κόνδυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drinking cup, mug, stein, goblet
κονδυλίζοντας
κονδυλίζω
 • Meaning: to punch, strike with the fist, oppress, maltreat
 • Forms:
  • ἐκονδύλιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκονδύλιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κονδυλίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
κονδυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hurting verbally, insult
  • cruel act, striking with the fist, maltreatment
κονδυλισμούς
κόνει
κονέω
 • Meaning: to hasten, raise dust
κονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plaster (a mixture of lime and sand), stucco, lime
  • dust, a cloud of dust, plaster dust
 • Forms:
κονίᾳ
κονίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stucco, plaster
 • Forms:
κονιάματος
κονίαν
κονίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κονία
κονιάσεις
κονιάσεως
κονίασις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: plastering
κονιάω
 • Meaning:
  • to plaster, apply plaster, spread plaster over
  • to whiten, whitewash
 • Forms:
  • κεκονιαμένε Part: Perf Mid/Pass Voc Sing Masc
  • κεκονιαμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • κονιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κονιορτόν
κονιορτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dust (of dirt or smoke)
  • cloud of dust
  • powder (that has been created from grinding something)
  • pulverulence (as blown about, esp. created by the process of removing grain from the chaff)
κονιορτοῦ
κονιορτῶν
κόνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust, ashes
 • Forms:
  • κόνει Noun: Dat Sing Fem
κοντοῖς
κοντός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaft, spear, punting-pole, pole
κονύζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleabane, nettle, pulicaria, Inula
 • Forms:
  • κονύζης Noun: Gen Sing Fem
κονύζης