εὔοδα
εὐοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prosperity, a good journey, wishes for a good journey
  • favourable development
  • the name of a woman, Euodia
 • Forms:
εὐοδίαι
εὐοδίαν
εὔοδοι
εὐοδοῖ
εὐοδοῖς
εὔοδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • prosperous
  • conducive to prosperity
  • easy to pass (through the mountains)
  • easy to travel (on a road)
 • Forms:
εὐοδούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: εὐοδόω
εὐοδούμενος
εὐοδουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εὐοδόω
εὐοδοῦνται
εὐοδοῦσθαι
εὐοδοῦται
εὐοδόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to find favour, grant as a favour
   • to prosper, have a prosperous journey
   • to help on the road, i.e., (passively) succeed in reaching, lead safely (to destination)
   • to succeed in business affairs
   • to have a safe journey
   • to ensure trouble-free completion of (a trip)
   • to be have success (in a mission or task)
   • to be useful
  • Passive:
   • to prosper, be successful
 • Forms:
Present
 • εὐοδοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐοδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εὐοδοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὐοδούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὐοδούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐοδουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • εὐοδοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὐοδοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐοδώται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
Imperfect
 • εὐώδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • εὐοδωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • εὐοδωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐοδωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • εὐοδωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • εὐοδωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐοδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐοδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐοδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εὐοδωθείημεν Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • εὐοδωθείητε Verb: Aor Pass Opt 2nd Plur
 • εὐοδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐοδωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐοδωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • εὐόδωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εὐοδώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὐοδώσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • εὐοδώσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • εὐόδωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐοδώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὐόδωσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εὐωδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • εὐόδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
εὐοδωθείημεν
εὐοδωθείητε
εὐοδώθη
εὐοδωθῇ
εὐοδωθήσεσθε
εὐοδωθήσεται
εὐοδωθήσῃ
εὐοδωθήσομαι
εὐοδωθήσονται
εὐοδωθῶσιν
εὐόδωκε, εὐόδωκεν
εὐόδως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, prosperously, successfully, without difficulty
εὐόδωσα
εὐοδώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὐοδόω
εὐοδώσαντα
εὐοδώσαντι
εὐοδώσει
εὐοδώσεις
εὐόδωσε, εὐόδωσεν
εὐοδώσεται
εὐοδώσῃ
εὐόδωσον
εὐοδώσω
εὐοδώται
εὐοικονόμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-arranged, auspicious
εὔοπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: open to view, conspicuous, clearly visible
 • Forms: