συζάω
 • Present
 • συνζῇ
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • συνζῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συζῶντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • συζην Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • συζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • συνέζησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνζῆθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
συζεύγνυμι
συζῆν
συζῇν
συζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: συζάω
συζητεῖν
συζητεῖτε
συζητέω
 • Present
 • συνζητεῖτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
  • Verb: Pres Act ind 2nd plur
 • συζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • συνζητῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συζητεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συζητοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • συζητοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συζητούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • συνεζήτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • συνζητεῖτε Verb: Imp act ind 2nd plur
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
συζητήσεως
συζήτησιν
συζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dispute, discussion, argument
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυζήτησιςσυζητήσεις
GENσυζητήσεωςσυζητήσεων
DATσυζητήσεισυζητήσεσι(ν)
ACCσυζήτησι(ν)συζητήσεις
συζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debater, disputer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυζητητήςσυζητηταί
GENσυζητητοῦσυζητητῶν
DATσυζητητῇσυζητηταῖς
ACCσυζητητήνσυζητητάς
VOCσυζητητάσυζητηταί
συζητοῦντας
συζητοῦντες
συζητούντων
συζητῶ
σύζυγε
συζυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: consort, spouse, husband
 • Forms:
  • συνζυγεῖς Adj: Nom Plur Masc (3Macc 4:8)
σύζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comrade, co-yoked, yokefellow, colleague
 • Forms:
  • σύζυγε Adj: Voc Sing Masc
συζώννυμι
συζῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • Root: συζάω
συζωοποιέω