καλά
καλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet, newt, gecko, spotted lizard (Lev. 11:30 also χαλαβώτης)
κάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vase-shaped basket, narrow at the base
 • Forms:
  • καλάθους Noun: Acc Plur Masc
καλάθους
καλαί
καλαμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to gather (stubble), glean, collect, round up (cattle, stragglers)
  • to gather left-overs after harvest
  • to rob someone of everything
 • Forms:
  • ἐκαλαμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • καλαμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καλαμήσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • καλαμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καλαμῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
καλαμᾶσθε
καλάμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • straw
  • a stalk of grain plant (after the harvest), i.e., (collectively) stubble
 • Forms:
  • καλάμην Noun: Acc Sing Fem
  • καλάμης Noun: Gen Sing Fem
  • καλάμῃ Noun: Dat Sing Fem
καλάμῃ
καλάμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gleanings
καλάμην
καλάμης
καλαμήσασθαι
καλαμήσηται
καλαμήσονται
καλαμίνη
καλαμίνην
καλάμινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of reed
 • Forms:
  • καλαμίνη Adj: Nom Sing Fem
  • καλαμίνην Adj: Acc Sing Fem
καλαμίσκοι
καλαμίσκοις
καλαμίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • branch of a candlestick
  • a tube; small tube-shaped object
  • a bit of reed
 • Forms:
  • καλαμίσκοι Noun: Nom Plur Masc
  • καλαμίσκοις Noun: Dat Plur Masc
  • καλαμίσκους Noun: Acc Plur Masc
  • καλαμίσκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • καλαμίσκων Noun: Gen Plur Masc
καλαμίσκους
καλαμίσκῳ
καλαμίσκων
κάλαμον
κάλαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reed
  • calamus
  • stalk, staff
  • measuring rod
  • reed pen
 • Forms:
  • κάλαμον Noun: Acc Sing Masc
  • καλάμου Noun: Gen Sing Masc
  • καλάμους Noun: Acc Plur Masc
  • καλάμῳ Noun: Dat Sing Masc
καλάμου
καλάμους
καλάμῳ
καλαμώμενος
καλαμῶνται
καλάνδαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: the calends, the first day of the month in the Roman calendar
 • Forms:
  • καλανδῶν Noun: Gen Plur Fem
καλανδῶν
καλάς
καλέ
κάλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut, Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖν
καλεῖσθαι
καλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσαι
καλέσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσῃ
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κάλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: καλέω
καλέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: καλέω
καλέσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
καλέσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλέσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to call, bid, call by name, address
  • to call upon, summon
  • to name, provide with a name
  • to refer to someone verbally as something
  • to proclaim publicly
  • to invite (as a guest)
  • to proclaim (a public event)
  • to accost, address someone
  • to invoke
  • to call together, call upon, summon (someone or something to do something)
 • Cognates: ἀνακαλέω, ἀντικαλέω, ἐγκαλέω, εἰσκαλέω, ἐκκαλέω, ἐπικαλέω, καλέω, μετακαλέω, παρακαλέω, προεπικαλέω, προκαλέω, προσκαλέω, προσπαρακαλέω, συγκαλέω, συμπαρακαλέω
 • Forms:
  • κληθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐκαλοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκάλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάλεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκάλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκαλέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκάλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαλούμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκλήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • κάλει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καλεῖ
   • Verb: Fut, Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
  • καλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • καλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καλεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • καλεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καλέσαι Verb: Aor Act Infin
  • καλέσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • καλέσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καλέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καλέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καλεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καλέσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • καλέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καλέσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • καλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • καλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καλέσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • καλέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καλή
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καλουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • καλοθμένῃ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Fem
  • καλουμένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • καλουμένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • καλούμενον
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • καλούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • καλουμένου
   • Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
   • Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • καλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • καλουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • καλοῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • καλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καλούντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • καλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • καλοῦσι Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur; Pres/Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • καλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καλῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • καλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κέκληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κέκληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • κέκληκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκληκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
  • κεκληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κέκλημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • κεκλημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κεκλημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • κεκλημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • κεκλημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεκλημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • κεκλημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κεκλήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κεκλήσθω Verb: Perf Mid Imperative 3rd Sing
  • κέκληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κληθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • κληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • κληθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • κληθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • κληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • κληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • κληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • κληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
καλῇ
καλή 
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλήν
καλῆς
κάλλει
καλλιέλαιον
καλλιέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good olive tree, a cultivated olive tree, i.e., a domesticated or improved one
 • Forms:
  • καλλιέλαιον Noun: Acc Sing Fem
κάλλιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: very well; better than many
καλλίονα
καλλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make more beautiful
  • Passive:
   • to be beautiful
 • Forms:
  • ἐκαλλιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καλλίπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beautiful children, fair children
  • someone who is blessed with beautiful children
κάλλιστα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut superl
 • Root: καλός
καλλίστας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
κάλλιστοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: καλός
καλλίστοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut Superlative
 • Root: καλός
κάλλιστον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc superl
 • Root: καλός
κάλλιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: καλός
καλλίστων
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beauty
  • generosity
  • good manners
  • luster, pride, excellence
 • Forms:
  • καλλονῇ Noun: Dat Sing Fem
  • καλλονήν Noun: Acc Sing Fem
  • καλλονῆς Noun: Gen Sing Fem
καλλονῇ
καλλονήν
καλλονῆς
κάλλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • beauty
  • beautiful costume
  • delight, pleasure
 • Forms:
  • κάλλει Noun: Dat Sing Neut
  • κάλλους Noun: Gen Sing Neut
κάλλους
κάλλυνθρα
κάλλυνθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • palm frond
  • broom, sweeper, duster, brush
 • Forms:
  • κάλλυνθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
καλλωπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to beautify the face
   • to make the face beautiful
  • Middle:
   • to adorn oneself
   • to make oneself a beauty
  • Passive:
   • to be beautified
 • Forms:
  • ἐκαλλωπίσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • κεκαλλωπισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • κεκαλλωπισμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • κεκαλλωπισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
καλοδιδάσκαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of good things; a teacher of the right
 • Forms:
  • καλοδιδασκάλους Adj: Acc Plur Fem
καλοδιδασκάλους
καλοί
καλοῖς
καλοκἀγαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: noble goodness, excellence, nobility of character, the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness
 • Forms:
  • καλοκἀγαθίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • καλοκἀγαθίαν Noun: Acc Sing Fem
  • καλοκἀγαθίας Noun: Gen Sing Fem
καλοκἀγαθίᾳ
καλοκἀγαθίαν
καλοκἀγαθίας
καλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καλός
καλοποιέω
καλοποιοῦντες
καλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful (in appearance), fair
  • good and pleasing in appearance, beautiful
  • good, useful
  • conducive to pleasure and enjoyment
  • advantageous, beneficial, desirable
  • free from defects, fine, precious
  • morally good, honest, noble, praiseworthy, contributing to salvation
  • blameless, excellent, unobjectionable
  • free from defects, fine, precious
  • pleasant, desirable, advantageous
 • Forms:
  • καλά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καλαί Adj: Nom Plur Fem
  • καλάς Adj: Acc Plur Fem
  • καλέ Adj: Voc Sing Masc
  • καλῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καλή Adj: Nom Sing Fem
  • καλήν Adj: Acc Sing Fem
  • καλῆς Adj: Gen Sing Fem
  • καλλίονα Adj: Acc Plur Neut
  • κάλλιστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • καλλίστας Adj: Acc Plur Fem Superlative
  • καλλίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
  • καλλίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • καλλίστης Adj: Gen Sing Fem Superlative
  • κάλλιστοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • καλλίστοις Adj: Dat Plur Neut Superlative
  • κάλλιστον Adj: Acc Sing Masc superl
  • κάλλιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • καλλίστων Adj: Gen Plur Fem Superlative
  • καλοί Adj: Nom Plur Fem
  • καλοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • καλόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καλοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • καλούς Adj: Acc Plur Masc
  • καλῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • καλῶν Adj: Gen Plur Neut
κάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rope, cord
 • Forms:
  • κάλους Noun: Acc Plur Masc
καλοῦ
καλουμένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοθμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένης
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: καλέω
καλούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: καλέω
καλούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
καλοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλούντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλούς
κάλους
καλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur; Pres/Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
κάλπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitcher
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάλπηκάλπαι
GENκάλπηςκαλπῶν
DATκάλπῃκάλπαις
ACCκάλπηνκάλπας
VOCκάλπηκάλπαι
κάλπην
κάλυμα
κάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκάλυμμα, κάλυμακαλύμματα
GENκαλύμματοςκαλυμμάτων
DATκαλύμματικαλύμμασι(ν)
ACCκάλυμμακαλύμματα
καλύμματα
καλύμματι
κάλυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • calyx of a flower, a bud, a rose-bud
  • shell or pod of a plant
  • cup-shape like a flower
  • ear-ring
 • Forms:
  • κάλυξιν Noun: Dat Plur Fem
κάλυξιν
καλύπτει
καλύπτειν
καλύπτεσθαι
καλύπτῃ
καλυπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cover, covering, sheath
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαλυπτήρκαλυπτῆρες
GENκαλυπτῆροςκαλυπτήρων
DATκαλυπτῆρικαλυπτῆρσι(ν)
ACCκαλυπτῆρακαλυπτῆρας
καλυπτῆρα
καλύπτοντες
καλύπτουσιν
καλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover, cover up, hide, conceal, veil
  • to place over the entire surface of something or someone
  • to extend over (an entire surface)
  • to spread over
 • Cognates: ἀνακαλύπτω, ἀποκαλύπτω, ἐκκαλύπτω, καλύπτω, ἐπικαλύπτω, καλύπτω, κατακαλύπτω, παρακαλύπτω, περικαλύπτω, συγκαλύπτω, ὑποκαλύπτω
 • Forms:
  • ἐκάλυπτεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαλύπτετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐκάλυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκάλυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καλύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • καλύπτεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • καλύπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καλύπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καλύπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • καλύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καλύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κεκάλυφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκαλυμμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
καλύπτων
καλυφθήσεται
καλύψαι
καλύψατε
καλύψει
καλύψεις
καλύψεως
καλύψῃ
καλύψῃς
κάλυψις
Feminine
 SingularPlural
NOMκάλυψιςκαλύψεις
GENκαλύψεωςκαλύψεων
DATκαλύψεικαλύψεσι(ν)
ACCκαλύψσικαλύψεις
κάλυψον
καλύψουσιν
καλύψω
καλῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
καλῷ
καλώδια
καλωδίοις
καλώδιον, καλῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord
 • Forms:
  • καλώδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • καλωδίοις Noun: Dat Plur Neut
καλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλῶν
καλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • well, beautifully
  • fitly, appropriately, splendidly, in the right way
  • commendably, free from objection
  • beneficially, acceptably
  • rightly, correctly
  • in a manner meeting the speaker's approval
  • quite right!, well said!, true enough!
  • fortunately
  • in an aesthetically or artistically pleasing manner and conducive to pleasure