κοῦμ
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: cumi arise
κοῦμι
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: cumi arise
κουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleece, a shearing, shorn wool
 • Forms:
κουρᾷ
κουρᾶς
κουρέα
κουρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barber, hair-cutter, hairdresser
 • Forms:
κουρέω
 • Meaning: to help
 • Forms:
  • κουρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κουρέως
κουρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κουρέω
 • ----------
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: κουρά
κουστωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a guard (composed of soldiers)
  • a watch (of soldiers)
  • Roman sentry
 • Note: origin of English word "custody"
 • Forms:
κουστωδίαν
κουστωδίας
κούφη
κούφης
κουφιεῖς
κουφίζεται
κουφίζουσα
κουφίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to lighten (reduce weight) (of a load)
   • to be light (in weight)
   • to unburden
   • to spare, relieve
  • Passive:
   • to be lightened
   • to be spared
 • Forms:
  • ἐκούφιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκούφιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκούφισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κουφιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κουφίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κουφίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • κουφιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κουφίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κουφισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κούφισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κουφιοῦσι, κουφιοῦσιν
κουφίσαι
κουφίσῃ
κουφισθῆναι
κούφισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lightening, alleviation
κούφισον
κοῦφοι
κούφοις
κοῦφον
κοῦφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see κουφότερος
 • Note: For superlative, see κουφότατος
 • Meaning:
  • light-footed, nimble, agile, swift, easy
  • light in weight
  • of little consequence
  • easy for execution
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοῦφοςκούφηκοῦφον
GENκούφουκούφηςκούφου
DATκούφῳκούφῃκούφῳ
ACCκοῦφονκούφηνκοῦφον
VOCκοῦφεκούφηκοῦφε
Plural
 MascFemNeut
NOMκοῦφοικοῦφαικοῦφα
GENκούφωνκούφωνκούφων
DATκούφοιςκούφαιςκούφοις
ACCκούφουςκούφαςκοῦφα
VOCκοῦφοικοῦφαικοῦφα
κουφότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of κοῦφος
 • Meaning: lightest
κουφότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κουφότερος
κουφότεροι
κουφότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κοῦφος
 • Meaning: lighter
κούφως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lightly, nimbly, with agility, swiftly, without restraint, without hindrance