίσθην
εὐηγγελίσθησαν
εὐηγγέλισμαι
εὐηγγελισμένοι
εὐήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness of heart, guilelessness
εὐήθειαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: goodness of heart, guilelessness
 • Root: εὐήθεια
εὔηθες
εὐηθέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most good-hearted, most guileless, most foolish
 • Root: εὐήθης
εὐήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • foolish, absurd
  • simpleminded, guileless
  • good-hearted, open-hearted
 • Forms:
  • εὔηθες Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐήκοα
εὐήκοον
εὐήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • willing to hear, ready to hear, hearing well, hearing easily
  • willing to give ear
  • obedient, hearing obediently
 • Forms:
εὐήλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sunny, genial, fond of the sun
εὐηλίῳ
εὐημερέω
 • Meaning:
  • to succeed
  • to be successful, be victorious
  • to spend the day cheerfully
  • to live happily from day to day
  • to be happy, be in good cheer
  • to have good luck
 • Forms:
  • εὐημερηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • εὐημερησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • εὐημεροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
εὐημερηκώς
εὐημερησάντων
εὐημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prosperity, good luck
  • success, military success
  • health and wealth
  • fineness of the day, good weather
 • Forms:
εὐημερίᾳ
εὐημερίαις
εὐημερίαν
εὐημερίας
εὐημεροῦντες
εὐηργέτηκας
εὐηργέτησε, εὐηργέτησεν
εὐηρέστει
εὐηρεστηκέναι
εὐηρέστησα
εὐηρέστησαν
εὐηρέστησε, εὐηρέστησεν
εὐηρέστουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐαρεστέω
εὐήχοις
εὐήχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • euphonious, melodious
  • producing a pleasant sound
 • Forms:
  • εὐήχοις Adj: Dat Plur Neut
  • εὐήχων Adj: Gen Plur MFN
εὐήχων