στραγγαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to halter, strangle (i.e., cause death by strangling), swallow
 • Forms:
  • ἐστραγγάληται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐστραγγαλωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • στραγγαλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
στραγγαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • knot (intricate knot)
  • induration in the limbs
  • constraining entanglement
 • Forms:
  • στραγγαλιάς Noun: Acc Plur Fem
στραγγαλιάς
στραγγαλίδων
στραγγαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ornament, necklace, chain (in shape of a knot)
  • knot, intricate knot
 • Forms:
  • στραγγαλίδων Noun: Gen Plur Fem
στραγγαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, strangle
 • Note: Also spelledστραγγαλάω
στραγγαλωθῆτε
στραγγαλῶδες
στραγγαλώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, knotted, tortuous, twisty, knotty
 • Forms:
  • στραγγαλῶδες Adj: Nom Sing Neut
στραγγεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delay action
στραγγιεῖ
στραγγίζω
στρατεία
Feminine
 SingularPlural
NOMστρατείαστρατεῖαι
GENστρατείαςστρατειῶν
DATστρατείᾳστρατείαις
ACCστρατείανστρατείας
VOCστρατείαστρατεῖαι
στρατείαν
στρατείας
στρατεύει
στρατεύεσθαι
στρατεύεσθε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: στρατεύω
στρατεύεται
στρατεύῃ
στρατεύθητι
στράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • troop, an armament, army, soldier, man of war, expedition
  • conduct of warfare
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστράτευμαστρατεύματα
GENστρατεύματοςστρατευμάτων
DATστρατεύματιστρατεύμασι(ν)
ACCστράτευμαστρατεύματα
στρατεύμασιν
στρατεύματα
στρατεύματι
στρατεύματος
στρατευμάτων
στρατεύομαι
στρατευόμεθα
στρατευόμενοι
στρατευόμενος
στρατευομένους
στρατευομένων
στρατεύονται
στρατευσάμενοι
στρατεύσασθε
στράτευσον
στρατευσώμεθα
στρατεύω
 • Present
 • στρατεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • στρατεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • στρατευσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • στρατευομένους Verb: Pres Mid/Pass part Acc plur Masc
 • στρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • στρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • στρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • στρατεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • στρατευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • στρατευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • στρατευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • στρατευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • στρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • στρατεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Future
 • Aorist
 • ἐστράτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στρατεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • στρατευσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • στρατεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • στράτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
στρατηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a general (in the army), to serve as an army general
  • to command
  • to outwit (someone)
  • to outmanoeuvre
 • Forms:
  • ἐστρατήγηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • στρατηγοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
στρατήγημα
Neuter
 SingularPlural
NOMστρατήγημαστρατηγήματα
GENστρατηγήματοςστρατηγημάτων
DATστρατηγήματιστρατηγήμασι(ν)
ACCστρατήγημαστρατηγήματα
στρατηγήματι
στρατηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the office of a military commander
  • military headquarters
  • command post
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρατηγίαστρατηγίαι
GENστρατηγίαςστρατηγιῶν
DATστρατηγίᾳστρατηγίαις
ACCστρατηγίανστρατηγίας
VOCστρατηγίαστρατηγίαι
στρατηγίαν
στρατηγοί
στρατηγοῖς
στρατηγόν
στρατηγός
Masculine
 SingularPlural
NOMστρατηγόςστρατηγοί
GENστρατηγοῦστρατηγῶν
DATστρατηγῷστρατηγοῖς
ACCστρατηγόνστρατηγούς
VOCστρατηγέστρατηγοί
στρατηγοῦ
στρατηγοῦντος
στρατηγούς
στρατηγῶν
στρατιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an army, host, company, band
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρατιάστρατιαί
GENστρατιᾶςστρατιῶν, στρατίων
DATστρατιᾷστρατιαῖς
ACCστρατιάνστρατιάς
στρατιᾷ
στρατιαί
στρατιάν
στρατιᾶς
στρατίων
στρατιῶται
στρατιώταις
στρατιώτας
στρατιώτῃ
στρατιώτην
στρατιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: soldier, warrior
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστρατιώτηςστρατιῶται
GENστρατιώτουστρατιωτῶν
DATστρατιώτῃστρατιώταις
ACCστρατιώτηνστρατιώτας
στρατιῶτι
στρατιωτικόν
στρατιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • belonging to soldiers
  • Substantival:
   • detachment of soldiers
 • Forms:
  • στρατιωτικόν Adj: Acc Sing Masc
στρατιώτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female soldier, martial
 • Forms:
  • στρατιῶτι Noun: Voc Sing Fem
στρατιωτῶν
στρατοκῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: herald of a camp, army herald
στρατολογέω
στρατολογήσαντι
στρατόν
στρατοπεδάρχῃ
στρατοπεδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: military commander, a Praetorian prefect, captain of the guard
 • Forms:
  • στρατοπεδάρχῃ Noun: Dat Sing Masc
στρατοπεδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camp, army encampment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρατοπεδείαστρατοπεδεῖαι
GENστρατοπεδείαςστρατοπεδειῶν
DATστρατοπεδείᾳστρατοπεδείαις
ACCστρατοπεδείανστρατοπεδείας
VOCστρατοπεδείαστρατοπεδεῖαι
στρατοπεδείᾳ
στρατοπεδείαν
στρατοπεδευσάτωσαν
στρατοπεδεύσεις
στρατοπεδεύσωσιν
στρατοπεδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to encamp, bivouac
  • to take up a position, set up a base of operations
  • to set out on a military expedition
 • Cognates: ἀναστρατοπεδεύω, ἐπιστρατοπεδεύω, καταστρατοπεδεύω, στρατοπεδεύω
 • Forms:
  • ἐστρατοπεδεύκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρατοπεδευκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐστρατοπέδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐστρατοπεδεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐστρατοπέδευσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρατοπεδευσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • στρατοπεδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • στρατοπεδεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
στρατόπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • army camp, the ground on which soldiers are encamped, encampment, a body of troops, army
  • an army on a military expedition
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστρατόπεδονστρατόπεδ᾿
στρατόπεδα
GENστρατοπέδουστρατοπέδων
DATστρατοπέδειστρατόπεδσι(ν)
ACCστρατόπεδονστρατόπεδ᾿
στρατόπεδα
στρατοπέδου
στρατοπέδῳ
στρατοπέδων
στρατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: army, army of troops, host
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστρατόςστρατοί
GENστρατοῦστρατῶν
DATστρατῷστρατοῖς
ACCστρατόνστρατούς
VOCστρατέστρατοί
στρατοῦ
στραφείς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στρέφω
στραφεῖσα
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: στρέφω
στραφεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: στρέφω
στραφέντες
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: στρέφω
στραφέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: στρέφω
στραφῇ
στραφῇς
στραφήσεται
στραφήσῃ
στραφήσονται
στραφῆτε
στραφῶσιν
στρέβλαι
στρέβλαις
στρέβλαν
στρέβλας
στρεβλή
στρέβλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a winch, rack, instrument of torture
  • torture, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρέβληστρέβλαι
GENστρέβληςστρεβλῶν
DATστρέβλῃστρέβλαις
ACCστρέβλην, στρέβλανστρέβλας
VOCστρέβληστρέβλαι
στρέβλῃ
στρεβλήν
στρεβλόν
στρεβλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • twisted, crooked, perverse
  • Of the brows: knit, wrinkled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρεβλόςστρεβλήστρεβλόν
GENστρεβλοῦστρεβλῆςστρεβλοῦ
DATστρεβλῷστρεβλῇστρεβλῷ
ACCστρεβλόνστρεβλήνστρεβλόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστρεβλοίστρεβλαίστρεβλά
GENστρεβλῶνστρεβλῶνστρεβλῶν
DATστρεβλοῖςστρεβλαῖςστρεβλοῖς
ACCστρεβλούςστρεβλάςστρεβλά
στρεβλοῦ
στρέβλου
στρεβλούμενον
στρεβλοῦσιν
στρεβλοῦτε
στρεβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be crooked, perverse
   • to trouble, torture, torment
   • to twist, wrench, distort
  • Middle:
   • to conduct oneself perversely
 • Cognates: ἀποστρεβλόω
 • Forms:
  • στρέβλου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • στρεβλούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • στρεβλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στρεβλοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • στρεβλωθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • στρεβλωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • στρεβλωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • στρεβλῶσαι Verb: Aor Act Infin
στρεβλωθέντας
στρεβλωθέντες
στρεβλωθήσῃ
στρεβλῶν
στρεβλῶσαι
στρεβλωτήρια
στρεβλωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rack, torture rack
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστρεβλωτήριονστρεβλωτήρια
GENστρεβλωτηρίουστρεβλωτηρίων
DATστρεβλωτηρίῳστρεβλωτηρίοις
ACCστρεβλωτήριονστρεβλωτήρια
στρέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wrench, strain, sprain, twist, (something) twisted
  • thread (made up of twisted fibres)
στρεπτά
στρεπτήν
στρεπτόν
στρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wreathed, twisted, braided
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρεπτόςστρεπτήστρεπτόν
GENστρεπτοῦστρεπτῆςστρεπτοῦ
DATστρεπτῷστρεπτῇστρεπτῷ
ACCστρεπτόνστρεπτήνστρεπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστρεπτοίστρεπταίστρεπτά
GENστρεπτῶνστρεπτῶνστρεπτῶν
DATστρεπτοῖςστρεπταῖςστρεπτοῖς
ACCστρεπτούςστρεπτάςστρεπτά
στρεπτῶν
στρέφειν
στρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: στρέφω
στρεφόμεθα
στρεφόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: στρέφω
στρεφομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: στρέφω
στρεφόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στρέφω
στρέφω
 • Present
 • στρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • στρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • στρεφόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • στρεφομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • στρεφομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • στρεφομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • στρεφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • στροφῆς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • στρεφόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • Future
 • στρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • στραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • στραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • στραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐστράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • στραφεῖσα Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • στραφεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • στραφέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • στραφέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • στραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • στραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • στραφῆτε Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
 • στραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • στρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • στρέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
στρέψαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: στρέφω
στρέψει
στρέψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στρέφω
στρέψω
στρηνιάσαντες
στρηνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live in luxury, live sensually
 • Cognates: καταστρηνιάω, στρηνιάω
 • Forms:
  • ἐστρηνίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστρηνίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρηνιάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
στρῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insolence, arrogance
  • luxury, sensuality
 • Forms:
  • στρήνους Noun: Gen Sing Neut
στρήνους
στρίφνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hard meat, tough meat, gristly meat
  • firm, hard, solid
στροβείτω
στροβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to twist, twirl
  • to distract, upset mentally
 • Forms:
  • στροβείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • στροβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στροβήσει
στροβιλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fir-tree
 • Forms:
  • στροβιλέᾳ Noun: Dat Sing Fem
στροβιλέᾳ
στρογγύλην
στρογγύλοι
στρογγύλον
στρογγύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round, spherical, circular
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστρογγύλοςστρογγύληστρογγύλον
GENστρογγύλουστρογγύληςστρογγύλου
DATστρογγύλῳστρογγύλῃστρογγύλῳ
ACCστρογγύλονστρογγύληνστρογγύλον
VOCστρογγύλεστρογγύληστρογγύλε
Plural
 MascFemNeut
NOMστρογγύλοιστρογγύλαιστρογγύλα
GENστρογγύλωνστρογγύλωνστρογγύλων
DATστρογγύλοιςστρογγύλαιςστρογγύλοις
ACCστρογγύλουςστρογγύλαςστρογγύλα
VOCστρογγύλοιστρογγύλαιστρογγύλα
στρογγύλους
στρογγύλων
στρουθία
στρουθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small bird, sparrow, ostrich
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστρουθίονστρουθία
GENστρουθίουστρουθίων
DATστρουθίῳστρουθίοις
ACCστρουθίονστρουθία
στρουθίου
στρουθίων
στρουθοί
στρουθόν
στρουθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sparrow, ostrich
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστρουθόςστρουθοί
GENστρουθοῦστρουθῶν
DATστρουθῷστρουθοῖς
ACCστρουθόνστρουθούς
VOCστρουθέστρουθοί
στρουθῶν
στροφαῖς
στροφάς
στροφεῖς
στροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hinge, the socket in which the pivot of a door moved
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστροφεύςστροφεῖς
GENστροφέωςστροφέων
DATστροφεῖστροφεῦσι(ν)
ACCστροφέαστροφέας
στροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMστροφήστροφαί
GENστροφῆςστροφῶν
DATστροφῇστροφαῖς
ACCστροφήνστροφάς
VOCστροφήστροφαί
στροφῆς
στρόφιγγος
στρόφιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the pivot, axle, door hinge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρόφιγξστρόφιγγες
GENστρόφιγγοςστροφίγγων
DATστρόφιγγιστρόφιγξι(ν)
ACCστρόφιγγαστρόφιγγας
VOCστρόφιγξστρόφιγγες
στρόφος
Masculine
 SingularPlural
NOMστρόφοςστρόφοι
GENστρόφουστρόφων
DATστρόφῳστρόφοις
ACCστρόφονστρόφους
VOCστρόφεστρόφοι
στροφωτοῖς
στροφωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made with pivots, turning on them
 • Forms:
  • στροφωτοῖς Adj: Dat Plur Neut
στρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a bed that's spread, anything spread
  • mattress
στρωμναί
στρωμναῖς
στρωμνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • couch, bed spread out
  • bedding, bed covering, bed sheet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστρωμνήστρωμναί
GENστρωμνῆςστρωμνῶν
DATστρωμνῇστρωμναῖς
ACCστρωμνήνστρωμνάς
VOCστρωμνήστρωμναί
στρωμνήν
στρωμνῆς
στρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make bed, furnish, strew
  • to spread something over a wide surface
 • Cognates: διαστρώννυμι, καταστρώννυμι, στρώννυμι, ὑποστρώννυμι
 • Forms:
  • ἐστρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐστρώννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔστρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στρῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στρωννύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread, bring down
 • Forms:
  • ἔστρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐστρωμένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
  • ἔστρωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • στρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
στρῶσον
στρώσουσιν